Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie Suver Thus B.V. – onderdeel van Stichting Patyna
Ondertekeningsdatum:30-06-2021Publicatiedatum:12-01-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 5 mei 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Stichting Antonius Zorggroep (hierna: Antonius Zorggroep) is via Stichting Antonius Ziekenhuis actief op het gebied van medisch specialistische zorg in Friesland. Antonius Zorggroep is via haar indirecte dochteronderneming Suver Thus B.V. (hierna: Suver Thus) actief op het gebied van hulp in de huishouding in Zuidwest-Friesland (voornoemde partijen, met uitzondering van Suver Thus, hierna gezamenlijk het Antonius concern).

 

3.Stichting Patyna (hierna: Patyna) is actief op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en revalidatie in Friesland.

 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft de overname van het onderdeel hulp in de huishouding op grond van de WMO van Patyna door Suver Thus. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 22 juni 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn Suver Thus en een onderdeel van Patyna.
 

6.Betrokken organisaties kwalificeren (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Suver Thus uitsluitende zeggenschap verkrijgt over een onderdeel van Patyna.
 

Beoordeling

 

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat de centrale cliëntenraad van Antonius Zorggroep afziet van zijn adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie, maar dat Suver Thus wel al haar cliënten over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd.

13.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat de ondernemingsraad van het Antonius concern afziet van zijn adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie, maar dat Suver Thus wel haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd.
 

14.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door Patyna op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

15.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Patyna overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
 

C.Cruciale zorg

 

16.Antonius Zorggroep levert (indirect) spoedeisende hulp en acute verloskunde. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

Besluit

 

17.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 30 juni 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven