Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 15 december 2015
Publicatiedatum:02-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel abortusklinieken

De raad van bestuur besluit de Beleidsregel 'abortusklinieken' met kenmerk BR/CU-2149 vast te stellen.


Besluit tot intrekken van de regelgeving rondom het beheersmodel honoraria vrijgevestigde medisch specialisten

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten' met kenmerk BR/CU-2127 per 31 december 2015 in te trekken. Dit met inachtneming van de aan de directie Cure doorgegeven technische juridische opmerkingen.

De raad van bestuur besluit de nadere regel 'Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten' met kenmerk NR/CU-253 per 31 december 2015  in te trekken. Dit met inachtneming van de aan de directie Cure doorgegeven technische juridische opmerkingen.


Beleidsregels en nadere regels Wlz 2016

De raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'budgettair kader Wlz 2016' met kenmerk CA-BR-1602b vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de nadere regel 'monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen' met kenmerk CA-NR-1653a vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'nacalculatie 2016' met kenmerk CA-BR-1619 vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de nadere regel
'informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten Wlz 2016' met kenmerk CA-NR-1655 vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de nadere regel 'Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016' met kenmerk CA-NR-1656 vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten' met kenmerk CA-BR-1607a vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen' met kenmerk CA-BR-1616a vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk' met kenmerk CA-BR-1620 vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-Meerzorg' met kenmerk CA-BR-1608a vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de nadere regel 'declaratievoorschriften Wlz-zorg' met kenmerk CA-NR-1650b vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2016' met kenmerk CA-BR-1610b vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de nadere regel 'administratie- declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz' met kenmerk CA-NR-1651a vast te stellen.


Vaststelling beleidsregel MSVT

De raad van bestuur besluit de Beleidsregel 'Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg' met kenmerk AL/BR-0046 vast te stellen.


Beleidsregel logopedie, Fysiotherapie en Oefentherapie

De raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'Logopedie' met kenmerk BR/CU-7153, vast te stellen. Dit met uitzondering van het schrappen van de declaratiebeperking dat de verbijzonderde prestaties alleen geleverd worden door een zorgverlener die ingeschreven staat in een door de beroepsorganisatie en ZN gezamenlijk aangewezen register.

De raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen voor Fysiotherapie' met kenmerk BR/CU-7160, vast te stellen. Dit met uitzondering van het schrappen van de declaratiebeperking dat de verbijzonderde prestaties alleen geleverd worden door een zorgverlener die ingeschreven staat in een door de beroepsorganisatie en ZN gezamenlijk aangewezen register.

De raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen voor Oefentherapie' met kenmerk BR/CU-7161, vast te stellen. Dit met uitzondering van het schrappen van de declaratiebeperking dat de verbijzonderde prestaties alleen geleverd worden door een zorgverlener die ingeschreven staat in een door de beroepsorganisatie en ZN gezamenlijk aangewezen register.


Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders

De raad van bestuur besluit het Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders vast te stellen. Dit met inachtneming van de technische punten met betrekking tot de inwerkingtredingsbepaling die de strategisch juridisch adviseur heeft doorgegeven aan de directie T&H.

Naar boven