Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 6 en 7 december 2010
Publicatiedatum:14-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel verpleging in de thuissituatie en eerste lijn laboratoriumonderzoeken  

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels ‘Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch-specialistische zorg’ (CU-2013/CA-300-458) en ‘Aanpassing eerstelijn (laboratorium)onderzoeken voor huisartsenlaboratoria en productiesamenwerkingsverbanden’ (CU-2014) vast te stellen. Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2011.

Beleidsregel Tarieflijst Instellingen 2011  

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Tarieflijst Instellingen 2011’ (CU-2015) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2011.

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2011  

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2011’ (CA-300-459) en bijbehorende tariefbeschikking vast te stellen. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2011.

Beleidsregel tijdelijke instandlating gevolgen experimenten  

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten’ (AL/BR-0003) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2010.

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘B1 Algemene bepalingen experimenten’ te beëindigen.

Dit besluit heeft vermoedelijk een gering effect op het Budgettair Kader Zorg (BKZ) voor zowel AWBZ- als Zvw-zorg. De instandlating van de gevolgen van AWBZ-experimenten wordt gefinancierd uit de bestaande geoormerkte innovatiemiddelen. Hierdoor is er alleen effect op de niet-bestede middelen van het betreffende jaar. Het effect op het BKZ is afgestemd met VWS.

Beleidsregel ambulances  

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels voor ambulancezorg vast te stellen:

  • ‘Ambulancediensten’ (BR/CU-7016).
  • ‘Centrale post ambulancevervoer’ (BR/CU-7017).
  • ‘Spreiding en beschikbaarheid’ (BR/CU-7018).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2011. Van dit besluit wordt een besparing op het Budgettair Kader Zorg verwacht van € 12 miljoen in 2011, € 25 miljoen in 2012 en € 38 miljoen in 2013.

Beleidsregels huisartsenzorg 2011  

De Raad van Bestuur besluit de € 60 miljoen teruggaaf aan huisartsen in het eerste kwartaal van 2011 te verrekenen, voor zover het het deel betreft dat via het inschrijftarief wordt berekend. De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

  • ‘Huisartsenzorg’ (BR/CU-7004).
  • ‘Huisartsenzorg verrichtingenlijst M&I’ (BR/CU-7005).
  • ‘Samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorgproducten’ (BR/CU-7006).
  • ‘Huisartsenzorg incidentele tariefaanpassing 2011’ (BR/CU-7007).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2011.

Declaratiebepalingen n.a.v. verzoek NVIC  

De Raad van Bestuur besluit de declaratiebepalingen per 1 januari 2011 aan te passen zodat het mogelijk wordt om IC-trajecten te declareren naast WBMV-DBC's. De passage ‘De toeslag kan niet in rekening worden gebracht in combinatie met DBC´s neurochirurgie, WBMV transplantaties, hartoperaties, AICD-implantaties, catheterablaties, chronische intermitterende beademing, brandwonden en de overige trajecten neonatale IC en pediatrische IC’ wordt verwijderd onder 2.1.6 t/m 2.1.13 van de bijlage 4 ‘Declaratiebepalingen overige trajecten en verrichtingen’ van de regeling ‘Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling’. De Raad van Bestuur ziet af van de optie terugwerkende kracht.

Naar boven