Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 10 december 2007
Publicatiedatum:12-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Bekostiging Mobile Intensive Care Units (MICU)

De Raad van Bestuur neemt voor de bekostiging en financiering voor Mobile Intensive Care Units (MICU) de volgende besluiten:

§       Het insturende ziekenhuis ontvangt per gecontracteerde rit een budgetvergoeding.

§       Het insturende ziekenhuis is verantwoordelijk voor de facturatie aan de patiënt / verzekeraar.

§       Twee nieuwe declaratiecodes (190132 en 190133) zijn vastgesteld ten behoeve van de MICU coördinatie.

§       De definitie van het MICU vervoer wordt toegevoegd aan hoofdstuk I in de tarieflijst instellingen en de algemene bepalingen bij I. ambulancevervoer.

§       Prestatie “I 006 MICU transport voor de ambulancediensten” is vastgesteld.

§       In 2009 wordt de bekostiging van het MICU transport geëvalueerd.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft met verschillende marktpartijen een herenakkoord gesloten over de bekostiging en financiering van het MICU transport. Bovenstaande besluitvorming volgt het herenakkoord.

§      Op grond van het herenakkoord maken vanaf 2008 6 regio's gebruik van een nieuwe vorm van ambulance transport. De zogenaamde MICU ambulances die hierbij gebruikt worden zijn kaal, maar worden gevuld door een Intensive Care bed met toebehoren. Een MICU-centrum coördineert dit transport met als doel om de kwaliteit van het interklinisch vervoer van Intensive Care patiënten te verhogen.

§       De adviescommissie Cure Instellingen heeft verdeeld gereageerd. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn het niet eens met het voorstel omdat het aantal ritten per insturend ziekenhuis te klein is. Dat maakt het lastig om productieafspraken te maken. Daarnaast is ZN van mening dat verzekeraars niet goed in staat zijn om een inkoopbeleid te formuleren als ze alle insturende ziekenhuizen moet contracteren. Partijen zijn door VWS in de gelegenheid gesteld om te komen met een alternatief breed gedragen voorstel. Dit voorstel is er evenwel niet gekomen.

Maximumtarieven kraamzorg

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Tariefstructuur kraamzorg” (CI-1037) vast. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 januari 2008.

De Raad van Bestuur stelt de tariefbeschikking 210-2008-1 vast.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De maximumtarieven 2008 zijn trendmatig bijgesteld in verband met de definitieve trend 2007.

§       Actiz – de vertegenwoordiger van aanbieders kraamzorg – is akkoord met de berekening van de tarieven 2008.

Correctie verdeling additionele middelen verpleeghuiszorg

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Incidentele middelen doelmatigheid verpleeghuiszorg 2007” (CA-271) vast. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 januari 2007.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 5 november 2007 besloten de rekenstaten en bijbehorende tariefbeschikkingen terug te draaien en de verdelingscriteria uit de Beleidsregel te heroverwegen (B07-345).

§       Op basis van Technisch Overleg geven de directie Zorgmarkten Care, VWS en Actiz de voorkeur aan een eenvoudig scenario waarbij de middelen worden verdeeld over het aantal “Zorgzwaartepakket dagen 7 t/m 10 Verpleging & Verzorging”. In dit scenario wordt geen rekening gehouden met reeds gehonoreerde zorgtoeslagen.

§       De adviescommissie Care heeft positief geadviseerd met één kanttekening van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). ZN onderschrijft de voordelen van de eenvoud van het voorstel tot wijziging van de Beleidsregel, maar geeft toch de voorkeur aan een verdeling op basis van verpleegbedden, zodat de middelen alleen worden toegekend aan de verpleeghuizen.

Wijziging Beleidsregel definities

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Definities” (CA-264) vast. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 januari 2008.

De portefeuillehouder Care aanbieders van de Raad van Bestuur is gemachtigd een nader besluit te nemen over de formulering van de 30 dagen termijn voor een lege plaats in een verzorgingstehuis.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De directie Zorgmarkten Care heeft voorstellen gemaakt om twee onderdelen van de omschrijving “verzorgingsdag” te verduidelijken.

§       De adviescommissie Care heeft positief geadviseerd.

Wijziging Beleidsregel bureaukosten

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Bureaukosten” (CA-210) vast. De Raad van Bestuur gaat er van uit dat er in 2008 nog sprake is van negen decentraal georganiseerde entadministraties. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 19 november 2007 in het kader van de voorgenomen fusie tussen de entadministraties en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiène (RIVM) per 1 januari 2008 besloten een zestal Beleidsregels te wijzigen (B07-364).

§       De voorgenomen fusie tussen de entadministraties en het RIVM leidt tot een aanvullende wijziging in de Beleidsregel “bureaukosten” van de hoogte van de vergoeding voor de groothandelaarvergunning.

§       De adviescommissie Care heeft positief geadviseerd.

Naar boven