Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve prestatie “Telecheck atriumfibrilleren” - TB/REG-21679-01
Vaststellingsdatum:20-12-2021Geldigheid:06-01-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

 • de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen a en d, 51, 53 aanhef en onder b, van de Wmg;
 • de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg d.d. 26 oktober 2020, kenmerk 1766434-212847-PZO, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake de invoering van een facultatieve prestatie met een vrij tarief in de medisch specialistische zorg,

                       

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-22114a;

 

en de nadere regel:

Regeling medisch-specialistische zorg kenmerk NR/REG-2207a;

 

besloten dat:

instellingen die geneeskundige zorg leveren als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv), voor zover deze omvat zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden,

 

aan:

 • ziektekostenverzekeraars en
 • (niet-)verzekerden1

met inachtneming van de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen rechtsgeldig de navolgende prestatie in rekening kunnen brengen:

 

Za-code

Omschrijving

198704

Facultatieve prestatie – telecheck atriumfibrilleren (AF) met meten hartritme op afstand en beoordeling door cardioloog.

 

Aanvulling op de omschrijving van de prestatie

Door telecheck atriumfibrilleren (AF) kunnen hartpatiënten zelf eenvoudig via een gevalideerde app op hun eigen smartphone een meting van het hartritme uitvoeren. Deze metingen kunnen vervolgens door de eigen cardioloog op afstand worden beoordeeld om zo tot een behandeladvies te komen. Deze facultatieve prestatie is daarmee bedoeld als gevalideerd alternatief voor de meting die in het ziekenhuis wordt gedaan bij deze indicatie.

 

Tarief- en prestatiesoort

Voor de hierboven genoemde prestatie (za-code 198704) geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wmg.

Het betreft een prestatie in de vorm van een overig zorgproduct (ozp) uit de hoofdcategorie ‘ozp facultatieve prestaties’. Binnen deze hoofdcategorie valt deze prestatie onder de subcategorie ‘add-on facultatieve prestaties’, wat betekent dat de prestatie deel uitmaakt van het profiel van een dbc-zorgproduct, maar desondanks los van dit dbc-zorgproduct kan worden gedeclareerd.

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

 1. De facultatieve prestatie met ZA-code 198704 wordt slechts in rekening gebracht, indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en zorgaanbieder ten grondslag ligt.
 2. De facultatieve prestatie met ZA-code 198704 wordt uitsluitend gedeclareerd in combinatie met een dbc-zorgproduct van het specialisme cardiologie.
 3. Het is niet toegestaan om de zorgactiviteit ‘039757 Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.’ en/of de zorgactiviteit ‘039755 Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie’ parallel te registreren aan de facultatieve prestatie met ZA-code 198704. De gebodsbepaling uit de vorige zin is niet van toepassing indien er voor de patiënt aanvullend onderzoek nodig is waarvoor een van de twee genoemde zorgactiviteiten noodzakelijk zijn.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

              t.a.v. unit Juridische Zaken

              Postbus 3017

              3502 GA  UTRECHT

              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.


Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

J. J. Kram
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

De prestatie omvat de meting en beoordeling hiervan door de cardioloog, op afstand. Door het gebruik van deze facultatieve prestatie hoeft de patiënt vaak het ziekenhuis niet meer te bezoeken voor een meting. Er worden op deze manier minder holter-test en ECG's op de functieafdeling afgenomen. De beoordeling kan aanleiding zijn voor een (tele)consult. In dat geval wordt dit consult op de gebruikelijke manier geregistreerd, naast de aparte facultatieve prestatie voor telecheck atriumfibrilleren. Dit geldt ook voor overige zorg die voortkomt uit de beoordeling. Wanneer na de beoordeling wordt besloten dat een (tele)consult of overige zorg op dat moment niet noodzakelijk is, kan worden volstaan met de registratie van de facultatieve prestatie telecheck atriumfibrilleren.

 

De indicatie voor het uitvoeren van een meting wordt bepaald door de verantwoordelijke cardioloog. Deze is vergelijkbaar als bij een bepaling op de functieafdeling van het ziekenhuis.

 

Met deze beschikking is declaratie van de beschreven prestatie, met inachtneming van de gestelde voorwaarden, voorschriften en beperkingen, mogelijk.

Naar boven