Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 28 januari 2008
Publicatiedatum:31-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Consultatiedocumenten mondzorg

De Raad van Bestuur besluit de reactietermijn voor de consultatiedocumenten “Herziening bekostigingstructuur mondzorg” en “Mogelijkheden voor vrije prijsvorming mondzorg” te verlengen met acht weken tot 1 april 2008. De partijen worden schriftelijk geïnformeerd.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Op 18 december 2007 zijn de consultatiedocumenten “Mogelijkheden voor vrije prijsvorming mondzorg” en “Herziening bekostigingstructuur mondzorg” gepubliceerd en verstuurd aan het veld. De NZa heeft partijen gevraagd uiterlijk 1 februari 2008 te reageren.

§       Meerdere mondzorgorganisaties – waaronder de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, de Associatie Nederlandse Tandartsen, de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici en Zorgverzekeraars Nederland – hebben een verlenging van de reactietermijn met twee maanden gevraagd voor beide consultatiedocumenten. Partijen hebben – gezien het belang van de beschreven ontwikkelingen voor de sector – meer tijd nodig om de documenten te analyseren en een gemotiveerde reactie te geven die gedragen wordt door de achterban.

Prestatie oefentherapie

De Raad van Bestuur besluit om het verzoek van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) om per 1 januari 2008 een prestatiebeschrijving voor het motorisch onderzoek voor kinderen vast te stellen niet te honoreren.

De Raad van Bestuur is niet overtuigd van nut en noodzaak van de voorgestelde prestatie. Het argument “beperken administratieve lasten” is mede bepalend geweest om het verzoek van VvOCM niet te honoreren.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De VvOCM heeft een aanvraag voor een prestatie motorisch onderzoek bij de NZa ingediend. Volgens de VvOCM vergt het afnemen van een motorisch onderzoek meer tijd en kosten dan nu in de vergoeding is opgenomen.

§       De zorginhoudelijk adviseurs zijn van mening dat het motorisch onderzoek onderdeel is van de waar nodig geïndiceerde onderzoeksmogelijkheid van de kinderoefentherapeuten. De zorginhoudelijk adviseurs zien geen reden waarom voor dit onderzoek een aparte prestatie nodig is.

§       De adviescommissie Cure Vrije Beroepen heeft verdeeld geadviseerd. Zorgverzekeraars Nederland ziet zowel kwalitatief als op declaratiegebied geen meerwaarde in het toevoegen van deze prestatie aan de prestatielijst oefentherapie. Ook fysiotherapie kent de gewenste prestatie niet.

§       De Raad van Bestuur heeft als uitgangspunt “niet reguleren, tenzij …”.  De nieuwe prestaties kinderoefentherapie en instructie/overleg met de ouders van de patiënt kunnen bouwstenen zijn om met zorgverzekeraars het motorisch onderzoek als een product af te spreken.

Beëindiging Beleidsregel “herallocatie dag- en ambulante behandeling”

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Herallocatie dag- en ambulante behandeling” (III-831) te beëindigen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Het herallocatietraject – dat in Beleidsregel III-831 is vastgelegd – is afgerond. Deze Beleidsregel kan daarom worden beëindigd.

Wijziging Beleidsregel indieningtermijnen

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Indieningtermijnen” (CA-274) vast. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 28 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 21 januari 2008 besloten de termijn voor het indienen van budgetverzoeken contracteerruimte 2008 te verplaatsen van 1 maart 2008 naar 1 april 2008 (B08-027). De datum 1 april 2008 is verwerkt in de Beleidsregel “Indieningtermijnen”.

Naar boven