Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking Predictieve complexe moleculaire diagnostiek bij niet-kleincellig longcarcinoom TB/REG 21663-01
Vaststellingsdatum:23-12-2021Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

 • de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen a en d, 51, 53 aanhef en onder b, van de Wmg;
 • de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg d.d. 26 oktober 2020, kenmerk 1766434-212847-PZO, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake de invoering van een facultatieve prestatie met een vrij tarief in de medisch specialistische zorg,

                       

alsmede de beleidsregel(s):

 • Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-21106a, alsmede de opvolgende versies van deze beleidsregel;

 

en de nadere regel:

Regeling medisch-specialistische zorg kenmerk NR/REG-2103a, alsmede de opvolgende versies van deze regeling;

 

besloten dat:

 

door instellingen1:

 • die geneeskundige zorg leveren als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv), voor zover deze omvat zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden, en
 • die beschikken over een Molecular Tumor Board (MTB);

 

aan:

 • ziektekostenverzekeraars en
 • (niet-)verzekerden2

rechtsgeldig de navolgende prestatie in rekening mag worden gebracht, mits voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

 

Za-code

Omschrijving

198504

Facultatieve prestatie - predictieve complexe moleculaire diagnostiek bij niet-kleincellig longcarcinoom, inclusief eventuele interpretatie en advisering door een Molecular Tumor Board (MTB).

 

 

Aanvulling op de omschrijving van de prestatie

 

198504: Facultatieve prestatie - predictieve complexe moleculaire diagnostiek bij niet-kleincellig longcarcinoom, inclusief eventuele interpretatie en advisering door een Molecular Tumor Board (MTB).

 

Inhoud

Deze facultatieve prestatie bestaat uit één of twee stappen, waarbij stap 1 altijd plaatsvindt en stap2 optioneel is:

 1. Predictieve, complexe moleculaire diagnostiek uitgevoerd door een expertisecentrum (techniek);
 2. Indien noodzakelijk: bespreking en interpretatie van zeldzame resultaten door leden van de Molecular Tumor Board (MTB) van het expertisecentrum (interpretatie en behandeladvies).

 

Doel

Het doel van deze diagnostiek is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de longtumor op basis waarvan een gepersonaliseerde behandelstrategie kan worden ontwikkeld en in aansluiting daarop met een optimale behandeling kan worden gestart. De reikwijdte van de diagnostiek bij niet-kleincellig longcarcinoom wordt bepaald door de kaders van de Zorgverzekeringswet (Stand Wetenschap & Praktijk).

 

Het doel is behaald als het aanvragende ziekenhuis en de patiënt de uitkomst van de complexe moleculaire diagnostiek van het expertisecentrum hebben ontvangen, voor zo ver noodzakelijk zeldzame mutaties zijn besproken in de MTB en een behandeladvies door de MTB is geformuleerd.

 

Begin en einde

De zorgprestatie vangt aan op het moment dat de complexe moleculaire diagnostiek door het initieel behandelende ziekenhuis wordt aangevraagd bij het expertisecentrum.

 

De zorgprestatie eindigt op het moment dat het aanvragende ziekenhuis door het expertisecentrum schriftelijk of digitaal op de hoogte is gebracht van de uitkomst van de complexe moleculaire diagnostiek en - indien van toepassing - van het (behandel)advies van de MTB.

 

Tariefsoort

 

Voor de hierboven genoemde prestatie (za-code 198504) geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wmg. Het betreft een prestatie in de vorm van een overig zorgproduct (ozp), in de hoofdcategorie ‘Overige verrichtingen’.

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

 

 1. De facultatieve prestatie met ZA-code 198504 wordt slechts in rekening gebracht, indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en een ziekenhuis met MTB (expertisecentrum) ten grondslag ligt.
 2. Declaratie van de facultatieve prestatie met ZA-code 198504 geschiedt separaat van de primaire (moleculaire) diagnostiek die voorafgaat aan het vaststellen van de diagnose ‘niet-kleincellig longcarcinoom’.
 3. Declaratie van de facultatieve prestatie met ZA-code 198504 geschiedt separaat van de declaratie waarmee de behandeling op basis van het behandeladvies van het ziekenhuis met MTB (het expertisecentrum) in rekening wordt gebracht.
 4. Deze beschikking heeft een geldigheidsduur van drie jaar. De geldigheidsduur eindigt op 1 januari 2025.
 5. De aanvragers van deze beschikking monitoren het gebruik en de toepassing van deze facultatieve prestatie gedurende deze periode van drie jaar, mede in het licht van de reguliere bekostigingssystematiek. Uiterlijk op 1 april 2024 rapporteren de aanvragers de resultaten en uitkomsten van deze monitoring in een evaluatierapport aan de NZa.
 6. De NZa bepaalt na afloop van de periode van drie jaar, genoemd in het vorige voorschrift, mede op basis van het evaluatierapport, of - en zo ja, op welke manier - deze facultatieve prestatie een plek dient te krijgen in de reguliere bekostiging voor de medisch-specialistische zorg, dan wel zijn facultatieve status dient te behouden. 

 

Inwerkingtreding
 

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2022 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2025.

 

Wanneer de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst, is gelegen na 1 januari 2022 dan werkt deze beschikking terug tot en met 1 januari 2022.

 

Bezwaar
 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

              t.a.v. unit Juridische Zaken

              Postbus 3017

              3502 GA  UTRECHT

              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.


Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

J. J. Kram
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

De Molecular Tumor Board (MTB) is een multidisciplinair team dat bestaat uit ten minste de volgende experts:

• medische oncoloog met kennis van fase I onderzoek (longoncoloog);

• (moleculair) patholoog;

• klinisch moleculair bioloog in de pathologie.

 

De prestatie heeft betrekking op complexe moleculaire diagnostiek bij patiënten met de diagnose niet-kleincellig longcarcinoom. De (moleculaire) diagnostiek die is gericht op het vaststellen van de tumorsoort (i.c. longcarcinoom) en de stagering maakt geen onderdeel uit van deze facultatieve prestatie en wordt met de reguliere zorgactiviteiten en zorgproducten geregistreerd en gedeclareerd.

 

Wanneer uit de diagnostiek meer aanknopingspunten voor de behandeling blijken, wordt de patiënt behandeld in het ziekenhuis met MTB (het expertisecentrum), of in het ziekenhuis zonder MTB, dat de predictieve, complexe moleculaire diagnostiek bij het expertisecentrum had aangevraagd, wanneer daar adequate behandeling mogelijk is. Deze behandeling maakt geen deel uit van de facultatieve prestatie en valt dus buiten de reikwijdte van deze beschikking.

 

Declaratie van deze facultatieve prestatie is voorbehouden aan ziekenhuizen met een MTB, die over deze prestatie een schriftelijke overeenkomst (contract) met de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt hebben gesloten.

 

Met deze beschikking is declaratie van de beschreven prestatie, met inachtneming van de gestelde voorwaarden, voorschriften en beperkingen, mogelijk, per datum dat deze beschikking in werking treedt. De betreffende zorgactiviteitencode (195804) zal met ingang van 1 januari 2023 opgenomen zijn in het releasepakket voor de medisch-specialistische zorg voor dat kalenderjaar. Wanneer op termijn de bekostigingssystematiek voor moleculaire diagnostiek wijzigt, waardoor de noodzaak voor een aparte prestatie, c.q. de nu vastgestelde facultatieve prestatie, zou vervallen, kan de zorgactiviteitencode van deze facultatieve prestatie in overleg eerder worden beëindigd.

 

Gedurende de periode dat de betreffende facultatieve prestatie geldt, zullen de aanvragende partijen deze monitoren en evalueren, conform een opgesteld meetplan. Hierin zouden zaken als uitkomsten van zorg, macro-kosten en kosteneffectiviteit, (verbeteren van de) toegankelijkheid voor deze diagnostiek en de relatie met de reguliere bekostiging (blijft er sprake van een knelpunt?) een plaats hebben. Aanvragende partijen zullen in dat kader de NZa informeren, met een beoogd evaluatiemoment uiterlijk 1 april 2024. Ook zal de Nederlandse Vereniging voor Pathologie kennis kunnen nemen van het opgestelde meetplan.

Naar boven