Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 30 juni 2015
Publicatiedatum:03-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel Kraamzorg 
De raad van bestuur besluit de beleidsregel BR/CU-7149 'Kraamzorg' vast te stellen.

Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling
De raad van bestuur besluit de beleidsregel BR/CU-7145 'Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling' vast te stellen.

Verzoek om toelating adviescommissies
De raad van bestuur besluit het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) toe te laten tot de Adviescommissie Care.

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg en intrekken Regeling administratie- en declaratie voorschriften farmaceutische hulpmiddelen
De raad van bestuur besluit de beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg (BR/CU-7133), die per 1 januari 2016 inwerkingtreedt, vast te stellen.

De raad van bestuur besluit de regeling 'Administratie- en declaratievoorschriften farmaceutische hulp' CV/NR-100.007 in te trekken met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de bekendmaking ingevolge de Wmg gepubliceerd wordt.

Regionale Ambulancevoorziening 2015 en 2016
De raad van bestuur besluit de volgende twee beleidsregels en nadere regel vast te stellen:

 • De beleidsregel Regionale ambulancevoorzieningen 2015 met kenmerk BR/CU-7143 (vervangt BR/CU-7128) met beleid voor de ambulanceritten van luchthaven Schiphol.
 • De beleidsregel Regionale ambulancevoorzieningen 2016 met kenmerk BR/CU-7148 met een wijziging m.b.t. het budgetproces (schrappen voorlopig budget).
 • De nadere regel informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen NR/CU-735 (vervangt NR/CU-723).

Prestaties, Tarieven en regelgeving Zintuigelijke Gehandicapten Zorg 2016 
De raad van bestuur besluit om de tarieven van alle zg-zorg prestaties vast te stellen zoals weergegeven in het voorliggende verantwoordingsdocument.

De raad van bestuur besluit om de volgende regelgeving vast te stellen met als inwerkingsdatum 1 januari 2016:

 • Beleidsregel 'Prestaties en tarieven Zintuiglijk gehandicaptenzorg' (BR/CU-7134).
 • Nadere regel 'Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg' (NR/CU-560).
 • Beleidsregel ‘Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2016’ (BR/CU-7135).
 • Nadere regel ‘Regeling Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2016’ (NR/CU-561). 

De raad van bestuur besluit het rapport van HHM 'Prestatiestructuur en kostprijzen ZG-zorg' te publiceren in het kader van de verantwoording van de tarieven.

De raad van bestuur stelt het verantwoordingsdocument vast en besluit tot publicatie hiervan over te gaan.

DBC-Pakket 2016 (RZ16a) Wijziging prestaties, tarieven en regelgeving medisch specialistische zorg 2016 per 1 januari 2016
De raad van bestuur besluit om de DBC-release 2016 (RZ16a) vast te stellen als productstructuur voor de medisch specialistische zorg per 1 januari 2016. 

De raad van bestuur besluit de tarieven van alle DBC-zorgproducten en overige zorgproducten vast te stellen per 1 januari 2016 zoals weergegeven in de DBC-zorgproducten- en tarieventabel.

De raad van bestuur besluit de 'Beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistisch zorg' (BR/CU-2143) inclusief de bijlage Totstandkoming van tarieven vast te stellen met inwerkingtredingsdatum 1 januari 2016. Deze beleidsregel vervangt de gelijknamige beleidsregel BR/CU-2136.

De raad van bestuur besluit de nadere regel 'medisch specialistische zorg' (NR/CU-263) inclusief onderstaande 12 bijlagen vast te stellen met inwerkingtredingsdatum 1 januari 2016. Deze regeling vervangt de gelijknamige regeling NR/CU-260. 

 • Bijlage 1 bij regeling: Overzicht DBC-zorgproducten.
 • Bijlage 2 bij regeling: Typeringslijsten per specialisme.
 • Bijlage 3 bij regeling: Zorgactiviteitentabel.
 • Bijlage 4 bij regeling: Overzicht overige zorgproducten.
 • Bijlage 5 bij regeling: Afsluitregelstabel.
 • Bijlage 6 bij regeling: Overzicht kaakchirurgie prestaties met bijbehorende puntwaardes.
 • Bijlage 7 bij regeling: Overzicht pathologie prestaties.
 • Bijlage 8 bij regeling: Diagnose-combinatietabel.
 • Bijlage 9 bij regeling: Overzicht zorgactiviteiten op nota.
 • Bijlage 10 bij regeling: Privacy-verklaring zorgactiviteiten.
 • Bijlage 11 bij regeling: Overzicht DBC-zorgproducten op nota.
 • Bijlage 12 bij regeling: Sjabloon Standaard prijslijst.

De raad van bestuur besluit dat de definitie van dagverpleging wordt gewijzigd van “Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling.” naar “Een minimaal drie uur durende vorm van verpleging en/of behandeling op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling.”

De raad van bestuur besluit het verantwoordingsdocument vast te stellen en besluit tot publicatie hiervan over te gaan.

Aanpassen regeling wachttijden medisch specialistische zorg 
De raad van bestuur besluit de nadere regel Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg; NR/CU-262, met daarin de aanpassing van de wijze waarop de wachttijd voor de in deze regeling genoemde behandelingen moet worden bepaald, vast te stellen.

Wijziging beleidsregel tandheelkundige zorg
De raad van bestuur besluit beleidsregel Tandheelkundige zorg (BR/CU-7130) vast te stellen.

Beleidsregels en nadere regel Wet langdurige zorg 2015 en 2016
De raad van bestuur besluit de volgende beleidsregels en nadere regels Wlz 2015 en 2016 vast te stellen:

Jaar 2015:

 • Beleidsregel Budgettair kader Wlz 2015 (CA-BR-1502b).
 • Beleidsregel Invoering NHC & NIC bestaande zorgaanbieders (CA-BR-1511b).
 • Beleidsregel Kapitaallasten bestaande zorgaanbieders (CA-BR-1514b).
 • Beleidsregel Knelpuntenprocedure 2015 (CA-BR-1503b).
 • Regeling Informatieverstrekking monitoring PGB en aangepaste Wlz-hulpmiddelen (CA-NR-1553a).

Jaar 2016:

 • Beleidsregel Aanvaardbare kosten Wlz 2015 (CA-BR-1601).
 • Beleidsregel Budgettair kader Wlz 2016 (CA-BR-1602).
 • Beleidsregel Knelpuntenprocedure 2016 (CA-BR-1603).
 • Beleidsregel Definities Wlz (CA-BR-1604).
 • Beleidsregel Indexatie Wlz (CA-BR-1605).
 • Beleidsregel Tarifering onderlinge dienstverlening Wlz (CA-BR-1606).
 • Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten (CA-BR-1607).
 • Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz (CA-BR-1608).
 • Beleidsregel Volledig Pakket Thuis (CA-BR-1609).
 • Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015 (CA-BR-1610).
 • Beleidsregel Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventaris component (NIC) bestaande zorgaanbieders (CA-BR-1612).
 • Beleidsregel Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) nieuwe zorgaanbieders (CA-BR-1613).
 • Beleidsregel Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing (CA-BR-1615).
 • Beleidsregel Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen (CA-BR-1616).
 • Beleidsregel Prestatiebeschrijving en tarief Verkeerde bed Wlz (CA-BR-1623).
 • Beleidsregel Overheveling ggz budget Wlz Zvw (AL/BR-0041).
 • Regeling Declaratievoorschriften Wlz (CA-NR-1650).
 • Regeling Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz (CA-NR-1651).
 • Regeling Transparantie contracteerproces Wlz (CA-NR-1652).
 • Regeling Informatieverstrekking monitoring PGB en aangepaste Wlz-hulpmiddelen (CA-NR-1653).
 • Regeling Declaratievoorschrift Verkeerde bed Wlz (CA-NR-1654).

De raad van bestuur besluit het intrekkingsbesluit met nummer CA-IB-2015-1 vast te stellen. Hiermee worden de volgende beleidsregels en nadere regel ingetrokken:

 • CA-400: Beleidsregel  Maatwerkregeling herallocatie ZZP invoering.
 • CA-300-514: Beleidsregel - Aanvaardbare kosten Regionale Coördinatie Programma's (RCP) en inkoop, opslag en distributie (IOD) van RIVM.
 • CA-300-587: Beleidsregel - Loon- en materiële kosten, definities en prestatiebeschrijvingen Kind en Jeugd GGZ intramuraal.
 • CA-300-601: Beleidsregel - Tariefstructuur (2e/3e compartiment).
 • CA-300-606: Beleidsregel - Kosten Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale hielprikscreening.
 • CA-300-607: Kosten vaccins.
 • NR/CU-226: Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg.

De raad van bestuur besluit een machtiging te verlenen aan de waarnemend directeur Zorgmarkten Care om nader te besluiten over het opnemen van de beleidsregelwaarden in de bovengenoemde beleidsregels.

Marktscan zorgverzekeringsmarkt (deel A) 
De raad van bestuur besluit de marktscan zorgverzekeringsmarkt deel A vast te stellen. 

De raad van bestuur besluit om de marktscan zorgverzekeringsmarkt deel A begin juli 2015 met een bericht op de website te publiceren.

Naar boven