Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 8 september 2009
Publicatiedatum:17-09-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel Maatwerkregeling herallocatie invoering zorgzwaartepakketten

De Raad van Bestuur besluit – met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen – de beleidsregel “Maatwerkregeling herallocatietraject ZZP-invoering” (CA-400) vast te stellen. Aanvragen voor de maatwerkregeling worden ambtshalve vastgesteld. De teksten van de beleidsregel en de toelichting worden hierop aangepast.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Een aanwijzing van VWS en de beleidsregel “Herallocatie ZZP-invoering” (CA-393) schrijven voor dat er voor grote afbouwers een maatwerkregeling is. De maatwerkregeling is desgewenst van toepassing op instellingen die in verband met de invoering van de ZZP-bekostiging meer dan 13% van hun budget moeten afbouwen. Het aantal grote afbouwers – te weten 40 – noodzaakt tot beleidsontwikkeling over de maatwerkregeling.

§      De nu voorliggende beleidsregel is in overeenstemming met de aanwijzing van VWS en beschrijft de aanvraagprocedure, de mogelijke inhoud van een maatwerkregeling en de voorwaarden waaronder een regeling mogelijk is.

Naar boven