Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 8 december 2008
Publicatiedatum:16-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel “Kaakchirurgie”

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel "De tariefbepaling kaakchirurgische zorg" (CV-5400-4.0.6.-1) vast te stellen. De Beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009.

De Raad van Bestuur besluit tot een overgangsregeling tot uiterlijk 1 juli 2009 voor de zelfstandig declarerende kaakchirurg. De technische uitwerking van zo’n overgangsregeling zal in de af te geven tariefbeschikking per 1 januari 2009 zijn beslag krijgen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       In september 2008 heeft de RvB een nieuwe productstructuur kaakchirurgie vastgesteld (B08-302). Met de gekozen productstructuur worden vanaf 1 januari 2009 het honorarium kaakchirurgie, het kostendeel ziekenhuis en – indien van toepassing – het honorarium anesthesie als ondersteuner beschikbaar onder dezelfde declaratiecode.

§       De koppeling van het honorarium kaakchirurg, het kostendeel ziekenhuis en, indien van toepassing het honorarium anesthesie, vormt een eerste belangrijke stap in de verdere doorontwikkeling tot een integraal DBC-achtig product voor de kaakchirurgie.

§       De overgangsregeling geeft de nog niet geïntegreerd declarerende kaakchirurg – gegeven de korte invoeringstijd tot uiterlijk 1 juli 2009 – de gelegenheid zich aan te passen aan de gewijzigde declaratiesystematiek.

§       De Adviescommissie Cure Vrije Beroepers heeft op 18 november 2008 positief geadviseerd.

Beleidsregel “Modernisering & Innovatie”

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel "Verrichtingenlijst module Modernisering & Innovatie" (CV-5000-4.1.6.-7) vast te stellen. De Beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       In 2007 werd met partijen geconstateerd dat de huidige verrichtingenlijst Modernisering en Innovatie (M&I) aan herziening toe is. Een adequate toedeling van (een aantal) verrichtingen was echter nog onvoldoende hard te maken. Daarnaast ontbrak voldoende informatie voor de vaststelling van de maximumtarieven. Voor zowel de berekening van de hoogte van het inschrijvingstarief als voor de berekening van het maximale verrichtingentarief was een nadere kostenonderbouwing nodig.

§       Op grond hiervan heeft de Raad van Bestuur op 15 oktober 2007 besloten de Beleidsregel “Modernisering & Innovatie” per 1 januari 2008 vooralsnog ongewijzigd te verlengen tot 1 januari 2009 (B07-322). De financieringsstructuur van de huisartsenzorg moet immers eenduidig, eenvoudig en transparant zijn. Wijzigingen in de financieringsstructuur in verband met modernisering, innovatie en samenhang in de huisartsenzorg behoren om die reden zo veel mogelijk aan te sluiten bij de Beleidsregels die gelden voor de eerstelijnszorg in zijn geheel. Voor een geïntegreerd financieringsbeleid voor de gehele eerstelijnszorg was nader kostenonderzoek in de huisartsenzorg vereist.

§       Het kostenonderzoek huisartsenzorg is door verschillende omstandigheden pas onlangs opgestart. De resultaten worden na 1 januari 2009 verwacht. Ook in 2008 is met andere woorden dus nog geen informatie voorhanden gekomen die voor de onderbouwing van de tarieven benodigd is. Om die reden stelt de directie Zorgmarkten Cure voor de Beleidsregel “Modernisering & Innovatie” nogmaals met één jaar ongewijzigd te verlengen tot 1 januari 2010.

§       De Adviescommissie Cure Vrije Beroepers heeft op 18 november 2008 positief geadviseerd.

Nadere regels Minimale Data Set en wachttijden

De Raad van Bestuur besluit de Nadere regels “Verplichte aanlevering minimale dataset somatische zorg” (CI/NR 100.083) en “Verplichte publicatie wachttijden somatische zorg” (CI/NR 100.084) vast te stellen. Beide Regelingen treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin beide Regelingen zijn gepubliceerd.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De werkgroep “wachttijden” onder regie van VWS heeft een nieuwe transparantieverplichting voor wachttijden voorgesteld. De NZa neemt deze transparantieverplichting voor wachttijden in het belang van de consument over.

§      De aanpassingen in de Minimale Data Set (MDS) zijn verduidelijkingen en op twee punten – locatiecode en uitvoerende zorgaanbieder – aanscherpingen. Deze zullen, mits goed gecommuniceerd en geïmplementeerd, de kwaliteit en de bruikbaarheid van de MDS vergroten.

§       De Adviescommissie Cure Instellingen heeft op 19 september 2008 positief geadviseerd.

Onderhoud Functionele Bekostiging 2009

De Raad van Bestuur besluit de volgende herziene Beleidsregels vast te stellen:

§       “Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen” (CI-1030).

§       “Functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen” (CI-1031).

Deze Beleidsregels gaan over het jaar 2007.

De Raad van Bestuur besluit de volgende Beleidsregels vast te stellen:

§       “Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 2009” (CI-1080).

§       “Functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen 2009” (CI-1081).

Deze Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Op 29 september 2008 heeft de Raad van Bestuur een lijst knelpunten vastgesteld die wordt meegenomen in het FB-onderhoud 2009 (B08-304). Deze knelpunten zijn in overleg met het veld uitgewerkt en het resultaat is opgenomen in de nieuwe Beleidsregels functiegerichte budgettering 2009.

§       In de Beleidsregels worden vier nieuwe parameters opgenomen en de punten van het FB-onderhoud voor 2007 worden per januari 2009 volledig gehonoreerd. De parameterwaardenwaarden zijn geindexeerd op niveau 2008.

§       Met voorliggende Beleidsregels wordt aangesloten op besluitvorming van VWS over het onderbrengen van de bekostiging van éénpitters, inclusief de academische component, in een subsidieregeling die wordt uitgevoerd door VWS.

§       De Adviescommissie Cure Instellingen heeft positief geadviseerd.

Tariefstructuur kraamzorg

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Tariefstructuur kraamzorg”  (CI-1086) en de Tariefbeschikking 210-2009-1 vast te stellen. De Beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De maximumtarieven 2009 zijn trendmatig bijgesteld in verband met de definitieve trend 2008. De bijstelling 2008 van de personele component bedraagt 4,07% en de materiële component 2,68%. Het voorschotpercentage voor de bijstelling van de personele kosten 2008 bedraagt 2,00% en de materiële component 1,50%.

§       De Adviescommissie Cure Instellingen heeft positief geadviseerd.

Naar boven