Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 4 december 2012
Publicatiedatum:06-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg AWBZ

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg AWBZ' (CA-300-561) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Continuering IVA-regeling
a. Beleidsregel Toevoeging en verrekening compensatie vaste activa AWBZ
b. Beleidsregel Aanvaardbare kosten AWBZ 2013
c. Nadere regel Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2012

De Raad van Bestuur besluit de volgende twee beleidsregels en één nadere regel vast te stellen:

  • De beleidsregel 'Toevoeging en verrekening compensatie vaste activa' (CA-300-563).
  • De beleidsregel 'Aanvaardbare Kosten AWBZ 2013' (CA-300-562).
  • De nadere regel 'Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2012' (NR/CA-300-016).

Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2013. De nadere regel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling als gevolg van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst, werkt terug tot 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Beleidsregel tijdelijke instandlating gevolgen experimenten

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten' (AL/BR-0011) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.

Beleidsregel informatieverstrekking zorgverzekeraars en volmachten en self assessment transparantie

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten' (TH/BR-007) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst.

Nieuw kostprijsmodel medisch specialistische zorg

De Raad van Bestuur besluit om de nadere regel 'Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg' vast te stellen. Deze nadere regel treedt in werking per 1 mei 2012.

Aanpassingen regelgeving geriatrische revalidatiezorg

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels en nadere regel vast te stellen:

  • De beleidsregel 'Transitie geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw' (CU-2091). Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.
  • De beleidsregel 'Macrobeheersmodel geriatrische revalidatiezorg' (CU-2092). Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.
  • De nadere regel 'Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg'  (CU-226). Deze nadere regel treedt in werking per 1 januari 2013.
  • De beleidsregel 'Tariefprincipes tweedelijns curatieve zorg' (CU-5082). Deze beleidsregel treedt in werking per 1 juli 2012.

De Raad van Bestuur besluit de beschikkingen voor een landelijk (TB/CU-2009-01) en een individueel (TB/CU-2010-01) MBI omzetplafond geriatrische revalidatiezorg vast te stellen. 

Naar boven