Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 10 augustus 2010
Publicatiedatum:18-08-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel rente

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Rente' (CA-445) vast te stellen.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Leeftijdsgrens kinderen en jeugdigen voor verzorgingsdag VZ2.5

De Raad van Bestuur besluit de leeftijdsgrens voor kinderen en jeugdigen voor verzorgingsdag VZ2.5 vast te stellen op 'tot en met 18 jaar'. De beleidsregels 'Loon- en materiële kosten, definities en prestatiebeschrijvingen Kind en Jeugd GGZ intramuraal' (CA-423) en 'Definities geestelijke gezondheidszorg AWBZ en Zvw' (CA-407 / CU-5027) worden op dit punt gewijzigd. In de tabel op bladzijde 13 van de beleidsregel CA-407 / CU-5027 voor verzorgingsdag VZ2.5 wordt aangegeven dat deze voor de Zorgverzekeringswet én AWBZ geldt.

Beleidsregel 'Tarifering onderlinge dienstverlening GGZ Zvw'

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Tarifering onderlinge dienstverlening GGZ Zvw' (CU-5028) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2010.

Naar boven