Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 22 oktober 2007
Publicatiedatum:23-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Samenvattend rapport uitvoering ZvW 2006

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het samenvattend rapport Uitvoering Zorgverzekeringswet 2006 met inachtneming van een aantal wijzigingen:

Op de website komt een nieuwsbericht van het samenvattend rapport uitvoering ZvW 2006.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De NZa houdt op grond van artikel 16, lid 2 van de Wmg toezicht op de rechtmatige uitvoering van de Zorgverzekeringswet. De NZa brengt daarover jaarlijks vóór 1 november een samenvattend rapport uit.

§       Het samenvattend rapport Uitvoering Zorgverzekeringswet 2006 is op grond van de samenwerkingsprotocollen voor commentaar aangeboden aan CVZ en DNB. CVZ heeft niet gereageerd. DNB is akkoord. Het rapport is ook besproken met VWS. De meeste opmerkingen zijn verwerkt. Opmerkingen die de NZa niet heeft overgenomen zijn besproken met VWS.

Prenatale screening door gynaecologen

De Raad van Bestuur stelt de wijziging van de bijlage ‘declaratiebepalingen overige en ondersteunende producten’ van de Regeling 100.072 vast.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       In mei 2006 heeft de NZa op verzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) een drietal prestaties en tarieven voor prenatale screening door verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en gynaecologen vastgesteld.

§       De declaratie van prenatale screening door gynaecologen blijkt in de praktijk in bepaalde gevallen problemen op te leveren. Dit heeft geleid tot een verzoek van de OMS tot wijziging van de bijlage declaratiebepalingen overige en ondersteunende producten van de Regeling 100.072.

§       De directie Zorgmarkten Cure heeft geen argumenten om de declaratie van prenatale sreening voor eigen patiënten van gynaecologen niet toe te staan.

§       De vaste adviescommissie Cure Instellingen heeft positief geadviseerd.

Verzoek VvOCM en ZN inzake nieuwe deelprestaties oefentherapie

De Raad van Bestuur stelt een aantal nieuwe deelprestaties oefentherapie vast per 1 januari 2008. Het gaat om de prestaties kinderoefentherapie, instructie/overleg met de ouders van de patiënt, screening, intake & onderzoek na screening en toeslag voor uitbehandeling.

De formele Beleidsregel wordt aan de Raad van Bestuur voorgelegd nadat  de NZa de aanwijzing voor vrije prijsvorming oefentherapie van VWS heeft ontvangen.  

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De NZa heeft op 3 juli 2007 van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een gezamenlijk verzoek ontvangen om per 1 januari 2008 voor een aantal prestaties deeltarieven vast te stellen. Het gaat daarbij om de prestaties screening, intake en onderzoek na screening, kinderoefentherapie, kinderoefentherapie aan huis en instructie/overleg ouders van de patiënt.

§       De directie Zorgmarkten Cure stelt voor om de prestaties kinderoefentherapie, instructie/overleg met de ouders van de patiënt, screening en intake & onderzoek na screening analoog met fysiotherapeuten vast te stellen. De directie Zorgmarkten Cure adviseert om geen aparte prestatie kinderoefentherapie aan huis vast stellen maar een toeslag voor uitbehandeling. Deze toeslag kan dan ook naast de reguliere zitting worden gedeclareerd.

§       De vaste adviescommissie Cure Vrije Beroepers heeft positief geadviseerd. VWS heeft geen bezwaar tegen het vaststellen van de prestaties.

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen eerstelijns psychologische zorg

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Tarief en prestatiebeschrijvingen eerstelijns psychologische zorg” (CV-6300-4.0.1.-1) en de Nadere regeling “Standaardprijslijst eerstelijns psychologische zorg” (CV/NR-100.076) vast. Met inachtneming van één wijziging:

Arno Barendregt wordt gemachtigd om de “eigen bijdrage” te schrappen uit de Beleidsregel.

Na één jaar worden de Beleidsregel en de Nadere regeling geëvalueerd op uitvoeringstechnische problemen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De NZa heeft op 16 oktober 2007 een aanwijzing van VWS ontvangen. In deze aanwijzing vraagt VWS de NZa per 1 januari 2008 prestatiebeschrijvingen voor eerstelijns psychologische zorg vast te stellen. Voor deze prestatiebeschrijvingen geldt een vrij tarief.

§       Voor alle beroepsgroepen met een vrij tarief geldt een nadere regel waardoor de beroepsgroep een standaardprijslijst bekend moet maken.

§       De vaste adviescommissie Cure Vrije Beroepers heeft positief geadviseerd.

Voorcalculatie 2008

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Het voorcalculatiepercentage van niveau 2007 naar niveau 2008 met betrekking tot de inkomens- en kostenbestanddelen in de berekening van de maximumtarieven voor vrije beroepsbeoefenaren” (CV-000-10.0-16) vast. De ingangsdatum van de Beleidsregel is 1 januari 2008.

Arno Barendregt wordt gemachtigd om de positie van de huisarts op de juiste wijze te borgen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft de NZa op 20 september 2007 meegedeeld wat het voorcalculatiepercentage van het niveau 2007 naar niveau 2008 is. Dat is vastgesteld op 3,0% met betrekking tot de inkomens- en kostenbestanddelen in de berekening van de maximumtarieven voor vrije beroepsbeoefenaren en medisch specialisten.

§       De directie Zorgmarkten Cure heeft in lijn met deze mededeling een concept beleidsregel gemaakt.

§       De vaste adviescommissie Cure Vrije Beroepers heeft positief geadviseerd.

Niet-aanvaardbare kosten huisartsen diensten structuren (HDS’-sen)

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “De nacalculatiesystematiek voor de huisartsendienstenstructuur” (CV-295-8.0-8) vast. De ingangsdatum van de Beleidsregel is 1 november 2007.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Op 27 juni 2007 is tijdens een hoorzitting over het bezwaarschrift van de Stichting Centrale Huisartsenpost Rijnmond (CHPR) het  mogen afboeken van een vijftal niet-aanvaardbare kosten van de Reserve Aanvaardbare Kosten besproken.

§       De directie Zorgmarkten Cure is – naar aanleiding van deze hoorzitting – van mening dat de geboden oplossing ook mogelijk moet zijn voor de overige HDS’-sen.

§       De directie Zorgmarkten Cure heeft daarom een voorstel gemaakt om de Beleidsregel “De nacalculatiesystematiek voor de huisartsendienstenstructuur” te wijzigen.

§       De vaste adviescommissie Cure Vrije Beroepers heeft positief geadviseerd.

Substitutiebepaling dure geneesmiddelen

De Raad van Bestuur gaat akkoord met aanpassing van de beleidsregel dure geneesmiddelen door de huidige substitutiebepaling te vervangen door de volgende kernbepaling:

Voor geneesmiddelen op de lijst behorend bij de beleidsregel, wordt een budgetcompensatie toegepast. Deze budgetcompensatie bedraagt 80% van de netto inkoopkosten van de goedkoopste behandelmethode die naar het oordeel van het CVZ bij een zelfde indicatie op populatieniveau tenminste een gelijke therapeutische waarde heeft (referentiemethode).

De ingangsdatum van de gewijzigde Beleidsregel is 1 januari 2008.

Aanwijzing contracteerruimte 2008

De Raad van Bestuur besluit om heden een bestuurlijke brief naar VWS te sturen naar aanleiding van de aanwijzing contracteerruimte 2008. In de brief staat:

§       Een opsomming van de maatregelen waarbij de NZa uitvoeringsproblemen voorziet en het advies om deze maatregelen niet per 2008 door te voeren.

§       Een alternatief om de beoogde ombuiging te realiseren door verhoging van de efficiencykorting (>1%) voor de extramurale zorg.

In de brief wordt een duidelijk onderscheid aangebracht tussen de mening van marktpartijen en het advies van de NZa.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft de NZa op 19 september 2007 schriftelijk de aanwijzing contracteerruimte 2008 gestuurd inclusief een aantal maatregelen die VWS wil doorvoeren.   

§       De directie ZM Care heeft een brief aan VWS voorbereid omdat een aantal van de voorgestelde maatregelen tot uitvoeringsproblemen leiden. Daarnaast is de aanwijzing op een zodanig laat tijdstip bekend geworden dat een zorgvuldige implementatie bij zorgkantoren en zorgaanbieders niet gewaarborgd is.

Naar boven