Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 26 mei 2008
Publicatiedatum:27-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Kwaliteit van Zorg en marktwerking

De Raad van Bestuur gaat met inachtneming van twee wijzigingen akkoord met de brief waarmee het document “Kwaliteit van zorg en marktwerking” wordt aangeboden aan relevante stakeholders, waaronder VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Consumentenbond.

In de brief wordt bij punt 1 de passage over de interpretatie van de beschikbare kwaliteitsinformatie door de NZa in overeenstemming gebracht met de tekst van het samenwerkingsprotocol NZa – IGZ. Bij punt 3 wordt de taakverdeling tussen de NZa en de IGZ op het gebied van kwaliteit kort uitgelegd.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur is op 14 april 2008 akkoord gegaan met het document “Kwaliteit van zorg & marktwerking” (B08-126). Afgesproken is dat het document wordt afgestemd met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Consumentenbond en de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie. Na ambtelijke afstemming wordt de bestuurlijke brief waarmee het definitieve document aan relevante stakeholders wordt aangeboden, geagendeerd voor een vergadering van de Raad van Bestuur.

§       Het document “Kwaliteit van zorg & marktwerking” geeft inzicht in de rol die toezichthouders kunnen spelen in kwaliteitsvraagstukken. Dit gebeurt aan de hand van een globaal overzicht van de economische literatuur over kwaliteit en marktwerking in de zorg..

SOS huisartsenzorg

De Raad van Bestuur houdt besluitvorming op het verzoek van de heer A. Verhoeven – initiator van SOS arts – tot het vaststellen van een nieuwe prestatie aan.

De heer Verhoeven ontvangt hierover een brief van de NZa. Daarin staat dat de impact van het initiatief op het systeem van het bekostigen van huisartsen groot is en nader onderzoek vergt.  Verder wordt de heer Verhoeven gewezen op de Beleidsregel innovatie die het mogelijk maakt drie jaar vrij te experimenteren op basis van een overeenkomst  tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Tevens zal worden gemeld dat de NZa het verzoek van de heer Verhoeven betrekt bij de ontwikkeling van een visie eerstelijnszorg. De adviescommissie Vrije Beroepen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het College voor zorgverzekeringen (CVZ) worden gevraagd om een reactie te formuleren op het verzoek van de heer Verhoeven. Die reactie zal als input dienen voor de discussie over de visie eerstelijnszorg. Wanneer alle adviezen en resultaten van het onderzoek bekend zijn, zal de Raad van Bestuur formeel besluiten.

Mevrouw van Beek is gemachtigd om de brief aan de heer Verhoeven af te wikkelen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Op 8 april 2008 heeft de heer A. Verhoeven – initiator van SOS arts – een prestatie- en tariefverzoek ingediend. De heer Verhoeven wil incidentele en acute huisartsenzorg thuis gaan leveren door visites af te leggen zowel overdag als in de avond, nacht en het weekend.

§       De Raad van Bestuur deelt de conclusie van de directie Zorgmarkten Cure dat de integriteit van de huidige systematiek van het bekostigen van huisartsenzorg wordt aangetast wanneer het verzoek wordt gehonoreerd. De NZa heeft met name vanuit het belang van de consument echter wel een positieve grondhouding over het voorstel. Daarom zal de NZa zelf een nader te prioriteren onderzoek doen naar de wenselijkheid van deelprestaties in de huisartsenzorg.

§       De Raad van Bestuur heeft recent de hoofdlijnen van een nieuwe procedure aangenomen om prestatie- en tariefverzoeken te behandelen: eerst worden de adviescommissie Vrije Beroepen, de IGZ en het CVZ om advies gevraagd over deze prestatie aanvraag. De resultaten van dit advies worden tezamen met het resultaat van onderzoek betrokken bij de ontwikkeling van een visie op de eerstelijnszorg.

Naar boven