Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 24 november 2008
Publicatiedatum:21-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel 2009 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

De Raad van Bestuur besluit de volgende Beleidsregels vast te stellen:

§       “Aanvaardbare kosten” (CA-294).

§       “Bureaukosten en overige kosten” (CA-295).

§       “Kosten vaccins” (CA-296).

Deze Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009.

Dit besluit betekent een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg met € 1,7 miljoen. VWS is hierover geïnformeerd en is akkoord.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Beleidsregels voor RIVM zijn trendmatig aangepast. De prijzen voor vaccins zijn gebaseerd op de praktijk en zijn kostendekkend.

§       De Beleidsregels “kosten drukwerk”, “kosten onderzoeksets” en “kosten laboratoriumonderzoek” vervallen. Deze componenten zijn opgenomen in de Beleidsregel “bureaukosten en overige kosten”. Met deze samenvoeging van Beleidsregels wordt een reductie van de administratieve lasten bereikt.

§       De Adviescommissie Care heeft positief geadviseerd.

Beleidsregels extramurale zorg 2009

De Raad van Bestuur besluit de volgende Beleidsregels vast te stellen:

§       “Tariefstructuur” (CA-344).

§       “Extramurale zorg” (CA-332), met uitzondering van het onderdeel “Het continueren van de tariefkorting van € 10,- per uur op activiteiten in het kader van Ondersteunende begeleiding op somatische grondslag”.

§       “Prestatiebeschrijvingen extramurale zorg” (CA-333).

Het onderdeel “Het continueren van de tariefkorting van € 10,- per uur op activiteiten in het kader van Ondersteunende begeleiding op somatische grondslag” wordt aanvullend juridisch beoordeeld. Eitel Homan is gemandateerd om hierover nader te besluiten.

Deze Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009.

Dit besluit betekent een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg. Deze verhoging is in overeenstemming met de Aanwijzing van VWS. Het ministerie is hierover geïnformeerd en is akkoord.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De voorliggende Beleidsregels extramurale zorg zijn opgesteld conform de Aanwijzing Contracteerruimte 2009 van VWS. Dit is bevestigd door partijen.

§       De NZa komt met dit besluit tegemoet aan de wens van partijen om de Beleidsregels voor 1 december 2008 bekend te maken in verband met de aanbestedingsprocedures.

§       Eventuele wijzigingen naar aanleiding van de definitieve Algemene Maatregel van Bestuur kunnen in december alsnog worden verwerkt in de Beleidsregels. De directie Zorgmarkten Care verwacht echter geen grote wijzigingen meer die gevolgen hebben voor de dan al gestarte aanbestedingsprocedure.

§       De Adviescommissie Care heeft verdeeld geadviseerd. Partijen uit de Adviescommissie hebben overwegend positief geadviseerd. ActiZ en BTN hebben negatief geadviseerd op de volgende punten:

o      Het vervallen van de bonus/malus-regeling.

o      Het continueren van de tariefkorting van 3,5% op de basisbedragen van de prestaties die vallen onder de functies Persoonlijke verzorging en Ondersteunende begeleiding. Dit is exclusief Ondersteunende begeleiding op somatische grondslag.

o      Het continueren van de tariefkorting van € 10,- per uur op activiteiten in het kader van Ondersteunende begeleiding op somatische grondslag.

Aanpassingen Beleidsregels directie Care 2009

De Raad van Bestuur besluit de volgende Beleidsregels vast te stellen:

§      “Kosten MRSA” (CA-300).

§      “Vergoeding bij gedwongen verhuizing” (CA-301).

§      “Palliatief terminale zorg” (CA-302).

§      “Intramurale zorg” (CA-303).

§      “Materiële kosten” (CA-304).

§      “Personeelskosten” (CA-305).

§      “Prestatiebeschrijvingen intramurale zorg” (CA-306).

§      “Aanvaardbare kosten” (CA-307).

§      “Definities” (CA-308).

§      “Zorgzwaarte toeslag” (CA-309).

§      “Toeslag extreme zorgbehoefte” (CA-292).

§      “Vervoerskosten” (CA-311).

§      “Extra dagbesteding” (CA-312).

§      “Aanvaardbare kosten Verstandelijk Gehandicapten” (CA-314).

§      “Aanvaardbare kosten Lichamelijk Gehandicapten” (CA-315).

§      “Materiële kosten Verstandelijk Gehandicapten” (CA-317).

§      “Loonkosten Jong Licht Verstandelijk Gehandicapten” (CA-318).

§      “Materiële kosten Jong Licht Verstandelijk Gehandicapten” (CA-319).

§      “Loonkosten Verstandelijk Gehandicapten” (CA-325).

§      “Loon- en materiële kosten Lichamelijk Gehandicapten” (CA-326).

§      “Loon- en Materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg” (CA-327).

§      “Aanvaardbare kosten geestelijke gezondheidszorg AWBZ” (CA-328).

§      “Definities geestelijke gezondheidszorg” (CA-293), inclusief een aantal tekstuele wijzigingsvoorstellen die de NZa recent heeft ontvangen.

§      “Bijzondere tandheelkunde” (CA-310).

§      “Volledig Pakket Thuis” (CA-329).

§      “Bekostiging bijzondere zorgplannen” (CA-330).

Deze Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009.

Dit besluit betekent een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg. Deze verhoging is in overeenstemming met de berekening die in het kader van de Contracteerruimte 2009 is gedaan.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Bij de voorliggende wijzigingen van Beleidsregels gaat het om het jaarlijks onderhoud en de indexering van de loon- en materiële kosten. De voorgestelde wijzigingen komen overeen met de Aanwijzing van VWS.  

§       De Adviescommissie Care heeft positief geadviseerd met de volgende kanttekeningen:

o      Over de Beleidsregels intramurale zorg en prestatiebeschrijvingen intramurale zorg (CA-303 en CA-306) is ActiZ van mening dat de consequenties voor de harmonisatie mutatiedagen Verpleging & Verzorging bij overlijden in 2009 nog aandacht bij de uitwerking vraagt. De NZa heeft gehoord de opmerkingen van Actiz, hiervoor een werkbare oplossing gevonden die na de Adviescommissie nog aan Actiz is voorgelegd. Actiz acht deze oplossing werkbaar.

o      De Vereninging Gehandicaptenzorg Nederland heeft opgemerkt dat bij de Beleidsregel extreme zorgbehoefte VGN negatief adviseert om de hoogste ZZP score als voorwaarde voor de regeling extreme zorgbehoefte gehandicaptenzorg te stellen. De NZa heeft deze voorwaarde in de Beleidsregel extreme zorgbehoefte 2009 laten vervallen. Wel is in de toelichting in de Beleidsregel opgenomen dat de ZZP-regeling Extreme zorgzwaarte gehandicaptenzorg die op 1 januari 2010 zal ingaan deze voorwaarde kent. Voor de nieuwe aanvragen per 1 januari 2009 op de huidige Beleidsregel (met einddatum 31 december 2009) zal de toeslag maar voor 2 jaar worden afgegeven.  

Taakstelling ziekenhuizen

De Raad van Bestuur besluit uitvoering te geven aan de Aanwijzingen van VWS en stelt daartoe de Beleidsregels “Doorwerking kortingsmaatregel 2008” (CI-1083) en “Kortingsmaatregel 2009” (CI-1084) vast. Beide Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009.

Dit besluit betekent dat de ziekenhuizen in 2009 € 15 miljoen worden gekort bovenop de korting van € 160 miljoen uit 2008 die in 2009 doorloopt.

De NZa informeert marktpartijen met een circulaire nader over dit besluit.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft de NZa Aanwijzingen gegeven voor het verwerken van de kortingen in 2009.

§       VWS heeft de NZa op 1 november 2007 een Aanwijzing gegeven om met ingang van 2008 structureel € 160 miljoen te korten bij de algemene en categorale ziekenhuizen (inclusief long/astmacentra), academische ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen, instellingen voor revalidatie, radiotherapeutische centra en dialysecentra.

§       De NZa heeft naar aanleiding van gewijzigde omstandigheden per 2009 (geen maatstafconcurrentie en verdere uitbreiding B-segment) aan VWS gevraagd hoe de aanwijzing 2008 voor 2009 geïnterpreteerd moet worden. VWS heeft aangegeven dat de doorloop van de korting van € 160 miljoen in 2009 geheel op het A-segment moet neerslaan.

§       VWS heeft de NZa op 22 september 2008 een volgende Aanwijzing gegeven voor de extra korting van € 15 miljoen per 2009.

§       De Aanwijzingen schrijven voor welke verdelingsgrondslag gehanteerd moet worden bij de toedeling van de kortingsbedragen aan de individuele instellingen.

§       De overwegingen om de kapitaallasten niet buiten de berekeningsgrondslag van de doorloop van de korting 2008 te laten, zijn dezelfde als bij de besluitvorming over de korting 2008 per 1 januari 2008 (zie RvB besluit B07-361 van 19 november 2007). Bovendien hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangegeven de kortingsbedragen uit 2008 niet te willen herberekenen voor 2009.

§       De adviescommissie Cure Instellingen heeft verdeeld geadviseerd. De NVZ heeft aangegeven principieel tegen de korting te zijn. De NVZ en ZN adviseren – gegeven de keuze van VWS om de hele korting op het A-segment te laten neerslaan – positief over het ongewijzigd laten van de kortingsbedragen uit 2008. Revalidatie Nederland is van mening dat de kapitaallasten buiten de berekeningsgrondslag zouden moeten blijven. De Adviescommissie vindt het ongelukkig dat VWS bij iedere korting voor een andere berekeningsgrondslag, het al dan niet betrekken van kapitaallasten en het B-segment, kiest.

§       De NZa kan aan de opmerkingen van de Adviescommissie niet tegemoet komen omdat de Aanwijzingen van VWS daar geen ruimte voor bieden.

Beleidsregel en nadere regels 2009 geestelijke gezondheidszorg Zorgverzekeringswet

De Raad van Bestuur stelt voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) de volgende Beleidsregels vast:

§       “Overige producten GGZ” (CU-5000).

§       “Indieningstermijnen GGZ Zorgverzekeringswet” (CU-5001).

§       “Definities GGZ” (CA-293).

§       “Invoering diagnosebehandelcombinaties in de GGZ” (CU-5002).

§       “Kapstokbeleidsregel GGZ Zorgverzekeringswet” (CU-5003).

§       “Extramurale zorg GGZ Zorgverzekeringswet” (CU-5004).

§       “Loon- en materiële kosten intramurale GGZ” (CU-5005).

§       “Aanvaardbare kosten GGZ Zorgverzekeringswet” (CU-5006).

§       “Definitieve opbrengstverrekening diagnosebehandelcombinaties GGZ 2008” (CU-5008).

§       “Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren GGZ” (CU-5009).

Deze Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009.

De Raad van Bestuur stelt voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) de volgende Regelingen vast:

§       “Instructie registratie diagnosebehandelcombinaties GGZ” (GG/NR-100.087).

§       “Declaratiebepalingen diagnosebehandelcombinaties GGZ” (GG/NR-100.088).

Deze Regelingen treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Met ingang van 1 januari 2008 is de curatieve geestelijke gezondheidszorg overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Een gedeelte van de NZa regelgeving was in 2008 nog opgenomen in AWBZ-Beleidsregels en voorzien van een zogenaamd CA-nummer. Met ingang van 1 januari 2009 wordt deze regelgeving in Beleidsregels – voorzien van een CU-nummer – opgenomen.

§       In de voorliggende Beleidsregels is nieuw beleid voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg verwerkt, zijn specifieke inhoudelijke aanpassingen gedaan en zijn de tarieven trendmatig aangepast.

§       De Adviescommissies Cure Instellingen en Cure Vrije Beroepers hebben positief geadviseerd.

Beleidsregels contracteerruimte en knelpuntenprocedure 2009

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregels "Contracteerruimte 2009" (CA-342) en "Knelpuntenprocedure 2009" (CA-343) vast te stellen. Deze Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009 en eindigen per 31 december 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Beleidsregels zijn conform de Aanwijzing contracteerruimte 2009 (d.d. 13 november 2008, kenmerk DLZ/SFI-U-2893681), na schriftelijke mededeling aan de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal  (kamerstukken II, 2008/2009, 26 631, nr. 274).

§       Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 november 2008 is afgesproken dat Eitel Homan gemandateerd is om besluiten te nemen over de Beleidsregels en Regelingen Care die zijn besproken in de Adviescommissie Care van 26 november 2008. De adviescommissie Care heeft op 26 november 2008 unaniem positief geadviseerd over de Beleidsregel contracteerruimte 2009.

Regeling transparantie extramurale zorginkoop 2009

De Raad van Bestuur besluit de Regeling "Transparantie extramurale zorginkoop" (CA 100-090) vast te stellen. Deze Regeling treedt in werking per 1 januari 2009 en eindigt per 31 december 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Deze Regeling is conform de Aanwijzing contracteerruimte 2009 (d.d. 13 november 2008, kenmerk DLZ/SFI-U-2893681) en het advies “Gelijke spelregels” van de NZa van 11 oktober 2008.

§       Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 november 2008 is afgesproken dat Eitel Homan gemandateerd is om besluiten te nemen over de Beleidsregels en Regelingen Care die zijn besproken in de Adviescommissie Care van 26 november 2008. De adviescommissie Care heeft op 26 november 2008 unaniem positief geadviseerd.

Beleidsregel nacalculatie

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel "Nacalculatie" (CA-331) vast te stellen. Deze Regeling treedt in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       In deze nieuwe Beleidsregel zijn nacalculatiebepalingen die betrekking hebben op de nacalculeerbare productie, bepalingen met betrekking tot de definitieve nacalculatie en bepalingen met betrekking tot capaciteitsmutaties opgenomen. Tot en met 2008 waren deze bepalingen verspreid over diverse Beleidsregels. Door de invoering van deze nieuwe Beleidsregel wordt het nacalculatiebeleid van de NZa transparanter gemaakt.

§       Naast het overzichtelijker maken van het geldende beleid voor de nacalculatie wordt met deze Beleidsregel  tevens een harmonisatieslag gemaakt tussen de sectoren Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg en Verpleging & Verzorging. De verschillende onderdelen van de Beleidsregel worden verduidelijkt via een bij de Beleidsregel geschreven toelichting. Als gevolg van de invoering van deze Beleidsregel vervalt de Beleidsregel indieningstermijnen.

§       Partijen (Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Actiz, Branchebelang Thuiszorg Nederland, GGZ Nederland en Federatie Opvang) hebben unaniem aangeven voorstander te zijn van de indieningsdatum 1 juli 2008 voor de definitieve nacalculatie (in plaats van maart voorlopig en oktober definitief). Deze eenmalige indiening bespaart zorgaanbieders administratieve lasten en accountantskosten. Om de levering van macro gegevens van de NZa aan VWS mogelijk te maken moeten de zorgaanbieders op 1 april hun nacalculatie indienen bij de zorgkantoren en de NZa. De NZa levert een extra inspanning door de levering van de macro gegevens tijdig door te sturen naar VWS.

§       Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 november 2008 is afgesproken dat Eitel Homan gemandateerd is om besluiten te nemen over de Beleidsregels en Regelingen Care die zijn besproken in de Adviescommissie Care van 26 november 2008. De adviescommissie Care heeft op 26 november 2008 unaniem positief geadviseerd.

Regeling declaratie AWBZ-zorg 2009

De Raad van Bestuur besluit de Regeling "Regeling declaratie AWBZ-zorg 2009" (CA 100-091) vast te stellen. Deze Regeling treedt in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Regeling is conform de Aanwijzing invoering Zorgzwaartepakketten.

§       De Regeling declaratie AWBZ-zorg 2009 stelt declaratievoorschriften voor geleverde intramurale AWBZ-zorg vanwege de invoering van zorgzwaartepakketten. Gedurende de eerste zes maanden van het jaar 2009 kan een zorgaanbieder het totaal aantal geleverde dagen per zorgzwaartepakket declareren tegen het tarief op de algemene tariefbeschikking. Vanaf juli 2009 moet de factuur gespecificeerd zijn op het niveau van een individuele cliënt. Met ingang van 2010 declareren zorgaanbieders op cliëntniveau bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor gaat in aansluiting hierop een administratie op verzekerdenniveau voeren die per 2011 gereed is.

§       De Regeling declaratie AWBZ-zorg 2009 stelt declaratievoorschriften voor geleverde extramurale AWBZ-zorg op totaalniveau. De NZa zal de mogelijkheden om de factuur te specificeren op cliëntniveau voor de extramurale zorg in 2009 tijdens het directeurenoverleg van 18 december 2008, onder voorzitterschap van de directeur generaal Langdurige Zorg van VWS,agenderen. Een nader besluit over het declareren van geleverde extramurale AWBZ-zorg op cliëntniveau volgt in 2009.

§       Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 november 2008 is afgesproken dat Eitel Homan gemandateerd is om besluiten te nemen over de Beleidsregels en Regelingen Care die zijn besproken in de Adviescommissie Care van 26 november 2008. De adviescommissie Care heeft op 26 november 2008 unaniem positief geadviseerd.

Regeling Administratieve Organisatie / Interne Controle 2009

De Raad van Bestuur besluit de Regeling "Administratieve Organisatie / Interne Controle 2009" (CA 100-092) vast te stellen. Deze Regeling treedt in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Zorgaanbieders worden in 2009 voor intramurale AWBZ-zorg bekostigd op basis van oude budgetparameters en een herallocatie traject voor zorgzwaartepakketten (ZZP’s) terwijl zij declareren op basis van geleverde ZZP’s. Hierdoor moeten zorgaanbieders in het overgangsjaar 2009 de geleverde zorg zowel in termen van oude bekostigingsparameters als in termen van ZZP’s administreren. Met ingang van 2010 vindt zowel de bekostiging – met inachtneming van het eventuele herallocatie traject – als de declaratie van de geleverde intramurale AWBZ-zorg plaats op basis van geleverde ZZP’s. De extra administratieve lasten zijn onvermijdelijk in het kader van een zorgvuldige invoering van de ZZP-bekostiging en zijn van tijdelijke aard.

§       Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 november 2008 is afgesproken dat Eitel Homan gemandateerd is om besluiten te nemen over de Beleidsregels en Regelingen Care die zijn besproken in de Adviescommissie Care van 26 november 2008. De adviescommissie Care heeft op 26 november 2008 unaniem positief geadviseerd.

Beleidsregel steunverlening AWBZ

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel "Steunverlening AWBZ" (CA-345) vast te stellen. Deze Beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009 en eindigt per 31 december 2010.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Beleidsregel “instellingen in de financiële problemen” sprak nog van het College tarieven gezondheidszorg en de Wet Tarieven Gezondheidszorg en moest aangepast worden aan de hedendaagse spelregels voor de AWBZ.

§       In het voorliggende voorstel is:

o      Duidelijk omschreven hoe het verzoek bij de NZa moet worden ingediend.

o      De positie van het zorgkantoor bij het verzoek tot steunverlening beter geduid.

o      Aandacht voor de governance van AWBZ-aanbieders.

o      Aandacht voor de bezoldiging van vertrekkende en nieuwe bestuurders en toezichthouders bij een instelling in financiële problemen.

§       Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 november 2008 is afgesproken dat Eitel Homan gemandateerd is om besluiten te nemen over de Beleidsregels en Regelingen Care die zijn besproken in de Adviescommissie Care van 26 november 2008. De adviescommissie Care heeft op 26 november 2008 unaniem positief geadviseerd.

Reserve Aanvaardbare Kosten AWBZ-zorgaanbieders

De Raad van Bestuur stemt in met de aanscherping van:

§       De Beleidsregels “Aanvaardbare Kosten” en “Nacalculatie”.

§       De Regeling “Administratieve Organisatie / Interne Controle”.

§       De vragenlijst bij de nacalculaties 2008 en 2009, die onderdeel wordt van de accountantscontrole voor de opvallende mutaties (onttrekkingen) van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK).

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Bij de Nacalculatie worden vragen gesteld over de RAK. Voor de invoering van zorgzwaartebekostiging en de herallocatie moeten de zorgaanbieder, het zorgkantoor, de NZa en de overheid een goed inzicht hebben in de aanwending van de reserves.

§       De NZa  schrijft voor dat de bestuurder een schriftelijke verklaring moet afleggen aan de interne toezichthouder over opvallende mutaties (onttrekkingen) van de RAK. Deze verklaring is ook onderdeel van de accountantsverklaring. We spreken van een opvallende mutatie wanneer de  negatieve groei van de reserves meer dan 40% bedraagt (met een minimum van € 100.000,-) en  deze kosten door het bestuur van de zorgaanbieder worden onttrokken aan de bestemmingsreserve. Over zo’n opvallende mutatie leggen het bestuur en de interne toezichthouder schriftelijk verantwoording af aan het zorgkantoor en de NZa. Dat gaat via het nacalculatieformulier 2008 en 2009. Hiermee wordt ook getracht te voorkomen dat collectieve middelen om oneigenlijke redenen worden onttrokken aan de AWBZ.

§       Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 november 2008 is afgesproken dat Eitel Homan gemandateerd is om besluiten te nemen over de Beleidsregels en Regelingen Care die zijn besproken in de Adviescommissie Care van 26 november 2008. De adviescommissie Care heeft op 26 november 2008 unaniem positief geadviseerd.

Harmonisatie dagbesteding gehandicaptenzorg

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel "Geharmoniseerde tarieven en prestatiebeschrijvingen dagbesteding gehandicaptenzorg 2009" (CA-346) en de Regeling "Gezamenlijke harmonisatieopgave dagbesteding gehandicaptenzorg" (CA 100-093) vast te stellen. Deze Beleidsregel en Regeling treden in werking per 1 januari 2009 en eindigen per 31 december 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Beleidsregel en Regeling zijn conform de Aanwijzing invoering zorgzwaartepakketten.

§       In het technisch overleg van 23 oktober 2008 en de Adviescommissie Care van 29 oktober 2008 is gesproken over de wijze waarop moet worden omgegaan met de intra- en extramurale dagbesteding gehandicaptenzorg.

§       In de Adviescommissie van 29 oktober 2008 heeft Zorgverzekeraars Nederland hierover positief geadviseerd. Ook de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft positief geadviseerd met de aantekening dat zij instemmen met de tarieven dagbesteding, zoals opgenomen in het rapport “Elke dag goed besteed”. De VGN heeft aandacht gevraagd voor het overgangstraject in 2010. De Raad van Bestuur van de NZa heeft – overwegende het positief advies van Adviescommissie Care van 29 oktober 2008 – ingestemd met de voorgestelde wijze van invoering van geharmoniseerde dagbesteding gehandicaptenzorg in 2009 en 2010.

§       Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van 24 november 2008 is afgesproken dat Eitel Homan gemandateerd is om besluiten te nemen over de Beleidsregels en Regelingen Care die zijn besproken in de Adviescommissie Care van 26 november 2008. De adviescommissie Care heeft op 26 november 2008 unaniem positief geadviseerd.

Aanvaardbare kosten en Loon- en Materiële kosten

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregels "Aanvaardbare kosten verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten en zintuiglijk gehandicapten (VG, LG en ZG)" (CA-313) en "Loon- en Materiële kosten verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten en zintuiglijk gehandicapten (VG, LG en ZG)" (CA-324) vast te stellen. Deze Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Bij de voorliggende wijzigingen van Beleidsregels gaat het om het jaarlijks onderhoud en de indexering van de loon- en materiële kosten. De voorgestelde wijzigingen komen overeen met de Aanwijzing van VWS. De tarieven voor de ZG-sector worden nog niet gepubliceerd.

§       De adviescommissie Care heeft op 19 november 2008 positief geadviseerd.

Naar boven