Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking extramurale diëtetiek - TB/REG-23605-01
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23605-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

28 januari 2022

Onbepaald

Directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen a en d jo. artikel 51 tot en met 53 van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek,

 

en de regeling:

Regeling paramedische zorg,

 

besloten:

dat rechtsgeldig,

 

door:

zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals diëtisten die bieden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen),

 

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars;

 • alle (niet-)verzekerden1;

 • zorgaanbieders,

 

in rekening mag worden gebracht:

de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de bijgevoegde prestatielijst, mits voldaan is aan de bij de prestatie beschreven voorwaarden, en mits geen sprake is van diëtetiek als intramuraal geleverde prestatie dan wel als onderdeel daarvan.

 

Intrekken oude beschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de Prestatiebeschrijvingbeschikking extramurale diëtetiek, met kenmerk TB/REG-22605-01, ingetrokken.

 

Toepasselijkheid voorafgaande beschikking

De Prestatiebeschrijvingbeschikking extramurale diëtetiek met kenmerk TB/REG-22605-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking extramurale diëtetiek.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

PRESTATIELIJST VOOR EXTRAMURALE DIËTETIEK

Bijlage bij beschikking TB/REG-23605-01

 

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de algemene en specifieke bepalingen bij de prestaties voor de desbetreffende zorgverleners van toepassing.

 

Prestatiebeschrijvingen

a. Screening: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor dieetadvisering

b. Intake en onderzoek na screening: uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen dieet-of voedingsadvies na screening

c. Screening, intake en onderzoek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor dieetadvisering, uitvoeren diëtetisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing

d. Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing

e. Individuele zitting diëtetiek

f. Groepszitting voor behandeling van twee personen

g. Groepszitting voor behandeling van drie personen

h. Groepszitting voor behandeling van vier personen

i. Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen

j. Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen

k. Individueel dieetvoorschrift

l. Toeslag voor zorg aan huis

m. Toeslag voor zorg in een instelling

n. Meekijkconsult: inroepen van deskundigheid van een andere zorgverlener

o. Onderlinge dienstverlening

fp. Facultatieve prestatie

 

Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

Ad a) Screening: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor dieetadvisering

De screening bij directe toegang is een kort contact tussen de zorgverlener en de patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat. Gedurende de screening inventariseert de zorgverlener de zorgvraag, bepaalt of er een indicatie is voor diëtetiek en verder onderzoek noodzakelijk is, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt.

Ad b) Intake en onderzoek na screening: uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen dieet-of voedingsadvies na screening

Tijdens de intake en onderzoek na screening voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een intake en diëtetisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

Ad c) Screening, intake en onderzoek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor dieetadvisering, uitvoeren diëtetisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing

Tijdens de screening, intake en onderzoek voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat, een screening, intake en een diëtetisch onderzoek uit op één dag en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

Ad d) Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing

Tijdens de intake en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een intake en onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts (of onder verantwoordelijkheid van een arts) of de regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp). Intake en onderzoek na verwijzing kan alleen in rekening worden gebracht indien voor dezelfde aandoening geen screening bij directe toegang heeft plaatsgevonden.

Ad e) Individuele zitting diëtetiek

De individuele zitting diëtetiek is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere aandoeningen begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht inhoud van de behandeling.

Ad f, g, h, i) Groepszitting voor behandeling van twee, drie, vier of vijf tot en met tienpersonen

De groepszitting voor behandeling van twee, drie, vier of vijf tot en met tien personen betreft een prestatie per patiënt. Voor de berekening van de op de nota te vermelden behandeltijd en het tarief per patiënt wordt de totaal bestede behandeltijd voor groepsbehandeling gedeeld door het aantal deelnemers in de groep, afgerond op rekenkundige eenheden van een kwartier (vijftien minuten).

Groepsbehandeling heeft in dit individuele geval meerwaarde, aangezien de patiënt in kwestie zo langduriger per behandeling kan worden belast en begeleid en/of door het lotgenotencontact. Er is sprake van een groepsbehandeling indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de zitting bij één behandelaar.

De complexiteit van de zorgvraag en de benodigde individuele aandacht bepalen de grootte van de groep. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de nadere indicatiestelling "groepsbehandeling" geschiedt door de zorgverlener in overleg met de patiënt en/of verwijzer;

 • er is minimaal een intake en onderzoek vooraf gegaan aan de groepszitting;

 • de behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep;

 • de groep bestaat uit patiënten met een zo groot mogelijke homogeniteit in relatie tot de zorgzwaarte en indien mogelijk tot de medische diagnose.

Ad j) Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen

De groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen betreft een prestatie per patiënt. Voor de berekening van de op de nota te vermelden behandeltijd en het tarief per patiënt wordt de totaal bestede behandeltijd voor groepsbehandeling gedeeld door het aantal deelnemers in de groep, afgerond op rekenkundige eenheden van een kwartier (vijftien minuten).

Bij de groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen gaat het om begeleiding en activering. De rol van de zorgverlener is coachend en de deelnemer is meer op zichzelf aangewezen dan in de groepszitting van twee tot en met tien personen. De behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep. Er is sprake van een groepsbehandeling indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de zitting bij één behandelaar.

Ad k) Individueel dieetvoorschrift

Het opstellen van een individueel dieetvoorschrift bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • analyse van voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens;

 • het opstellen van een persoonlijk dieetadvies.

De patiënt is niet aanwezig bij het opstellen van het individueel dieetvoorschrift door de zorgverlener.

Het opstellen van een individueel dieetvoorschrift kan in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt;

 • de patiënt is geïnformeerd over de doelstelling van het individueel dieetvoorschrift;

 • de patiënt is uitdrukkelijk geïnformeerd over de kosten die verbonden zijn aan het individueel dieetvoorschrift;

 • het opgestelde dieetvoorschrift is een individueel voorschrift dat specifiek is opgesteld voor de betreffende patiënt;

 • de tijd wordt gedeclareerd in eenheden van vijftien minuten.

Ad l) Toeslag voor zorg aan huis

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan een toeslag voor zorg aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt bij de patiënt thuis, niet zijnde een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen, plaats;

 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag aan huis te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden.

Ad m) Toeslag voor zorg in een instelling

In het geval de zorgverlener de patiënt in een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen behandelt, kan een toeslag voor zorg in een instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt in een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen, plaats;

 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag in een instelling te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;

 • deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht wanneer er daadwerkelijk reistijd en reiskosten naar de instelling gemaakt worden voor behandeling van de patiënt.

Ad n) Meekijkconsult: inroepen van deskundigheid van een andere zorgverlener

Met de prestatie meekijkconsult wordt de zorgverlener werkzaam in de eerste lijn de mogelijkheid geboden om tijdens een behandeltraject de expertise van een andere zorgverlener in te roepen. Dit kan zowel een medisch specialist zijn als een andere zorgverlener in het zorgveld (bijvoorbeeld in de eerste lijn). De zorgverlener in de eerste lijn die expertise inroept, blijft tijdens het meekijkconsult de hoofdbehandelaar.

Het doel van de prestatie meekijkconsult is zorg op de juiste plek te bevorderen. Zorg in de tweede lijn kan hiermee bijvoorbeeld worden voorkomen.

Er geldt een contractvereiste voor het in rekening brengen van onderhavige prestatie. In het contract dat wordt afgesloten tussen de zorgverzekeraar van de patiënt en de zorgverlener in de eerste lijn kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de scope, voorwaarden en hoogte van de vergoeding van de prestatie.

De zorgverlener in de eerste lijn kan de prestatie meekijkconsult declareren bij de zorgverzekeraar van de patiënt. De andere zorgverlener die is ingeroepen in verband met zijn/haar expertise, kan deze inzet declareren bij de zorgverlener in de eerste lijn door middel van de prestatie onderlinge dienstverlening.

Ad o) Onderlinge dienstverlening

Onderlinge dienstverlening betreft de levering van een (deel)prestatie of van een geheel van prestaties op het gebied van extramurale diëtetiek door een 'andere zorgverlener' in opdracht van een 'zorgverlener'. De andere zorgverlener wordt in dit kader ook wel aangeduid als de 'uitvoerende zorgverlener'. De zorgverlener wordt in dit kader ook wel aangeduid als de 'opdrachtgevende zorgverlener'.

ad fp) Facultatieve prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor de onder de reikwijdte van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek vallende zorg die afwijkt van de hiervoor vermelde prestatiebeschrijvingen, indien tenminste één zorgverlener en tenminste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

De door de NZa vastgestelde prestatie kan in rekening worden gebracht door een zorgverlener indien hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt.

Aanvraagprocedure

 1. De aanvraag dient:

  • schriftelijk te worden ingediend;

  • door zorgverlener en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk; en

  • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

 2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

  • Een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving.

  • Een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek valt.

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2.

 • Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek.

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen.

 

Algemene bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

1. De patiënt moet vooraf geïnformeerd zijn over het doel, de kosten en de inhoud van elke prestatie alsmede over het feit dat er, gezien onderstaande uitzonderingen, meerdere prestaties op één dag gedeclareerd kunnen worden.

2. Patiëntgerichte werkzaamheden, zoals verslaglegging, communicatie en correspondentie, zowel mono- als multidisciplinair, maken onderdeel uit van de zitting/behandeling. Indirecte tijd kan derhalve niet in rekening worden gebracht bij de patiënt en/of bij de verzekeraar, met uitzondering van de tijd die gemoeid gaat met het opstellen van het individueel dieetvoorschrift (prestatie k).

3. De prestaties diëtetiek (met uitzondering van de toeslagen l en m) worden in tijdseenheden van 15 minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 15 minuten. De afronding van de behandeltijd mag niet uitkomen op minder dan 15 minuten.

4. Elk behandeltraject start met de prestatie:

 • Screening: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor dieetadvisering (prestatie a), gevolgd door Intake en onderzoek na screening: uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen dieet- of voedingsadvies na screening (prestatie b); of

 • Screening, intake en onderzoek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor dieetadvisering, uitvoeren diëtetisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing (prestatie c); of

 • Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing (prestatie d).

5. Per dag kan per patiënt één prestatie in rekening gebracht worden. Hierop gelden de onderstaande uitzonderingen:

a. De volgende prestaties of een combinatie van deze prestaties kunnen wel meerdere keren per dag in rekening gebracht worden indien er een medische noodzaak bestaat voor meerdere prestaties op één dag, gesteld door een arts of de regiebehandelaar in het kader van gzsp:

 • Individuele zitting diëtetiek (prestatie e);

 • Groepszitting voor behandeling van twee personen (prestatie f);

 • Groepszitting voor behandeling van drie personen (prestatie g);

 • Groepszitting voor behandeling van vier personen (prestatie h);

 • Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (prestatie i);

 • Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen (prestatie j);

b. Wanneer een patiënt één of meerdere zorgvragen heeft, waaruit verschillende behandeltrajecten met een bij het behandeltraject behorend behandelplan voortvloeien;

c. De prestatie 'individueel dieetvoorschrift' (prestatie k) kan in combinatie met andere prestaties worden gedeclareerd;

d. De prestaties:

 • Intake en onderzoek na screening: uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen dieet- of voedingsadvies na screening (prestatie b);

 • Screening, intake en onderzoek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor dieetadvisering, uitvoeren diëtetisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing (prestatie c); en

 • Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing (prestatie d),

kunnen op dezelfde dag met de navolgende prestaties worden gedeclareerd:

 • Individuele zitting diëtetiek (prestatie e);

 • Individueel dieetvoorschrift (prestatie k);

e. De prestaties:

 • Toeslag voor zorg aan huis (prestatie l);

 • Toeslag voor zorg in een instelling (prestatie m),

kunnen alleen in combinatie met één van de volgende prestaties in rekening worden gebracht:

 • Screening: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor dieetadvisering (prestatie a);

 • Intake en onderzoek na screening: uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen dieet- of voedingsadvies na screening (prestatie b);

 • Screening, intake en onderzoek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor dieetadvisering, uitvoeren diëtetisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing (prestatie c);

 • Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een diëtetisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing (prestatie d);

 • Individuele zitting diëtetiek (prestatie e);

 

f. Indien de zorgverlener en zorgverzekeraar het wenselijk achten dat de prestatie 'Facultatieve prestatie' (prestatie fp) gezamenlijk met andere prestaties in rekening kan worden gebracht, dienen zij dit in een overeenkomst vast te leggen.

Voetnoten

1. Voor de toepassing van deze prestatiebeschrijvingbeschikking wordt een persoon die:

 • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en

 • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en

 • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz),

gelijkgesteld met een Zvw-, respectievelijk Wlz-verzekerde.

Naar boven