Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 10 december 2013
Publicatiedatum:18-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Macrobeheersingsinstrument geriatrische revalidatiezorg

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Macrobeheersingsinstrument geriatrische revalidatiezorg' (BR/CU-2115) en de nadere regel 'Macrobeheersingsinstrument geriatrische revalidatiezorg' (NR/CU-245) vast te stellen. De beleidsregel en de nadere regel treden in werking per 1 januari 2014.

Kostprijs onderzoek geriatrische revalidatiezorg

De Raad van Bestuur besluit het nieuwe kostprijsmodel voor de geriatrische revalidatiezorg vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg' en de nadere regel 'Registratie en aanlevering kostprijzen geriatrische revalidatiezorg' (NR/CU-242) vast te stellen. Er geldt een voorbehoud dat in de jaren 2015 óf 2016 nieuwe tarieven gaan gelden. De beleidsregel en de nadere regel treden in werking per 1 januari 2014.

Aanpassing beleidsregel Dyslexiezorg

De raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Dyslexiezorg' vast te stellen (BR/CU-57). In deze beleidsregel is de contractvereiste voor specifieke hoofd-behandelaren geschrapt. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2014 en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Nadere regel Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde GGZ

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde GGZ' vast te stellen. Deze nadere regel treedt in werking per 1 januari 2014.

Beleidsregels en nadere regels Zorgmarkten Care

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

 • Algemene beleidsregels.
 • 'Tariefstructuur (2de / 3de compartiment)' (CA-300-601).
 • 'Contracteerruimte 2014' (CA-300-600).
 • 'Knelpuntenprocedure 2014' (CA-300-602).
 • 'Nacalculatie 2013' (CA-300-603).
 • 'Nationaal Programma Ouderenzorg 2014' (CA-300-599).
 • 'Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties' (AL/BR-0017).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2014.

De Raad van Bestuur besluit de volgende regelingen vast te stellen:

 • 'AO/IC' (CA-300-020). 
 • 'Informatieverstrekking definitieve vaststelling Aanvaardbare Kosten' (NR/CA-300-021.

De Raad van Bestuur besluit het besluit tot intrekking van nadere regels en een beleidsregel vast te stellen. Dat betekent dat volgende regelgeving wordt ingetrokken:

 • De nadere regel 'Aanlevering en verspreiding scoregegevens ZZP's' (CA/NR 100.045).
 • De nadere regel 'Gezamenlijke aanlevering harmonisatie-opgave dagbesteding' (CA/NR 100.093).
 • De nadere regel 'Gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave' (CA/NR 100.082).
 • De nadere regel 'Regeling capaciteitsmutaties AWBZ 2011' (CA/NR-300-003).
 • De nadere regel 'Gezamenlijke aanlevering bovenregionale opgave 2010' (CA/NR 100.100).
 • De beleidsregel 'Rechtstreeks beroep' (AL/BR-100.025).

Dit Intrekkingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst.

Integrale tarieven: normatieve inventaris component

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

 • 'Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventaris component (NIC) bestaande zorgaanbieders'.
 • 'Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders'.
 • 'Indexatie AWBZ'.

Beleidsregel en nadere regel macrobeheersingsinstrument GGZ 2014

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Macrobeheersinstrument GGZ 2014' (BR/CU-5108) en de nadere regel 'Macrobeheersinstrument GGZ 2014' (NR/CU-541) vast te stellen. De beleidsregel en nadere regel treden in werking per 1 januari 2014.

Beleidsregel Overheveling Forensische zorg naar de Zvw

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Overheveling FZ-Zvw' (AL/BR-0019) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2014.

Beleidsregel Overheveling AWBZ naar de Zvw

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Overheveling GGZ AWBZ-Zvw' (AL/BR-0018) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2014.

Naar boven