Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 9 november 2010
Publicatiedatum:09-11-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel opbrengstverrekening 2009
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Opbrengstverrekening 2009' (CU-2008) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt geplaatst en werkt terug t/m 1 januari 2009. Deze beleidsregel vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Aanpassing beleidsregel Aanvaardbare kosten 2009 - 2010
De Raad van Bestuur besluit conform voorstel de beleidsregels 'Aanpassing aanvaardbare kosten algemene en academische ziekenhuizen 2009' (CI-1138) en 'Aanpassing aanvaardbare kosten algemene en academische ziekenhuizen 2010' (CI-1137) vast te stellen.

Naar boven