Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 11 december 2012
Publicatiedatum:18-12-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel Ombuigingsbijdrage zorgaanbieders
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Ombuigingsbijdrage zorgaanbieders' (BR/CU-7066) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.

Beleidsregel Beschikbaarheidsbijdrage zorgfuncties GGZ 2013
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Beschikbaarheidsbijdrage curatieve zorgfuncties GGZ 2013' (BR/CU-5080) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.

Kostprijsonderzoek DBBC's Forensische Zorg
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Kostprijsberekening forensische zorg' (BR/FZ-008) en de nadere regel 'Verplichte accountantscontrole kostprijzen forensische zorg' (NR/FZ-005) vast te stellen. Deze beleidsregel en nadere regel treden in werking per 1 januari 2013.

De Raad van Bestuur besluit een kostprijsonderzoek DBBC Forensische Zorg te starten.

Beleidsregel en nadere regel macrobeheersmodel 2013
De Raad van Bestuur besluit, onder het voorbehoud van het ontvangen van de betreffende Aanwijzing van VWS, de beleidsregels 'Macrobeheersmodel 2012' (BR/CU-2090) en 'Macrobeheersmodel 2013 (BR/CU-2093) evenals de nadere regel 'Macrobeheersmodel 2013' (NR/CU-225) vast te stellen.

Update tabellen DOT-pakket 2013
De Raad van Bestuur besluit om de tarieventabel en zorgactiviteiten tabel 2013 van de release DOT (RZ13b) vast te stellen.

Beleidsregel orthodontische zorg
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Orthodontische zorg' (BR/CU-7076) vast te stellen. Deze beleidsregel vervangt de op 21 november 2012 vastgestelde beleidsregel BR/CU-7063 en treedt in werking per 1 januari 2013.

Beleidsregels Contracteerruimte 2013 en knelpuntenprocedure 2013
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels 'Knelpuntenprocedure 2013' (CA-300-559) en 'Contracteerruimte 2013' (CA-300-560) vast te stellen. Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2013.

Beleidsregel invoering normatieve huisvestingscomponent
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders' vast te stellen (CA-300-564). Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.

Aanpassingen beleidsregels huisartsenzorg
De Raad van Bestuur besluit, onder het voorbehoud van de Aanwijzing dan wel beleidsregel over het niet toepassen van het kostenonderzoek, de beleidsregels 'Huisartsenzorg' (BR/CU-7069) en 'Huisartsenzorg - Verrichtingenlijst M&I' (BR/CU-7070) vast te stellen. Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2013.

De Raad van Bestuur mandateert Theo Langejan om na ontvangst van de Aanwijzing dan wel beleidsregel over het niet toepassen van het kostenonderzoek indien nodig nader te besluiten.

Tariefherijking kraamzorg
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Kraamzorg' (BR/CU-7068) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2013.

Nadere regel materiële controle zorgverzekeraars
De Raad van Bestuur besluit, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, de nadere regel 'Controle en administratie zorgverzekeraars' (TH/NR-001) vast te stellen. Deze nadere regel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst.

Naar boven