Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 22 november 2016
Publicatiedatum:06-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Vaststellen samenvattende notitie onderzoek verantwoordingen Risicoverevening (RVE) Zvw en wanbetalersregeling en 11 individuele Rapporten van zorgverzekeraars

De Raad van Bestuur besluit om de samenvattende notitie 'onderzoek verantwoordingen RVE Zvw en wanbetalersregeling' vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de elf individuele rapporten per zorgverzekeraar/zorgverzekeraarsconcern vast te stellen.

Medisch-specialistische verpleging in de thuissituatie. Impact van een Nieuwe duiding. Eindrapport Gupta

De Raad van Bestuur besluit om het rapport 'Medisch-specialistische verpleging in de thuissituatie' te publiceren.

Monitor contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg

De Raad van Bestuur besluit om de monitor 'Contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg, Vierde kwartaal 2016' vast te stellen.

Onderzoek 'De Medisch-specialist en correct registreren'

De Raad van Bestuur besluit om het rapport 'De medisch specialist en correct registreren: een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten' vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de uitgangspunten van het voorgestelde plan van aanpak vast te stellen. Dit met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.

Onderzoek uitvoering Wlz 2015/2016: samenvattend rapport Wlz 2015/2016, twaalf individuele brieven onderzoek financiële rechtmatigheid 2015 Wlz-uitvoerders, en de brief onderzoek doelmatige en rechtmatige uitvoering Wlz, Wmo en CER 2015 door CAK

De Raad van Bestuur besluit om:

  • De voorzitter mandaat te verlenen om het 'Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2015/2016 - Hoe voeren de Wlz-uitvoerders en het CAK de Wlz uit' vast te stellen nadat de aangepaste versie is afgestemd met de portefeuillehouder Toezicht.
  • De voorzitter te machtigen om de bijbehorende aanbiedingsbrief aan het Zorginstituut Nederland vast te stellen nadat de aangepaste versie is afgestemd met de portefeuillehouder Toezicht.
  • De voorzitter te machtigen om de bijbehorende aanbiedingsbrief aan het ministerie van VWS vast te stellen nadat de aangepaste versie is afgestemd met de portefeuillehouder Toezicht.
  • De voorzitter te mandateren om de twaalf individuele brieven betreffende het onderzoek financiële rechtmatigheid 2015 Wlz-uitvoerders vast te stellen nadat de aangepaste versie is afgestemd met de portefeuillehouder Toezicht.
  • De voorzitter te mandateren om de brief betreffende het onderzoek doelmatige en rechtmatige uitvoering Wlz, Wmo en CER 2015 door het CAK vast te stellen nadat de aangepaste versie is afgestemd met de portefeuillehouder Toezicht.
  • Het vastgestelde 'Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2015/2016 - Hoe voeren de Wlz-uitvoerders en het CAK de Wlz uit' te publiceren.
  • De individuele brieven betreffende het onderzoek financiële rechtmatigheid 2015 Wlz-uitvoerders na vaststelling en verzending te publiceren.
  • De brief aan het CAK betreffende het onderzoek doelmatige en rechtmatige uitvoering Wlz, Wmo en CER 2015 door het CAK na vaststelling en verzending te publiceren.

Naar boven