Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking logopedie - TB/REG-23602-01
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23602-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

28 januari 2022

Onbepaald

Directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen a en d jo. artikel 51 tot en met 53 van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie,

en de regeling:

Regeling paramedische zorg,

besloten:

dat rechtsgeldig,

door:

zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals logopedisten die bieden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen),

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars;

 • alle (niet-)verzekerden1;

 • zorgaanbieders,

in rekening mag worden gebracht:

de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de bijgevoegde prestatielijst, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

 

Intrekken oude beschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de Prestatiebeschrijvingbeschikking logopedie, met kenmerk TB/REG-22607-01 ingetrokken.

 

Toepasselijkheid voorafgaande beschikking

De Prestatiebeschrijvingbeschikking logopedie met kenmerk TB/REG-22607-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking logopedie.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

PRESTATIELIJST VOOR LOGOPEDIE

Bijlage bij beschikking TB/REG-23602-01


Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de algemene en specifieke bepalingen bij de prestaties voor de desbetreffende zorgverleners van toepassing.

 

Prestatiebeschrijvingen

a. Screening: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie

b. Intake en onderzoek na screening: uitvoeren van een logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan na screening

c. Screening, intake en onderzoek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie, uitvoeren logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing

d. Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing

e. Eenmalig onderzoek

f. Individuele zitting reguliere logopedie

g. Individuele zitting stotteren

h. Individuele zitting afasie

i. Individuele zitting preverbale logopedie

j. Lange zitting

k. Groepszitting voor behandeling van twee personen

l. Groepszitting voor behandeling van drie personen

m. Groepszitting voor behandeling van vier personen

n. Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen

o. Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten doe je met z'n tweeën)

p. Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer dan woorden)

q. Behandeling volgens Partners van Afasiepatiënten ConversatieTraining (PACT)

r. Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS)

s. Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

t. Toeslag voor zorg aan huis

u. Toeslag voor zorg in een instelling

v. Informatieverstrekking aan derden - mondeling

w. Informatieverstrekking aan derden – schriftelijk

x. Meekijkconsult: inroepen van deskundigheid van een andere zorgverlener

y. Onderlinge dienstverlening

fp. Facultatieve prestatie

 

Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

Ad a) Screening: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie

De screening bij directe toegang is een kort contact tussen de zorgverlener en de patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat. Gedurende de screening inventariseert de zorgverlener de zorgvraag, bepaalt of er een indicatie is voor logopedie en verder onderzoek noodzakelijk is, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt.

Ad b) Intake en onderzoek na screening: uitvoeren van een logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan na screening

Tijdens de intake en onderzoek na screening voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie een intake en logopedisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

Ad c) Screening, intake en onderzoek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie, uitvoeren logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing

Tijdens de screening, intake en onderzoek voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat, een screening, intake en onderzoek uit op één dag en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

Ad d) Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing

Tijdens de intake en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie een intake en logopedisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts (of onder verantwoordelijkheid van een arts) of de regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp). Intake en onderzoek na verwijzing kan alleen in rekening worden gebracht indien voor dezelfde aandoening geen screening bij directe toegang heeft plaatsgevonden.

Ad e) Eenmalig onderzoek

Het eenmalig onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het behandelbeleid en de logopedische (on)mogelijkheden.

Een eenmalig onderzoek kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een eenmalig onderzoek;

 • er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de zorgverlener aan de verwijzer.

Het eenmalig onderzoek kan niet opgevolgd worden door een zitting voor dezelfde aandoening. Als de verwijzer na de schriftelijke rapportage verwijst voor behandeling logopedie, dan zal gestart moeten worden met intake en onderzoek na verwijzing, alvorens een zitting voor dezelfde aandoening plaats kan vinden.

Ad f) Individuele zitting reguliere logopedie

De individuele zitting reguliere logopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere aandoeningen begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad g) Individuele zitting stotteren

De individuele zitting stotteren is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de aandoening stotteren begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

Ad h) Individuele zitting afasie

De individuele zitting afasie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de aandoening afasie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

Ad i) Individuele zitting preverbale logopedie

De individuele zitting preverbale logopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere aandoeningen met betrekking tot preverbale logopedie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

Ad j) Lange zitting

De lange zitting is bedoeld voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen.

De aandoening(en) en de situatie van de patiënt zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om de behandeling in een individuele zitting uit te voeren. Het gaat om de volgende specifieke aandoeningen:

 • meervoudig gehandicapten (lichamelijk en geestelijk);

 • cerebro vasculair accident, eerste jaar aansluitend aan het accident;

 • neuromusculaire aandoeningen (PSMA, MSA, ALS);

 • ziekte van Parkinson na diagnosestelling.

Daarnaast kan de lange zitting als onderdeel van de zorgverlening in het kader van geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen (gzsp) in rekening worden gebracht. Aanvullende voorwaarden hierbij zijn dat de zorgverlening is voorgeschreven door de regiebehandelaar van de gzsp en dat de zorgverlening onderdeel uitmaakt van het behandelplan gzsp.

Ad k, l, m, n) Groepszitting voor specifieke behandeling van twee, drie, vier of vijf tot en met tien personen

De groepszitting voor behandeling van twee, drie, vier of vijf tot en met tien personen betreft een prestatie per patiënt. Groepsbehandeling heeft in dit individuele geval meerwaarde, aangezien de patiënt in kwestie zo langduriger per behandeling kan worden belast en begeleid en/of door het lotgenotencontact. Er is sprake van een groepsbehandeling indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de zitting bij één behandelaar.

De complexiteit van de zorgvraag en de benodigde individuele aandacht bepalen de grootte van de groep. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de nadere indicatiestelling groepsbehandeling geschiedt door de zorgverlener in overleg met de patiënt en/of verwijzer;

 • er is minimaal een intake en onderzoek vooraf gegaan aan de groepszitting;

 • de behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep;

 • de groep bestaat uit patiënten met een zo groot mogelijke homogeniteit in relatie tot de zorgzwaarte en indien mogelijk tot de medische diagnose.

Ad o) Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten doe je met z'n tweeën)

De behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma 'Praten doe je met z'n tweeën' (PDMT) betreft een logopedische behandeling die wordt aangeboden in een groep met ouders van minimaal zes en maximaal acht kinderen met de diagnose spraak-taalontwikkelingsachterstand of –stoornis.

Ad p) Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer dan woorden)

De behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma 'Meer dan woorden' (MDW) betreft een logopedische behandeling die wordt aangeboden in een groep met ouders van minimaal zes en maximaal acht kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum of moeilijkheden in de sociale communicatie.

Ad q) Behandeling volgens Partners van Afasiepatiënten ConversatieTraining (PACT)

De behandeling volgens Partners van Afasiepatiënten ConversatieTraining (PACT) betreft een therapieprogramma dat wordt aangeboden aan mensen met afasie en hun partners. De behandeling richt zich op het functioneren van beiden in hun dagelijkse gesprekken.

Ad r) Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS)

De groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS) betreft een prestatie per patiënt per dagdeel.

Voor de groepsbehandeling IZS gelden de volgende voorwaarden:

 • de zorgverlener voldoet aan het protocol groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren;

 • de groepsbehandeling wordt aangeboden in een groep van minimaal vijf en maximaal acht patiënten per zorgverlener.

Ad s) Instructie/overleg ouder/verzorgers van de patiënt

Indien het voor de logopedische behandeling van een patiënt noodzakelijk is, kan de zorgverlener, in overleg met de ouders/verzorgers, hen ondersteunen bij de begeleiding van de patiënt. Daartoe wordt informatie overgedragen en/of instructie gegeven gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel de behandeling.

De instructie/overleg met ouders/verzorgers van de patiënt kan, indien de zorgbehoefte van de patiënt daartoe aanleiding geeft, in rekening worden gebracht bij de logopedische behandeling.

Ad t) Toeslag voor zorg aan huis

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan een toeslag voor zorg aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt bij de patiënt thuis, niet zijnde een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen, plaats;

 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht, tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag aan huis te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden.

Voor behandeling op een locatie anders dan hier genoemd, bijvoorbeeld op een school of kinderdagverblijf, kan geen toeslag in rekening worden gebracht.

Ad u) Toeslag voor zorg in een instelling

In het geval de zorgverlener de patiënt in een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen behandelt, kan een toeslag voor zorg in een instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt in een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen, plaats;

 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht, tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag in een instelling te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;

 • deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht wanneer er daadwerkelijk reistijd en reiskosten naar de instelling gemaakt worden voor behandeling van de patiënt.

Ad v) Informatieverstrekking aan derden - mondeling

Voor informatieverstrekking aan derden – mondeling wordt één prestatie onderscheiden met een vrij tarief.

Het betreft hier werkzaamheden die niet tot de te verzekeren prestaties bij of krachtens de Zorgverzekeringswet behoren en aldus door de aanvrager zelf moeten worden betaald, althans niet bij de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt ten laste van de Zvw in rekening kunnen worden gebracht.


Voor het declareren van deze prestatie gelden de volgende voorwaarden, voorschriften en beperkingen:

 1. Er dient sprake te zijn van een informatieverzoek afkomstig van een derde (al dan niet via de patiënt) die niet volgt uit zorg- of dienstverlening in het kader van de Zvw, Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet;

 2. De informatie wordt mondeling verstrekt aan de aanvrager;

 3. De patiënt dient schriftelijk toestemming te verlenen voor het verstrekken van de informatie aan de derden;

 4. Naast de declaratie van de prestatie 'informatieverstrekking aan derden - mondeling' mag geen andere prestatiebeschrijving in het kader van de informatieverstrekking in rekening worden gebracht.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht:

 1. Indien het een informatieverzoek betreft waarvoor bij enig wettelijk voorschrift is bepaald dat zorgaanbieders die informatie kosteloos ter beschikking moeten stellen.

 2. In het kader van zorgverlening waarvoor de zorgaanbieder:

  1. de patiënt heeft verwezen, zoals bij een aanvraag/machtiging voor geneesmiddelen, hulpmiddelen;

  2. een advies vraagt aan een andere zorgaanbieder.

 3. Voor een (later) gevraagde toelichting of verduidelijking op de verstrekte informatie.

Ad w) Informatieverstrekking aan derden - schriftelijk

Voor informatieverstrekking aan derden – schriftelijk wordt één prestatie onderscheiden met een vrij tarief.

Het betreft hier werkzaamheden die niet tot de te verzekeren prestaties bij of krachtens de Zorgverzekeringswet behoren en aldus door de aanvrager zelf moeten worden betaald, althans niet bij de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt ten laste van de Zvw in rekening kunnen worden gebracht.

Voor het declareren van deze prestatie gelden de volgende voorwaarden, voorschriften en beperkingen:

 1. Er dient sprake te zijn van een schriftelijk informatieverzoek afkomstig van een derde (al dan niet via de patiënt) die niet volgt uit zorg- of dienstverlening in het kader van de Zvw, Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet;

 2. De informatie dient schriftelijk te worden verstrekt aan de aanvrager;

 3. De patiënt dient schriftelijk toestemming te verlenen voor het verstrekken van de informatie aan de derden;

 4. Naast de declaratie van de prestatie 'informatieverstrekking aan derden - schriftelijk' mag geen andere prestatiebeschrijving in het kader van de informatieverstrekking in rekening worden gebracht.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht:

 1. Indien het een informatieverzoek betreft waarvoor bij enig wettelijk voorschrift is bepaald dat zorgaanbieders die informatie kosteloos ter beschikking moeten stellen.

 2. In het kader van zorgverlening waarvoor de zorgaanbieder:

  1. de patiënt heeft verwezen, zoals bij een aanvraag/machtiging voor geneesmiddelen, hulpmiddelen;

  2. een advies vraagt aan een andere zorgaanbieder.

 3. Voor een (later) gevraagde toelichting of verduidelijking op de verstrekte informatie.

Ad x) Meekijkconsult: inroepen van deskundigheid van een andere zorgverlener

Met de prestatie meekijkconsult wordt de zorgverlener werkzaam in de eerste lijn de mogelijkheid geboden om tijdens een behandeltraject de expertise van een andere zorgverlener in te roepen. Dit kan zowel een medisch specialist zijn als een andere zorgverlener in het zorgveld (bijvoorbeeld in de eerste lijn). De zorgverlener in de eerste lijn die expertise inroept, blijft tijdens het meekijkconsult de hoofdbehandelaar.

Het doel van de prestatie meekijkconsult is zorg op de juiste plek te bevorderen. Zorg in de tweede lijn kan hiermee bijvoorbeeld worden voorkomen.

Er geldt een contractvereiste voor het in rekening brengen van onderhavige prestatie. In het contract dat wordt afgesloten tussen de zorgverzekeraar van de patiënt en de zorgverlener in de eerste lijn kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de scope, voorwaarden en hoogte van de vergoeding van de prestatie.

De zorgverlener in de eerste lijn kan de prestatie meekijkconsult declareren bij de zorgverzekeraar van de patiënt. De andere zorgverlener die is ingeroepen in verband met zijn/haar expertise, kan deze inzet declareren bij de zorgverlener in de eerste lijn door middel van de prestatie onderlinge dienstverlening.

Ad y) Onderlinge dienstverlening

Onderlinge dienstverlening betreft de levering van een (deel)prestatie of van een geheel van prestaties op het gebied van logopedie door een 'andere zorgverlener' in opdracht van een 'zorgverlener'. De andere zorgverlener wordt in dit kader ook wel aangeduid als de 'uitvoerende zorgverlener'. De zorgverlener wordt in dit kader ook wel aangeduid als de 'opdrachtgevende zorgverlener'.

Ad fp) Facultatieve prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor de onder de reikwijdte van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie vallende zorg die afwijkt van de hiervoor, vermelde prestatiebeschrijvingen, indien tenminste één zorgverlener en tenminste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

De door de NZa vastgestelde prestatie kan in rekening worden gebracht door een zorgverlener indien hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt.

Aanvraagprocedure

 1. De aanvraag dient:

  • schriftelijk te worden ingediend;

  • door zorgverlener en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk; en

  • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

 2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

  • Een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving.

  • Een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie valt.

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2.

 • Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie.

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen.


Algemene bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

1. De patiënt moet vooraf geïnformeerd zijn over het doel, de kosten en de inhoud van elke prestatie alsmede over het feit dat er, gezien onderstaande uitzonderingen, meerdere prestaties op één dag gedeclareerd kunnen worden.

2. Patiëntgerichte werkzaamheden, zoals verslaglegging, communicatie en correspondentie, zowel mono- als multidisciplinair, maken onderdeel uit van de zitting/behandeling. Indirecte tijd kan derhalve niet in rekening worden gebracht bij de patiënt en/of bij de verzekeraar.

3. Elk behandeltraject start met de prestatie:

 • Screening: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie (prestatie a), gevolgd door Intake en onderzoek na screening: uitvoeren van een logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan na screening (prestatie b); of

 • Screening, intake en onderzoek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie, uitvoeren logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing (prestatie c); of

 • Intake en onderzoek na verwijzing (prestatie d).

4. Per dag kan per patiënt één prestatie in rekening gebracht worden. Hierop gelden de onderstaande uitzonderingen:

a. De volgende prestaties of een combinatie van deze prestaties kunnen wel meerdere keren per dag in rekening gebracht worden indien er een medische noodzaak bestaat voor meerdere prestaties op één dag, gesteld door een arts of de regiebehandelaar in het kader van gzsp:

 • Individuele zitting reguliere logopedie (prestatie f);

 • Individuele zitting stotteren (prestatie g);

 • Individuele zitting afasie (prestatie h);

 • Individuele zitting preverbale logopedie (prestatie i);

 • Lange zitting (prestatie j);

 • Groepszitting voor behandeling van twee personen (prestatie k);

 • Groepszitting voor behandeling van drie personen (prestatie l);

 • Groepszitting voor behandeling van vier personen (prestatie m);

 • Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (prestatie n);

 • Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (prestatie r);

In afwijking hiervan kan de prestatie Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (prestatie r) ook zonder medische noodzaak meerdere keren op één dag worden gedeclareerd, wanneer deze prestatie niet in combinatie met andere prestaties in rekening wordt gebracht.

b. Wanneer een patiënt één of meerdere zorgvragen heeft, waaruit verschillende behandeltrajecten met een bij het behandeltraject behorend behandelplan voortvloeien;

c. De prestaties:

 • 'behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten doe je met z'n tweeën)' (prestatie o);

 • 'behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer dan woorden)' (prestatie p);

 • 'behandeling volgens Partners van Afasiepatiënten ConversatieTraining (PACT)' (prestatie q);

 • 'instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt' (prestatie s),

kunnen in combinatie met andere prestaties worden gedeclareerd;d. De prestaties:

 • Intake en onderzoek na screening: uitvoeren van een logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan na screening (prestatie b);

 • Screening, intake en onderzoek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie, uitvoeren logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing (prestatie c); en

 • Intake en onderzoek na verwijzing (prestatie d),

kunnen op dezelfde dag met de navolgende prestaties worden gedeclareerd:

 • Individuele zitting reguliere logopedie (prestatie f);

 • Individuele zitting stotteren (prestatie g);

 • Individuele zitting afasie (prestatie h);

 • Individuele zitting preverbale logopedie (prestatie i);

 • Lange zitting (prestatie j);


e. De prestaties:

 • Toeslag voor zorg aan huis (prestatie t);

 • Toeslag voor zorg in een instelling (prestatie u);

kunnen alleen in combinatie met één van de volgende prestaties in rekening worden gebracht:

 • Screening: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie (prestatie a);

 • Intake en onderzoek na screening: uitvoeren van een logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan na screening (prestatie b);

 • Screening, intake en onderzoek: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor logopedie, uitvoeren logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing (prestatie c); en

 • Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een logopedisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing (prestatie d);

 • Eenmalig onderzoek (prestatie e);

 • Individuele zitting reguliere logopedie (prestatie f);

 • Individuele zitting stotteren (prestatie g);

 • Individuele zitting afasie (prestatie h);

 • Individuele zitting preverbale logopedie (prestatie i);

 • Lange zitting (prestatie j);

 • Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (prestatie s);

f. Indien de zorgverlener en zorgverzekeraar het wenselijk achten dat de prestatie 'Facultatieve prestatie' (prestatie fp) gezamenlijk met andere prestaties in rekening kan worden gebracht, dienen zij dit in een overeenkomst vast te leggen.

Voetnoten

1. Voor de toepassing van deze prestatiebeschrijvingbeschikking wordt een persoon die:

 • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en

 • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en

 • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz),

gelijkgesteld met een Zvw-, respectievelijk Wlz-verzekerde.

Naar boven