Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie Stichting HagaZiekenhuis – LabWest B.V.
Ondertekeningsdatum:29-06-2021Publicatiedatum:05-01-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1.Intrekking besluit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besluit met ingang van de datum van dit besluit tot intrekking van haar besluit van 17 januari 2019 inzake het verlenen van goedkeuring aan de concentratie tussen Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum B.V. (hierna: RHMDC) en een onderdeel van Lab West B.V. (hierna: Lab West), met kenmerk 316747/490546. In randnummer 4 van voornoemd besluit is vermeld dat RHMDC de activa en passiva van locaties Leyweg en Sportlaan van Lab West zal overnemen. In een later stadium is bepaald dat 50% van de aandelen in Lab West worden overgenomen door Stichting HagaZiekenhuis. 

 

2.Herzien besluit
Op grond van de gewijzigde transactie besluit de NZa haar beslissing van 17 januari 2019 te herzien. De NZa besluit te dien aanzien als volgt.

 

 

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 12 juni 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Stichting HagaZiekenhuis (hierna: Haga) is een topklinisch ziekenhuis en is actief vanuit twee locaties in Den Haag.  

 

3.Lab West B.V. (hierna: Lab West) is actief op het gebied van klinisch chemische en hematologische laboratoriumdiagnostiek voor de eerste en tweede lijn en biedt trombosezorg aan in Den Haag en de regio Haaglanden.  

 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft de overname van 50% van de aandelen in Lab West door Haga. Als gevolg van deze overdracht zal Haga 100% van de aandelen in Lab West houden. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 18 december 2018 en een bij de aanvraag overgelegd conceptaddendum van 24 december 2019.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn Haga en Lab West.

 

6.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Haga uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Lab West.  

 

 

Beoordeling

 

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door partijen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

13.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door partijen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

C.Cruciale zorg

 

14.Haga levert spoedeisende hulp en acute verloskunde. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vormen van zorg.

 

Besluit

 

15.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 29 juni 2020

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven