Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 25 februari 2008
Publicatiedatum:26-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Verzoek van de Federatie Opvang en de Maatschappelijk Ondernemers Groep voor toetreding tot de adviescommissie Zorgmarkten Care

De Raad van Bestuur besluit de Federatie Opvang en de Maatschappelijk Ondernemers Groep toe te laten tot de adviescommissie Zorgmarkten Care en aan deze organisaties gezamenlijk één zetel toe te kennen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§      De leden van de Federatie Opvang en de Maatschappelijk Ondernemers Groep zijn zorgaan­bieders die deels AWBZ-zorg verlenen en deels maatschappelijke opvang. De organisaties voldoen weliswaar niet volledig aan alle criteria voor toetreding uit de Regeling Vaste adviescommissies NZa, maar gezien de raakvlakken tussen de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning is hun inbreng in de adviescommissie van nut en gewenst.

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen intramurale zorg

De Raad van Bestuur besluit met inachtneming van onderstaande wijzigingen de Beleidsregel “Prestatiebeschrijvingen Intramurale zorg” (CA-237) vast te stellen. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 januari 2008.

§      Onder 2 aanvullende zorg, accent 'PG' (H 187) wordt de zin “de groepsgerichte activiteiten (OB/AB-dag) worden naar rato van het aantal hulpverleners, het aantal deelnemers en het aantal geleverde uren bepaald” vervangen door “de groepsgerichte activiteiten (OB/AB-dag) worden als volgt bij de berekening van het aantal direct cliënt gebonden uren zorg meegenomen. Het aantal dagdelen per week dat OB/AB-dag wordt genoten wordt vermenigvuldigd met vier (het aantal uren dat een dagdeel telt) en vervolgens wordt deze uitkomst gedeeld door het aantal deelnemers per groep, met een minimum van zes deelnemers.” Deze wijziging wordt ook toegevoegd aan prestatie H 188.

§      Bij H186, H187 en H190 de passage “de vereiste omvang van de zorg” wijzigen in “de vereiste en geleverde omvang van de zorg....”

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§      In de beleidsregel “Prestatiebeschrijvingen Intramurale zorg” voor 2007 zijn de volgende onderdelen niet duidelijk:

o     Er is niet expliciet aangegeven dat uren geleverd in dagdelen voor groepsgerichte activiteiten niet geteld mogen worden als individuele uren. De definitie van het minimaal te leveren aantal uren is onvoldoende scherp gedefinieerd.

o     In de Beleidsregel voor 2008 zijn deze twee onderdelen verduidelijkt.

§      De adviescommissie Care heeft verdeeld geadviseerd. Actiz adviseert negatief, omdat zij graag in de Beleidsregel een koppeling met de indicatie in Zorgzwaartepakket 4 zouden zien. Daarnaast is Actiz het niet eens met het minimaal te leveren aantal uren. De argumenten van ActiZ snijden geen hout omdat het aantal uren geleverde zorg ten opzichte van de Beleidsregel 2007 niet is veranderd. De wijziging van de Beleidsregel gaat slechts om verduidelijkingen. Aansluiting bij Zorgzwaartepakket 4 acht de NZa niet juist omdat dit een verbreding van de aanspraken oplevert.

Naar boven