Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 24 oktober 2016
Publicatiedatum:06-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Vaststelling C-release ggz 2017

De Raad van Bestuur besluit om:

  • Aanpassingen door te voeren in de validatieregels ggz/fz.
  • Het indelingscriterium vrijgevestigde/instelling aan te passen.
  • De nadere regel 'Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg' en de beleidsregel 'Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg' vast te stellen.
  • De nadere regel 'Generalistische basis-ggz' en de beleidsregel 'Generalistische basis-ggz' vast te stellen.
  • Het tarief voor de prestatie OZP niet-basispakketzorg verblijf voor de gb-ggz aan te passen conform eerdere besluitvorming g-ggz.

Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2017

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Regionale Ambulancevoorziening 2017' met kenmerk BR/REG-17143 vast te stellen.

Consultatiedocument advies maatwerkprofiel

De Raad van Bestuur besluit om het  concept consultatiedocument vast te stellen en deze ter consultatie aan het veld aan te bieden.

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2015

De Raad van Bestuur besluit het volgende om:

  • De voorzitter mandaat te verlenen om het definitieve rapport en de interactief vormgegeven versie daarvan voor op de website vast te stellen.
  • De voorzitter machtiging te verlenen om de brieven aan VWS, Zorginstituut en stakeholders vast te stellen.

(Herzien) Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 en 2017

De Raad van Bestuur besluit om het (herziene) informatiemodel UV Zvw 2016 en 2017 vast te stellen. Dit model vervangt het 'oorspronkelijke', in december 2015 gepubliceerde informatiemodel 2016 en is ook van toepassing op de verantwoording over 2017.

De Raad van Bestuur besluit om de begeleidende brief bij het informatiemodel toe te sturen aan de zorgverzekeraars.

Tweede Monitor contractering medisch-specialistische zorg

De Raad van Bestuur besluit om de tweede monitor 'contractering medisch-specialistische zorg' vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de communicatie rondom de diverse monitors contractering na 19 november 2016 te laten plaatsvinden.

Naar boven