Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 16 juni 2008
Publicatiedatum:27-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging Beleidsregel eerstelijns psychologische zorg

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Tarief en prestatiebeschrijving voor eerstelijns psychologische zorg” (CV-6300-4.0.1.-2) vast te stellen. De Beleidsregel treedt per 1 juli 2008 in werking.

Met dit besluit worden de prestatiecodes “130013 Dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult”, “30014 Dubbel consult groepstherapie 4 t/m 8 personen” en “30113 Dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult aan huis” aan de prestatielijst toegevoegd.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Op 9 april 2008 heeft de NZa een gezamenlijk verzoek ontvangen van de Landelijke Vereniging van Eerstelijns psychologen (LVE) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om de huidige Beleidsregel “Tarief en prestatiebeschrijvingen voor eerstelijns psychologische zorg” per 1 juli 2008 aan te passen.

§       De prestatieaanvraag van partijen betreft de toevoeging van een drietal consulten, te weten dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult, dubbel consult groepstherapie 4 t/m 8 personen en dubbel individueel eerstelijns psychologisch consult aan huis.

§       De problematiek, de behandelwijze of de diagnostiek vergt soms een interventie die langer duurt dan het standaard individueel eerstelijns psychologisch consult van 60 minuten, waarvan 45 minuten direct contact (face-to-face) met de cliënten en 15 minuten voor activiteiten die uit dit contact voortvloeien (voorbereiding/uitwerking).

§       De toevoeging van de genoemde prestaties kan enkele belangrijke ervaren knelpunten in het veld wegnemen.

§       De toevoeging van deze prestaties betreft geen wijziging van de aanspraak. De bestaande aanspraak zal alleen eerder benut zijn. Vanaf de negende zitting komt de zorg dan ten laste van de aanvullende verzekering, mits afgesloten door de cliënt dan wel opgenomen in de polisvoorwaarden.

§       Het contracteerbeleid van verzekeraars wijzigt niet.

§       Verzekeraars en zorgaanbieders geven aan dat het vaststellen van deze prestaties halverwege het jaar uitvoeringstechnisch niet bewerkelijk is.

§       De adviescommissie Cure Vrije Beroepen heeft positief geadviseerd.

Beleidsregel dure geneesmiddelen

De Raad van bestuur besluit:

§       In te stemmen met de toevoeging van de indicatie eerstelijns gemetastaseerde longcarcinoom aan de stofnaam Bevacizumab van de Beleidsregel “dure geneesmiddelen” met terugwerkende kracht tot 1 september 2007.

§       In te stemmen met toevoeging van de stofnaam Voriconazol aan de stofnamenlijst van de Beleidsregel “dure geneesmiddelen” met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008.

§       In te stemmen met de correctie van de stofnaam Immunoglobine IV in Immunoglobuline i.v. en in te stemmen met de correctie van de ingangsdatum van de indicatie gemetastaseerde borstkanker bij Bevacizumab per 1 april 2007.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft op 25 oktober 2007 de NZa verzocht de indicatie gemetastaseerd eerstelijns niet-kleincellig longcarcinoom toe te voegen aan de stofnaam Bevacizumab.

§       De NVZ heeft op 18 september 2007 de NZa heeft verzocht om de stof Voriconazol ter behandeling van invasieve aspergillose toe te voegen aan de stofnamenlijst in de Beleidsregel “dure geneesmiddelen”.

§       Het College Van Zorgverzekeringen (CVZ) heeft op 20 december 2007 en op 5 februari 2008 positieve adviezen heeft uitgebracht over de therapeutische meerwaarde van Bevacizumab bij de indicatie gemetastaseerd eerstelijns niet-kleincellig longcarcinoom en Voriconazol bij de behandeling van invasieve aspergillose. Het CVZ oordeelt dat de indicatie en het middel voldoen aan het kostencriterium en aan de vraagstelling doelmatigheidstoets.

Beleidsregel wees geneesmiddelen

De Raad van Bestuur besluit in te stemmen met de toevoeging van de stofnaam Eculizumab aan de stofnamenlijst van de Beleidsregel “wees geneesmiddelen” met terugwerkende kracht tot 1 juli 2007.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) heeft op 13 december 2007 de NZa verzocht de stof Eculizumab (merknaam Soliris) ter behandeling van paroxismale nachtelijke hemoglobinurie, toe te voegen aan de stofnamenlijst van de Beleidsregel “wees geneesmiddelen”.

§       Het College Van Zorgverzekeringen (CVZ) heeft op 3 maart 2008 een positief advies uitgebracht over de therapeutische meerwaarde van Eculizumab bij de behandeling van paroxismale nachtelijke hemoglobinurie. Het CVZ oordeelt dat het middel voldoet aan het kostencriterium en aan de vraagstelling doelmatigheidstoets.

Wijziging beleidsregel bureaukosten / kosten vaccins

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregels “Bureaukosten” (CA-275) en “Kosten vaccins” (CA-277) vast te stellen.

Beide Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Beleidsregel “bureaukosten” is aangepast om te vooorkomen dat er nog langer sprake is van onderdekking. 

§       VWS heeft bericht dat de efficiencykorting van 1% niet van toepassing op de entadministraties. Dit heeft gevolgen voor de beleidsregelwaarden in de Beleidsregel kosten vaccins.

Verdeling extra middelen verpleeghuiszorg 2008

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “extra middelen verpleeghuiszorg 2008” (CA-278) vast te stellen. Deze Beleidsregels treedt in werking per 1 juli 2008.

De Raad van Bestuur besluit de gewijzigde Beleidsregels “Zorgzwaartetoeslag” (CA-279) en “contracteerruimte 2008” (CA-280) conform voorstel vast te stellen. Beide Beleidsregels treden in werking per 1 juli 2008.

De heer Homan is als portefeuillehouder Care gemandateerd om wijzigingen aan de Beleidsregels te akkorderen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft in 2008 € 248 mln. beschikbaar gesteld voor verbetering van de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Hiervan wordt € 2 mln. ingezet voor jong dementerenden en een deel is gebruikt voor de verdeling van de € 63 mln. in 2007.

§       VWS heeft de NZa op 29 mei 2008 schriftelijk (kenmerk: DLZ/SFI-U-2853660) verzocht om zo spoedig mogelijk tot een verdeling van de middelen te komen op basis van nu bekende opgaven voor zorgzwaartepakketten, ongeacht of deze eenzijdig of tweezijdig zijn ingediend. VWS heeft op 3 juni 2008 schriftelijk (kenmerk DLZ/SFI-U-2854758) in aanvulling op de brief van 29 mei 2008 aangegeven dat deze verdeling dient te geschieden in twee tranches.  Het voorliggende voorstel is conform de verzoeken van VWS.

Invoering weektarieven extramurale AWBZ zorg

De Raad van Bestuur besluit om op korte termijn aan VWS een formeel standpunt te vragen met betrekking tot de eigen bijdrage regeling zodat de NZa in juli 2008 duidelijkheid kan verschaffen aan marktpartijen of de introductie in 2009 van weektarieven in de extramurale AWBZ-zorg doorgaat en de NZa kan doorgaan met het uitwerken van deze nieuwe systematiek.

De Heer Homan neemt als portefeuillehouder Care contact op met de directeur generaal Langdurige Zorg van VWS – de heer M. Boereboom.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De belangrijkste voorwaarde voor invoering van weektarieven is dat de eigen bijdrage regeling wordt aangepast.

§       De staatssecretaris heeft formeel geantwoord dat er geen wijziging in de eigen bijdrage regeling komt.

§       Actiz en Zorgverzekeraars Nederland moeten op korte termijn weten waar zij aan toe zijn, zodat zij hun registratiesystemen tijdig kunnen aanpassen. Alleen VWS kan deze duidelijkheid geven.

§       De directie Zorgmarkten Care werkt voortvarend verder met het uitwerken van een nieuwe systematiek.

Naar boven