Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 22 december 2008
Publicatiedatum:16-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel voor abortusklinieken  

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Beleidsregel voor abortusklinieken” (CI-1088) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Eind oktober 2008 heeft de NZa een verzoek van VWS ontvangen om het aan de sector toegezegde bedrag van €350.000,- te verwerken in de Beleidsregel en ook daadwerkelijk per 1 januari 2008 uit te keren.

§       De Adviescommissie Cure Instellingen heeft positief geadviseerd.

Beleidsregel tarieflijst instellingen 2009  

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Tarieflijst instellingen 2009” (CI-1094) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De jaarlijkseindexatie van de Tarieflijst Instellingen is bekend bij partijen, juridisch houdbaar en technisch voldoende uitgewerkt.

§       De Tarieflijst Instellingen 2009 vindt aansluiting bij de DBC-tabellen, daar waar het gelijke zorg met gelijke declaratiecodes betreft.

Beleidsregel Prestatiebekostiging farmaceutische zorg   

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Prestatiebekostiging farmaceutische zorg” (CV-5200-4.0.7.-4) vast te stellen. Deze Beleidsregel treedt  in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overweging voor dit besluit is:

§       De Raad van Bestuur heeft op 3 december 2008 de Beleidsregel “Prestatiebekostiging farmaceutische zorg” vastgesteld (B08-390). De nacalculatie over de receptregelvergoeding in de eerste helft van 2008 was nog niet in de vergoedingen van deze Beleidsregel verwerkt.

Aanpassing beleidsregels oefentherapie en fysiotherapie  

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregels “Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie” (CV-5800-4.0.1-9) en “Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie” (CV-5900-4.0.-9) vast te stellen. Deze Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overweging voor dit besluit is:

§       VWS heeft de NZa in augustus 2008 een Aanwijzing gegeven. Op grond daarvan gelden voor oefentherapie en fysiotherapie als los declarabele prestaties in instellingen voor medisch specialistische zorg met ingang van 1 januari 2009 vrije tarieven.

Beleidsregel “Personeelskosten Verpleging & Verzorging”  

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Personeelskosten” (CA-348) vast te stellen. Deze Beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Joodse Verzorgingshuizen en Indische Huizen ontvangen een toeslag voor bijzondere kosten omdat zij te maken hebben met bewoners die de gevolgen van de oorlog moeten verwerken. In de Aanwijzing Zorgzwaartepakkettten (ZZP’s) heeft VWS opgenomen dat deze toeslag, ondanks de invoering van ZZP’s, behouden blijft. Wel wil VWS de extra vergoeding afbouwen op basis van landelijke cijfers van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). De exacte uitwerking van deze afbouwregeling moet echter nog plaatsvinden. Voor de Joodse Huizen is de extra toeslag vormgegeven in de post bestendig beleid (een individuele component IC). Voor de Indische Huizen is een toeslag van € 3,79 per verzorgingsdag in de Beleidsregel “Personeelskosten” opgenomen.

§       Omdat het voor zowel Joodse Huizen als Indische Huizen gaat om een vergoeding in verband met de verwerking van de gevolgen van de oorlog, heeft de NZa aan VWS aangegeven het op prijs te stellen als beide Huizen op dezelfde wijze worden bekostigd. VWS heeft dit erkend en in de Aanwijzing Contracteerruimte 2009 aangegeven dat de toeslag voor Indische Huizen omgezet moet worden naar een IC, zoals die ook geldt voor de Joodse Huizen. Voorwaarde is dat dit geen verslechtering van de situatie van de Indische Huizen met zich mag brengen. Het vervallen van de toeslag Indische Nederlanders was nog niet verwerkt in de reeds eerder door de RvB vastgestelde Beleidsregel “Personeelskosten”.

§       Conform de Aanwijzing Contracteerruimte 2009 is de voorliggende Beleidsregel “Personeelskosten” gewijzigd: de toeslag is geschrapt. De Indische Huizen zijn per brief van deze wijziging op de hoogte gebracht. Van belang is in het oog te houden dat er voor deze huizen qua inhoudelijke  bekostiging niets verandert, alleen de wijze van bekostiging wordt aangepast.

§       In 2009 zal in overleg met VWS (en de sector) een redelijke wijze van afbouw van de toeslag voor de Indische- en Joodse Huizen worden gepresenteerd.

Gewijzigde Beleidsregels “Invoering zorgzwaartepakketten”  

De Raad van Bestuur besluit de volgende Beleidsregels vast te stellen:

§      Beleidsregel “Invoering zorgzwaartepakketten” (CA-349).

§      Beleidsregel “Herallocatietraject invoering zorgzwaartepakketten” (CA-350).

§      Beleidsregel “Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten” (CA-351).

Deze Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft de Beleidsregels voor de invoering van de zorgzwaartepakketten op 3 november 2008 vastgesteld (B08-350).

§       Deze Beleidsregels zijn aangepast om de volgende redenen:

o      De Staatssecretaris van VWS heeft nieuwe pakketten met bandbreedtes op de uren vastgesteld.

o      In de beleidsregels die op 3 november 2008 zijn vastgesteld zijn twee zaken niet vermeld en is één prestatie abusievelijk foutief opgenomen in het herallocatiebedrag.

o      De Raad van Bestuur heeft op 15 december 2008 het beleid voor zintuiglijk gehandicapten vastgesteld (B08-420). Dit beleid moet verwerkt worden in voorliggende Beleidsregels.

Tarieven extramuraal gehandicaptenzorg  

De Raad van Bestuur besluit Eitel Homan te mandateren om een gewijzigde maximum beleidsregelwaarde voor het tarief voor dagactiviteiten verstandelijk gehandicapte kinderen in de betreffende Beleidsregel vast te stellen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft de tarieven extramuraal gehandicaptenzorg vastgesteld. De NZa heeft geconstateerd dat bij het berekenen van de tarieven een fout is gemaakt met de indexering. Hierdoor is de maximum beleidsregelwaarde voor het tarief voor dagactiviteiten voor verstandelijk gehandicapte kinderen € 1,- te laag.

Naar boven