Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling structurele informatieverstrekking bedrijfsvoering Wmg - TH/NR-025

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 62 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regels stellen inhoudende welke gegevens en inlichtingen regelmatig moeten worden verstrekt dan wel onder welke omstandigheden deze moeten worden verstrekt door zorgaanbieders.

Gelet op artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), kan de NZa regels stellen inhoudende aan wie daarbij te bepalen gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 62, moeten worden verstrekt, het tijdstip en de wijze waarop en de vorm waarin de gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt, of door wie en de wijze waarop de gegevens moeten worden bewerkt, of door wie en de wijze waarop de gegevens dan wel de bewerkingen van die gegevens moeten worden bekendgemaakt.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

Bedrijfsvoering: de besturing en beheersing van bedrijfsprocessen door de zorgaanbieder.

Boekjaar: kalenderjaar waarop de jaarverantwoording betrekking heeft.

CIBG: uitvoeringsorganisatie die valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

IGJ: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Gegevens en inlichtingen: gegevens en inlichtingen betreffende de bedrijfsvoering van zorgaanbieders, waaronder financiële gegevens en inlichtingen.

Jaarverantwoording: de jaarverantwoording als bedoeld in artikel 40b, tweede lid van de Wmg.

NZa: Nederlandse Zorgautoriteit.

Wmg: Wet marktordening gezondheidszorg.

zorgaanbieder: natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg in de zin van de Wmg verleent als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c van de Wmg.

zorgverlener: natuurlijke persoon die beroepsmatig zorg verleent.

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze nadere regel schrijft voor welke gegevens en inlichtingen zorgaanbieders jaarlijks moeten verstrekken met betrekking tot hun bedrijfsvoering, als ook onder welke omstandigheden gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt en aan wie, het tijdstip waarop deze moeten worden verstrekt, en in welke vorm.

Artikel 3 Reikwijdte

3.1 Deze nadere regel is van toepassing op zorgaanbieders, bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg en die op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 40b van de Wmg, gehouden zijn zich te verantwoorden door het openbaar maken van een jaarverantwoording.

3.2 Deze nadere regel is niet van toepassing op zorgaanbieders genoemd in artikel 5a van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.

Artikel 4 De te verstrekken gegevens en inlichtingen

4.1 Zorgaanbieders zijn gehouden gegevens en inlichtingen te verstrekken betreffende de bedrijfsvoering, overeenkomstig de bijlage van deze regeling. Deze bijlage is integraal onderdeel van deze regeling.

4.2 De te verstrekken gegevens en inlichtingen hebben betrekking op het boekjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de verplichting gegevens en inlichtingen te verstrekken van toepassing is.

Artikel 5 Wanneer worden gegevens en inlichtingen verstrekt

Zorgaanbieders die op grond van en overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 40b van de Wmg, gehouden zijn gegevens en inlichtingen te verstrekken, verstrekken deze voor 1 juni van het kalenderjaar waarin de verplichting van toepassing is.

Artikel 6 Wijze waarop gegevens en inlichtingen worden verstrekt

6.1 Zorgaanbieders verstrekken de gegevens en inlichtingen aan het CIBG.

6.2 Zorgaanbieders verstrekken de gegevens en inlichtingen overeenkomstig de door het CIBG daartoe beschikbaar gestelde, beveiligde en afgeschermde digitale omgeving.

6.3 De gegevens en inlichtingen dienen te worden verstrekt in de Nederlandse taal. Bedragen worden afgerond naar boven en vermeld in euro's.

Artikel 7 Doorlevering IGJ

De NZa kan de door zorgaanbieders in het kader van deze regeling verstrekte gegevens en inlichtingen verstrekken aan IGJ, overeenkomstig het bepaalde in artikel 70, Wmg.

Artikel 8 Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 5, aanhef en onder d van de Bekendmakingswet wordt geplaatst.

De regeling ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling structurele informatieverstrekking bedrijfsvoering Wmg.

Ondertekening

De Nederlandse Zorgautoriteit,

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Toelichting

Algemeen

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden is het belangrijk dat zorggeld besteed wordt aan passende zorg. Goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering zijn hiervoor onmisbaar. Bij een professionele bedrijfsvoering zijn de processen op orde en kunnen we er op vertrouwen dat de zorgaanbieder passende zorg levert en deze correct declareert. Een goed en integer bestuur is een randvoorwaarde. Daarom stimuleert en faciliteert de NZa zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK om hier werk van te maken. Dit doet de NZa door zich actief te mengen in het publieke debat, door handvatten en instrumenten aan te bieden en door kaders te stellen. Schadelijk gedrag wordt zo snel mogelijk gestopt en wanneer dat nodig en nuttig is legt de NZa sancties op. Goed bestuur is geslaagd als een zorgaanbieder passende zorg levert, zorggeld niet verspild wordt en een zorgaanbieder zicht transparant verantwoordt aan alle belanghebbenden. Zo verstevigen we het vertrouwen in de zorg.

Met deze regeling beoogt de NZa structureel gegevens en inlichtingen over de bedrijfsvoering uit te vragen bij zorgaanbieders. Deze regeling is onderdeel van de verplichting van zorgaanbieders zich jaarlijks maatschappelijk te verantwoorden1, met dien verstande dat de informatie die zorgaanbieders op grond van deze regeling verstrekken bestemd is voor de NZa en IGJ en niet door het CIBG openbaar wordt gemaakt.

De gegevens en inlichtingen die structureel worden uitgevraagd op grond van deze regeling zijn onontbeerlijk voor de taakuitoefening van de NZa. Met deze informatie krijgt de NZa inzicht in personeelsaantallen, clientaantallen, de vormgeving van de rechtspersoon die de zorg verleent of laat verlenen en financiële cijfers. Met deze informatie kan de NZa, tezamen met declaratiegegevens uit Vektis2 en de informatie uit de openbare jaarverantwoording3 de toegankelijkheid en continuïteit van de zorg monitoren, ontwikkelingen in kaart brengen zoals ketenvorming in de zorg, en toezicht houden op goed bestuur en professionele bedrijfsvoering.

De uitgevraagde gegevens en inlichtingen worden verzameld weergegeven in een digitaal dashboard, dat aan de hand van parameters en indicatoren de trends en ontwikkelingen weergeeft. Dit stelt de NZa bijvoorbeeld in staat om de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van zorgorganisaties te monitoren. Negatieve trends kan zij dan effectief en efficiënt adresseren, om zo bijvoorbeeld vroegtijdig in te spelen op de situaties die mogelijk leiden tot een faillissement van een zorgaanbieder die cruciale zorg levert. Een ander voorbeeld is de combinatie van informatie over de rechtspersoon (groepsstructuur, verbonden partijen, onderaannemers) en cijfers over de winst (aan de hand van de financiële cijfers) en additionele informatie (zoals de ratio personeel/omzet, of patiënten/omzet). Hiermee kan de NZa een risicoinschatting maken of er mogelijk sprake is van een complexe juridische structuur en dat zorggeld niet aan passende zorg wordt besteed. Ten slotte voorziet de onderhavige regeling de NZa ook van informatie om toezicht te houden op de taken die zij ingevolge de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) heeft gekregen. Door bijvoorbeeld na te gaan of er dividend is uitgekeerd, in combinatie met informatie over personeels-/ en cliënt aantallen, informatie over de bedrijfsstructuur en overige financiële gegevens, kan de NZa nagaan of een winstuitkering ordelijk en controleerbaar is gegaan en of de winst al dan niet is uitgekeerd in strijd met het verbod op winstoogmerk.

Totstandkoming van deze regeling en vragenlijst
Per 2023 wordt de opzet van maatschappelijke jaarverantwoording gewijzigd. Voor een overzicht van wijzigingen wordt kortheidshalve verwezen naar de Regeling openbare jaarverantwoording WMG4 en de brief van de Minister van voor Medische Zorg en Sport, van 7 juni 20215. De wijziging leidt er mede toe dat een aantal voor de NZa belangrijke informatie-uitvragen worden verplaatst naar de onderhavige regeling. Daarnaast zal additionele informatie voor de taakuitoefening van de NZa niet meer via de Regeling openbare jaarverantwoording WMG worden uitgevraagd. De gedachte hierachter is dat informatie die nodig is voor de taakuitoefening van de NZa vertrouwelijk kan zijn en niet past in het kader van een openbare maatschappelijke verantwoording. Dit betekent derhalve ook dat informatie uitgevraagd op basis van de onderhavige regeling enkel bestemd is voor de NZa, en via doorzending door de NZa, voor IGJ. Informatie op grond van de onderhavige regeling en de Regeling openbare jaarverantwoording WMG wordt gezamenlijk uitgevraagd via het elektronisch platform digiMV van het CIBG.6 Dit is gelijk aan de wijze waarop de informatie wordt uitgevraagd tot en met 2022.

Bij de totstandkoming van deze vragenlijst heeft de NZa verschillende branchepartijen geconsulteerd. Het betreffen hier de branchepartijen aangesloten bij de 'Werkgroep JMV' en de branchepartijen die zich hebben vertegenwoordigd in de 'Eerstelijnscoalitie'.

Opzet vragenlijst
De vragenlijst opgenomen in de bijlage bij de onderhavige regeling bevat de informatieuitvraag die zorgaanbieders te zien krijgen in digiMV van het CIBG. De vragenlijst bestaat uit 14 vragen over de (financiële) bedrijfsvoering van zorgaanbieders. Het gaat hier om informatie die de NZa niet via andere bronnen kan ontvangen. In de consultatiefase heeft de NZa per vraag aangegeven waarom zij de betreffende informatie nodig heeft voor de uitoefening van welke taak. Omdat de vragenlijst in digiMV is verwerkt, kan de volgende van de vragen anders zijn dan de volgorde in de bijlage. In digiMV zijn eveneens uitleg van begrippen en terminologie, en nadere toelichting opgenomen.

De vragenlijst is 'getrechterd' opgesteld. Dat wil zeggen dat vragen worden gesteld aan specifieke categorieën zorgaanbieders, of dat vragen alleen van toepassing zijn in een bepaalde situatie. In het eerste geval krijgen alleen die zorgaanbieders de vragen te zien, die behoren tot de categorie zorgaanbieders die de vraag moet beantwoorden. Andere zorgaanbieders krijgen de vraag niet te zien. Vragen die van toepassing zijn in een bepaalde situatie zijn alleen te zien als die situatie zich voordoet. Zorgaanbieders wordt gevraagd dit aan te geven. Is een situatie niet van toepassing, dan geeft een zorgaanbieder dit aan en verschijnen er geen verdere vragen. Ook worden vragen gecombineerd met gerelateerde vragen van bijlage 4 van de openbare jaarverantwoording. Zo kan het zijn dat een zorgaanbieder een vraag niet te zien krijgt, omdat de zorgaanbieder een vraag van bijlage 4 van de openbare jaarverantwoording met 'nee' heeft beantwoord. Voor deze werkwijze is bewust gekozen om de lasten zoveel als mogelijk te beperken.

In bijlage 3 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG wordt een financiele verantwoording uitgevraagd van eenmanszaken7. Het gaat hier om een zestal ratio's. De financiele gegevens die nodig zijn om de ratio's te verantwoording (zoals zorgopbrengsten, loonkosten) worden niet uitgevraagd, waar deze gegevens wel openbaar werden onder de Regeling verslaggeving WTZi. De NZa zal deze financiele gegevens niet uitvragen, tenzij dat noodzakelijk is bij de behandeling van casuistiek of het doen van onderzoek. De NZa zal desalniettemin haar taakuitoefening zo veel als mogelijk baseren op de ratio's. Mocht echter blijken dat de ratio's structureel onjuist worden verantwoord, of anderszins onbetrouwbare informatie opleveren, dan kan de NZa besluiten om de achterliggende financiële gegevens wel structureel uit te vragen.

In de bijlage bij deze regeling is de vragenlijst van de NZa weergegeven naar gelang doelgroep. In de weergave in digiMV kan, vanwege voornoemde werkwijze, de weergave anders uitvallen.

Impactanalyse
De NZa heeft SIRA consulting gevraagd een impactanalyse uit te voeren. De NZa heeft het rapport 'Impactanalyse jaarverantwoording Wmg-regeling' gepubliceerd. Uit het rapport volgt voor de verschillende categorieën zorgaanbieders wat de gemiddelde lasten per verplichting zijn en de totale lasten per categorie zorgaanbieders. De impactanalyse is gepubliceerd.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3, Reikwijdte
Op grond van artikel 40b, Wmg, is het bestuur van een zorgaanbieder verplicht om jaarlijks voor 1 juni een jaarverantwoording openbaar te maken. Deze verplichting was opgenomen in de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi), en is met de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders overgeheveld naar de Wmg. Daarnaast is de reikwijdte van de verplichting uitgebreid. De verplichting in de Wtzi gold voor bepaalde, door de Minister aangewezen categorieën instellingen, zoals instellingen voor medisch-specialistische zorg en instellingen voor persoonlijke verzorging en verpleging. Met de overheveling van de verantwoordingsplicht naar de Wmg is deze van toepassing geworden op alle zorgaanbieders in de zin van de Wmg, met uitzondering van de zorgaanbieders opgenomen in artikel 5a van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.8 Het gaat om de volgende categorieën zorgaanbieders die zijn uitgezonderd:

 • zorgaanbieders die uitsluitend zorg verlenen die niet wordt gefinancierd vanuit collectieve middelen;

 • zorgaanbieders die zorg verlenen die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg maar uitsluitend ondersteunende werkzaamheden verrichten die ver verwijderd zijn van de kern van zorgverlening, zoals (zittend) vervoer, schoonmaak en catering;

 • zorgaanbieders die uitsluitend een factureringsbedrijf zijn;

 • natuurlijke personen die geen zorg doen verlenen, zoals werknemers, zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) en solisten;

 • maten en vennoten die zorg doen verlenen in het kader van een maatschap of vennootschap waarvan zij maat of vennoot zijn.

Artikel 4, De te verstrekken gegevens en inlichtingen
De gegevens en inlichtingen die een zorgaanbieder moet verstrekken zijn opgenomen in bijlage 1 van de onderhavige regeling. De NZa streeft ernaar om de vragenlijst enkel en alleen te wijzigen als dat noodzakelijk is. De noodzakelijkheid kan bijvoorbeeld voortkomen uit een wijziging van taken of bevoegdheden, of omdat blijkt dat zorgaanbieders bepaalde gegevens niet juist aanleveren.

Tevens wordt opgemerkt dat op grond van artikel 63, Wmg, gegevens en inlichtingen volledig en naar waarheid dienen te worden verstrekt. Artikel 63, Wmg, is, net als artikel 40b, Wmg, opgenomen in Wet op de economische delicten. Overtreding van artikel 63, Wmg, vormt daarmee een strafbaar feit en kan tot vervolging door het Openbaar Ministerie leiden.

Artikel 5, Wanneer worden gegevens en inlichtingen verstrekt
De informatie die zorgaanbieders moeten verstrekken ziet op een 'boekjaar'. Dit is het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de verplichting om informatie te verstrekken geldt. Zorgaanbieders moeten voor 1 juni de informatie hebben verstrekt. Dit betekent bijvoorbeeld dat zorgaanbieders voor 1 juni 2023 de informatie moeten verstrekken over boekjaar 2022 (1 januari 2022 tot en met 31 december 2022).

Dat datum van 1 juni is gelijk aan de datum waarop zorgaanbieders uiterlijk hun openbare verantwoording via het platform digiMV van het CIBG moeten hebben verstrekt.

Artikel 6, Wijze waarop gegevens en inlichtingen worden verstrekt
De gegevens en inlichtingen worden door zorgaanbieders verstrekt via het elektronische platform digiMV, van het CIBG. Deze wijze van aanlevering is gelijk aan de wijze waarop zorgaanbieders over de verslagjaren voorafgaand aan 2022 hebben verantwoord. Meer informatie over digiMV en de wijze van aanleveren is te vinden op www.jaarverantwoording.nl.

Het CIBG zet de gegevens door naar de NZa. Zij worden niet openbaar gemaakt, via jaarverantwoordingenzorg.nl, in tegenstelling tot de gegevens en inlichtingen die zorgaanbieders wel openbaar maken op grond van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

De NZa heeft CIBG aangewezen als verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De NZa is de gegevensverantwoordelijke instantie. De NZa handelt in overeenstemming met de AVG en de NZa en CIBG sluiten een verwerkingsovereenkomst. Het elektronische platform digiMV voldoet aan het basisnormenkader voor informatiebeveiliging van het Rijk. Kortheidshalve wordt ter zake verwezen naar de toelichting bij de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg.

Artikel 7, Doorlevering IGJ
Op grond van artikel 70, Wmg, kan de NZa de IGJ de gegevens en inlichtingen verstrekken die van belang kan zijn voor de uitoefening van

diens wettelijke taken. Met artikel 7, van de onderhavige regeling, wordt geëxpliciteerd dat dat in het geval van de vragenlijst van de NZa aan de orde kan zijn. Met de doorlevering wordt tevens voorkomen dat de IGJ in voorkomende gevallen separaat dezelfde gegevens en inlichtingen moet uitvragen bij zorgaanbieders. De IGJ gebruikt gegevens en inlichtingen voortkomend uit de vragenlijst voor de uitoefening van haar toezicht op de veiligheid en kwaliteit van de zorg.

Artikel 67, eerste lid van de Wmg, regelt de geheimhoudingsplicht voor de degenen die gegevens en inlichtingen ontvangen. Het verstrekken van gegevens geschiedt op grond van en in lijn met het samenwerkingsprotocol van IGJ en NZa.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat op grond van artikel 69, tweede lid van de Wmg, de NZa bevoegd is om alle gegevens en inlichtingen, die zij heeft verzameld op grond van de onderhavige regeling, te gebruiken voor alle aan haar opgedragen taken.

Bijlage – vragenlijst

Vraag 1

Deze vraag is van toepassing op: alle zorgaanbieders

In- en uitstroom personeel in loondienst (in aantal fte's)

Aantal fte 1/1 (A)

Instroom aantal fte's (B)

Uitstroom aantal fte's (C)

Aantal fte 31/12 (D)

Zorgverleners in loondienst

Automatisch overgenomen van vorig jaar

Invulveld

Invulveld

Automatische telling A+B-C

Overig personeel in loondienst

Automatisch overgenomen van vorig jaar

Invulveld

Invulveld

Automatische telling A+B-C

Totaal

Automatische telling kolom A

Automatische telling kolom B

Automatische telling kolom C

Automatische telling kolom D

Vraag 2

Deze vraag is van toepassing op: alle zorgaanbieders

Gemiddelde fte (i) personeel en inhuur zorgverleners

Antwoordopties

Gemiddelde aantal fte zorgverleners in loondienst

Gem. aantal fte

Gemiddelde aantal fte ingehuurde zorgverleners (bijvoorbeeld via een detachering of via een uitzendbureau of ingehuurde zelfstandige zonder personeel)

Gem. aantal fte

Vraag 3

Deze vraag is van toepassing op: alle zorgaanbieders

Unieke patiënten of cliënten

Zvw

Wlz

Wmo

Jeugdwet

Forensische zorg

Overige zorg

Aan hoeveel unieke patiënten/cliënten heeft de zorgaanbieder in totaal, inclusief de patiënten/cliënten in onderaanneming, in het boekjaar zorg verleend (onderverdeeld naar financieringsstroom)?

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Vraag 4

Deze vraag is van toepassing op: alle zorgaanbieders

Contracten

Antwoordopties

Had u in het afgelopen boekjaar één of meer contracten(i) met:

•Zorgverzekeraars(i)?

•Zorgkantoren?

•Gemeenten? Ja/nee per bullet

Ja/nee per bullet

Vraag 5

Deze vraag is van toepassing indien bij vraag 3b, van bijlage 4, van de Openbare jaarverantwoording Wmg 'geheel of gedeeltelijk' wordt ingevuld bij vragen over hoofd-/onderaannemer.

Handelsregisternummers van hoofd- en onderaannemers

Antwoordopties

Wat zijn de handelsregisternummers (KvK) van alle onderaannemers die in het afgelopen boekjaar werkzaamheden voor de zorgaanbieder hebben verricht (exclusief de zelfstandige zonder personeel)?

<nummer 1>

<nummer 2>

<etc.>

Wat zijn de handelsregisternummers (KvK) van alle hoofdaannemers waarvoor de zorgaanbieder (als onderaannemer) in het afgelopen boekjaar werkzaamheden heeft verricht?

<nummer 1>

<nummer 2>

<etc.>

Vraag 6

Deze vraag is:

 • Niet van toepassing op eenmanszaken

 • Van toepassing op overige categorieën zorgaanbieders

 • indien uit vraag 1, van bijlage 4, van de Openbare jaarverantwoording Wmg blijkt dat aanbieder onderdeel is van een groep.

Diensten van andere rechtspersonen binnen een groepsstructuur

Antwoordopties

Maakt u ten behoeve van het verlenen van zorg gebruik van diensten van andere rechtspersonen binnen de structuur?

Ja/Nee

•Alleen indien 'ja' verschijnt de volgende vraag:

• Wat is de reden hiervoor?

Open veld

Heeft er een wijziging plaatsgevonden in de structuur van de onderneming in het afgelopen boekjaar?

Ja/Nee

 • Alleen indien 'ja' verschijnt de volgende vraag:

• Wat is gewijzigd en wat is de reden hiervoor?

Open veld

Vraag 7

Deze vraag is:

 • Niet van toepassing op eenmanszaken

 • Van toepassing op overige categorieën zorgaanbieders

 • Vervolgvragen alleen relevant als er sprake is van verbonden partijen

Gegevens verbonden partijen

Antwoordopties

Is er sprake van verbonden partijen(i)?

Ja/Nee

 • Alleen indien 'ja' verschijnen de volgende vragen:

 • Vul onderstaande tabel in per verbonden partij:

  • Handelsregisternummer (KvK) verbonden partij

<nummer 1>

< nummer 2>

< etc >

 • Heeft/hebben er transactie(s) met verbonden partijen plaatsgevonden onder niet-zakelijke condities (i) het afgelopen boekjaar?

Ja/nee

Vraag 8

Deze vraag is uitsluitend van toepassing op besloten en naamloze vennootschappen.

Dividenduitkering

Antwoordopties

Heeft de zorgaanbieder in het afgelopen boekjaar dividend uitgekeerd?

Ja/nee

 • Alleen indien 'ja' verschijnt de volgende vraag:

•Hoeveel dividend is uitgekeerd?

Invulveld

Vraag 9

Deze vraag is:

 • Niet van toepassing op eenmanszaken

 • Van toepassing op overige categorieën zorgaanbieders

Overeenkomsten met de banken

Antwoordopties (i)

Voldoet u in het kader van uw financiering aan de met de bank overeengekomen ratio's (i)?

Ja/nee/niet van toepassing

Vraag 10

Deze vraag is:

 • Van toepassing op zorgaanbieders 'klein' die model B bijlage 1, van de openbare jaarverantwoording, hebben ingevuld.

 • Niet van toepassing op eenmanszaken

Zorgopbrengsten per financieringsstroom

Antwoordopties

Totale zorgopbrengsten uitgesplitst naar financieringsstroom:

-Zorgverzekeringswet

- Wet langdurige zorg

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

-Jeugdwet

-Forensische zorg

-Overige zorgopbrengsten

Invulvelden voor Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet, Forensische zorg en overige zorgopbrengsten

Vraag 11

Deze vraag is:

 • Van toepassing op zorgaanbieders 'middelgroot en groot' die model D bijlage 1 en Personenvennootschappen die bijlage 2 van de openbare jaarverantwoording, hebben ingevuld.

 • Niet van toepassing voor eenmanszaken

Zorgopbrengsten per financieringsstroom

Antwoordopties

Totale zorgopbrengsten uitgesplitst naar financieringsstroom:

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

-Jeugdwet

Invulvelden voor Wmo, Jeugdwet

Vraag 12

Deze vraag is:

 • Niet van toepassing op eenmanszaken

 • Van toepassing op overige categorieën zorgaanbieders

Gemiddelde aantal werknemers

Antwoordopties

Gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar

Aantal (invulveld)

Vraag 13

Deze vraag is van toepassing op zorgaanbieders in de wijkverpleging en de Wet langdurige zorg.

Aantal cliënten/patiënten

Antwoordopties

Aantal cliënten/patiënten dat zorg bij u inkoopt op basis van persoonsgebonden budget Zvw op einde boekjaar

Aantal (invulveld) / niet van toepassing

Aantal cliënten/patiënten dat zorg bij u inkoopt op basis van persoonsgebonden budget Wlz op einde boekjaar

Aantal (invulveld) / niet van toepassing

Vraag 14

 • Enkel op vrijwillige basis: van toepassing op zorgaanbieders die niet op grond van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG een accountantsverklaring moeten overleggen.

Accountantsverklaring

Antwoordopties

Heeft de zorgaanbieder een accountantsverklaring over het afgelopen boekjaar?

Ja/Nee

De zorgaanbieder wordt verzocht de verklaring te uploaden

Naar boven