Onderwerp: Bezoek-historie

Plausibiliteitsoordeel indirecte meerkosten zintuiglijk gehandicaptenzorg (ZG) 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1 Inleiding

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een landelijke integrale compensatieregeling opgesteld voor medisch specialistische zorgaanbieders. Deze regeling is in twee delen uitgewerkt:

  • msz: algemene en academische ziekenhuizen

  • msz-accent: categorale ziekenhuizen, revalidatiecentra, algemene en academische ziekenhuizen, bijzondere tandheelkunde, dialysecentra, epilepsiecentra, longrevalidatie, PAAZ/PUK, radiotherapie, revalidatie en zg-instellingen.

Aanvulling op eerder oordeel

Dit oordeel gaat over de ex-ante vergoeding voor zg-instellingen en kan worden gezien als aanvulling op het plausibiliteitsoordeel landelijke regelingen 2020 indirecte meerkosten COVID-Zvw van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de daarin opgenomen algemene toelichting, zoals gepubliceerd op 18 februari 2021. Hierin is een plausibiliteitsoordeel gegeven over de ex-ante onderdelen van de Regeling voor msz-accent, met uitzondering van de zg-instellingen. Op de onderdelen die afwijken van die algemene toelichting is hieronder aanvullende informatie opgenomen.

2 Uitkomsten onderzoek

ZG-instellingen

ZN heeft voor de instellingen voor zintuigelijk gehandicaptenzorg (zg) een regeling gemaakt om zorgaanbieders in 2020 te compenseren voor de financiële consequenties als gevolg van COVID meerkosten. De regeling is opgesplitst naar instellingen voor auditief en visueel gehandicapten. Voor de zes instellingen die zorg voor auditief gehandicapten leveren is een gemiddelde ex ante vergoeding toegepast van 0,2% van de normomzet. Voor de twee instellingen die zorg leveren aan visueel gehandicapten is per instelling een vergoeding bepaald. Dit komt neer op gemiddeld 0,3% van de normomzet. Voor de onderbouwing is bij alle 8 betrokken zorgaanbieders een uitvraag gedaan naar de COVID meerkosten over de maanden maart, april en mei 2020 en een verwachting voor juni tot het einde van het jaar.

Doelstelling plausibiliteitstoets zg 2020

In de beleidsregel van Zorginstituut Nederland (hierna: ZINL) is in artikel 2 lid 2 a opgenomen dat aan de plausibiliteitstoets is voldaan als ZN voor een sector afspraken heeft gemaakt over de vergoeding van de indirecte meerkosten (zogenaamde landelijke afspraken) en de NZa deze afspraken plausibel heeft gevonden, waarbij de NZa rekening kan houden met alle bijzondere omstandigheden als gevolg van de COVID-pandemie.

Het oordeel dat de NZa in dit document geeft, heeft betrekking op de vraag of de regeling leidt tot een plausibele vergoeding van de gemaakte indirecte meerkosten COVID voor de ZG in 2020.

3 Onderzoek landelijke afspraken meerkostenregeling zg 2020

Beschrijving meerkostenregeling zg 2020

De meerkostenregeling voor ZG 2020 is definitief vastgesteld door het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op 17 mei 2021.

De regeling geldt voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Deze regeling dient om aanbieders ZG te compenseren voor indirecte meerkosten als gevolg van COVID.

De meerkostenregeling bestaat uit een ex ante vergoeding op basis van gerealiseerde meerkosten. De Zorgverzekeraar berekent de vaste vergoeding voor COVID-meerkosten op basis van een vast percentage van de 100%-CB aanneemsom, ongeacht hoeveel COVID-zorg de zorgaanbieder heeft geleverd.

Indien de zorgaanbieder aantoont dat de vergoeding voor COVID-meerkosten de COVID-meerkosten van de zorgaanbieder door lokale omstandigheden onvoldoende dekt, kan de zorgaanbieder in gesprek gaan met de twee grootste zorgverzekeraars (op basis van marktaandeel) in de regio van de Zorgaanbieder door een beroep te doen op de hardheidsclausule.

Bevindingen landelijke regeling zg

De vergoeding voor meerkosten is gebaseerd op een extrapolatie van de werkelijke kosten in drie maanden naar de rest van het jaar 2020. Daarbij is rekening gehouden met de verwachte meerkosten voor de periode juni tot en met december 2020.

Bij de instellingen voor auditief gehandicapten constateren wij dat een zorgaanbieder geen COVID meerkosten heeft verantwoord. Daarnaast heeft een relatief grote zorgaanbieder relatief lage meerkosten verantwoord. Dit heeft er toe geleid dat de ex ante meerkostenvergoeding iets naar beneden wordt getrokken voor de overige zorgaanbieders, die daardoor procentueel gezien een te lage compensatie ontvangen.

Ten aanzien van de instellingen die zorg leveren aan visueel gehandicapten constateren wij dat er feitelijk sprake is van een individuele afrekening.

Voor het overige heeft de NZa geen opmerkingen ten aanzien van de verantwoorde meerkosten.

Oordeel landelijke compensatieregeling zg

De definitieve regeling heeft de NZa op 31 augustus 2021 ontvangen in de vorm van PowerPoint sheets en een juridisch addendum, beiden van ZN. De formats die zijn gehanteerd voor de uitvragen heeft de NZa op 29 september 2021 ontvangen in de vorm van Excel sheets van Gupta Stategists.

De NZa geeft dit oordeel over de regeling zoals die door ZN aan de NZa is overlegd en toegelicht.

Als gevolg van de COVID crisis zagen zorgaanbieders zich geconfronteerd met meerkosten die niet in de tarieven waren verdisconteerd. Om zorgaanbieders voor deze meerkosten te compenseren is een toeslag vormgegeven op basis van de hiervoor beschreven regeling.

De NZa is ten aanzien van de regeling voor zg 2020 van oordeel dat de ex ante vergoeding voor COVID meerkosten, gelet op de voorgaande overwegingen plausibel is.

Naar boven