Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 19 januari 2016
Publicatiedatum:02-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

De raad van bestuur besluit het 'Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur' voor de jaren 2015 tot en met 2017 vast te stellen.


Update groupertabellen 2016 - Een technische correctie van de op 17 november 2015 vastgestelde groupertabellen 2016 medisch specialistische zorg per 1 januari 2016

De raad van bestuur besluit om de voorgelegde update van de groupertabellen RZ16b vast te stellen als noodzakelijk onderdeel van de afleiding van een grouper per 1 januari 2016.


Publicatie beschikking tarieven 2016

De raad van bestuur besluit dat de NZa een tweede circulaire uitdoet, waarin een alternatieve handelwijze aan zorgaanbieders en zorgkantoren wordt geboden. Deze handelwijze houdt in dat zorgaanbieders vooruitlopend op de door de NZa af te geven tariefbeschikkingen 2016 declareren op basis van de tarieven zoals zij voor 2016 samen met de zorgkantoren hebben aangevraagd bij de NZa in de budgetronde.

De raad van bestuur besluit om de portefeuillehouder Regulering te mandateren om de indieningstermijn voor de nacalculatieopgaven uit de beleidsregel nacalculatie 2015 aan te passen.


Samenvattend rapport rechtmatige uitvoering Zvw 2014, deel 2, onderdelen financiële verantwoordingen, controle declaratiestromen en CER

De raad van bestuur besluit om het 'Samenvattend rapport rechtmatige uitvoering Zvw 2014, deel 2, onderdelen financiële verantwoordingen, controle declaratiestromen en CER' vast te stellen en te publiceren.


Benoeming voorzitter Raad van Advies

De raad van bestuur besluit om prof. dr. D. Ruwaard tot voorzitter van de raad van advies van de NZa te benoemen.

Naar boven