Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 14 april 2008
Publicatiedatum:17-04-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Budgetcompensatie bloedkosten 2008 en aanpassing lijst stollingfactoren

De Raad van Bestuur stelt de volgende twee Beleidsregels vast:

§       “Aanpassing aanvaardbare kosten algemene ziekenhuizen 2008” (CI-1056).

§       “Aanpassing aanvaardbare kosten academische ziekenhuizen 2008” (CI-1057).

De ingangsdatum van beide Beleidsregels is 1 januari 2008. Dit besluit betekent een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) met
€ 5,2 mln. Deze uitbreiding van het BKZ is afgestemd met VWS.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De minister van VWS heeft de NZa verzocht de budgetcompensatie voor bloedkosten in 2008 ad € 4,16 miljoen (80% van € 5,2 miljoen) voor het A-segment in de ziekenhuisbudgetten te verwerken.

§       VWS heeft daarbij tevens verzocht de lijst stollingsfactoren (hemostatica) in de Beleidsregels aanvaardbare kosten algemene en academische ziekenhuizen uit te breiden. De uitbreiding heeft betrekking op nieuwe presentaties van stollingsfactoren.

§       De adviescommissie Cure Instellingen heeft positief geadviseerd.

Presentatie psychosomatische oefentherapie

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Tarief- en prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie” (CV-5900-4.0.-8) vast. Hoewel de Raad van Bestuur geen voorstander is van het vaststellen van een prestatie halverwege het jaar, kiest de Raad van Bestuur in verband met een eerder soortgelijk besluit over fysiotherapie toch voor een ingangsdatum van deze Beleidsregel per 1 juli 2008.

Met dit besluit wordt de prestatie psychosomatische oefentherapie voor een periode van twee jaar vastgelegd.   

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Het consumentenbelang is met de komst van de prestatie psychosomatische oefentherapie gediend.

§       De prestatie psychosomatische oefentherapie biedt oefentherapeuten de ruimte om op het gebied van psychosomatiek te concurreren met de fysiotherapeuten.

§       Een evaluatiemoment na twee jaar stelt de betreffende beroepsgroepen in staat een goede onderbouwing voor de prestatie aan te leveren op basis van wetenschap én praktijk.

§       De adviescommissie Cure Vrije Beroepen heeft verdeeld geadviseerd. De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck heeft positief geadviseerd. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is geen voorstander van een prestatie psychosomatische oefentherapie. Verzekeraars hebben nog onvoldoende inzicht in de kwaliteit en scholing van de psychosomatische oefentherapeut. Daarnaast geeft het vaststellen van een prestatie psychosomatische oefentherapie naar de mening van ZN teveel risico’s op het punt van beheersbaarheid en kwaliteit van zorg. ZN is ook tegen de invoeringsdatum van 1 juli 2008.

Naar boven