Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 3 maart 2015
Publicatiedatum:25-08-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Herziening Samenwerkingsprotocol NZa/CSZ
De raad van bestuur besluit met het geactualiseerde Samenwerkingsprotocol akkoord te gaan.
 
Vaststelling controleprotocol Nacalculatie dbc ggz 2013
De raad van bestuur besluit het Controleprotocol 'Nacalculatie dbc's ggz 2013' vast te stellen.
 
Rapportage definitieve transitiebedragen medisch specialistische zorg
De raad van bestuur besluit de rapportage definitieve transitiebedragen vast te stellen.

Vaststelling beleidsregel Beschikbaarheidsbijdrage curatieve ggz
De raad van bestuur besluit de beleidsregel Beschikbaarheidsbijdrage curatieve ggz, met kenmerk BR/CU-5129, vast te stellen.

Aanpassing thuispriktarief
De raad van bestuur besluit, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015, het tarief voor de prestatie 'Huisbezoek klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken', onderdeel van het DBC-DOT pakket, aan te passen naar de mediane kostprijs van de huisartsenlaboratoria, te weten € 15,67 + indexen. Er wordt een afzonderlijke nieuwe tariefbeschikking opgesteld voor deze prestatie.

Impactanalyse alternatief voor DSM-IV in de basis ggz, gespecialiseerde ggz en fz
De raad van bestuur besluit de impactanalyse en de bijbehorende aanbiedingsbrief.

Naar boven