Onderwerp: Bezoek-historie

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisende hulp en/of Acute verloskunde 2021
Ondertekeningsdatum:02-12-2021Geldigheid:01-01-2021 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bij het aanvraagformulier verantwoording SEH en/of acute verloskunde

Versie 1.0

December 2021

1. Uitgangspunten

1.1 Inleiding

Dit accountantsprotocol heeft betrekking op de beschikbaarheidbijdrage voor Spoedeisende hulp en/of Acute verloskunde (hierna: SEH en/of Acute verloskunde) 2021 zoals bedoeld in artikel 7 en 8 van de ‘Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag’ met als kenmerk BR/REG-21150 (hierna: de beleidsregel) en de beleidsregel ‘Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa’ met als kenmerk BR/REG-21141 (hierna: het Uniform kader). De regelgeving en overige relevante documentatie over deze beschikbaarheidbijdrage zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

De zorgaanbieders die een beschikbaarheidbijdrage ontvangen voor SEH en/of Acute verloskunde hebben hiervoor een verleningsbeschikking ontvangen. In deze beschikking en de beleidsregel staat onder welke voorwaarden zorgaanbieders in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage voor SEH en/of Acute verloskunde. Met zorgaanbieder wordt bedoeld de instelling die de beschikbaarheidbijdrage voor SEH en/of Acute verloskunde ontvangt. Voor overige definities van de in dit accountantsprotocol gehanteerde begrippen wordt verwezen naar artikel 3, artikel 7 en artikel 8 van de beleidsregel.

1.2 Doelstelling

Het doel van dit accountantsprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de reikwijdte en diepgang van de accountantscontrole en de in dat kader af te geven controleverklaring ten aanzien van het aanvraagformulier ‘Verantwoording SEH en/of Acute verloskunde’ (hierna: het formulier). De controleverklaring moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zekerheid geven over de juistheid van de verantwoorde kosten personeel SEH1 en/of Acute verloskunde en de volledigheid van de gerealiseerde SEH-consulten en/of gerealiseerde zorgproducten Acute verloskunde, zoals verantwoord in het formulier.

Hiertoe verricht de accountant controlewerkzaamheden ten aanzien van de verantwoordingsinformatie van de beschikbaarheidbijdrage die door de zorgaanbieder op het formulier is aangeleverd.

In het Uniform kader is vastgelegd dat voor de vaststelling een accountantsproduct wordt gevraagd in geval van een beschikbaarheidbijdrage met een verleend bedrag van € 125.000 of hoger en waarvan de hoogte van de bijdrage is gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte kosten of op de realisatie.

 

1.3 Proces aanvraag tot vaststelling

Zoals volgt uit het Uniform kader, dient een zorgaanbieder een aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheidsbijdrage in te dienen vóór 1 juni na afloop van het jaar waarvoor de beschikbaarheidsbijdrage wordt verleend. De zorgaanbieder moet hiervoor gebruik maken van het formulier, dat aan de zorgaanbieder ter beschikking is gesteld op het aanvraagportaal van de NZa https://aanvragen.nza.nl.

Dit formulier moet vergezeld gaan van een controleverklaring, verstrekt door een accountant (RA of AA) met certificerende bevoegdheid (hierna: de accountant).

De accountant hanteert het accountantsprotocol als basis voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en Beroepscode accountants (VGBA), de verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij assuranceopdrachten (ViO) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS).

De accountant rapporteert aan de zorgaanbieder naar aanleiding van zijn bevindingen en informeert de zorgaanbieder daarbij over de tijdens het onderzoek geconstateerde afwijkingen (fouten) en onzekerheden. De zorgaanbieder brengt op basis hiervan correcties aan in het formulier. Het kan voorkomen dat het doorvoeren van correcties niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld onzekerheden niet of niet voldoende nauwkeurig kunnen worden gekwantificeerd. Het is van belang dat de zorgaanbieder in een bijlage bij het formulier onderbouwt welke correcties niet doorgevoerd konden worden.

De accountant waarmerkt de aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage SEH en/of Acute verloskunde en de toelichting(en) hierbij ter identificatie.

Voor vragen over het accountantsprotocol en/of het onderzoek door de accountant kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa (zie www.nza.nl/contact).

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft de uitgangspunten weer van het accountantsprotocol.

Hoofdstuk 2 geeft het toetsingskader en de materialiteit voor de accountant van de zorgaanbieder weer.

In de bijlage is een modeltekst opgenomen voor een goedkeurende Controleverklaring. Bij een andersluidend rapport past de accountant de inhoud van het rapport aan overeenkomstig de voorschriften van de NV COS.

 

2. Onderzoeksaanpak

2.1 Inleiding

De accountant voert een controle uit ten aanzien van de opgave van de gerealiseerde kosten en gerealiseerde opbrengsten van de activiteiten en hieraan gerelateerde inzet van fte (hierna: verantwoordingsinformatie). Deze opgave omvat de volgende onderdelen:

SEH

 • het aantal SEH-consulten 2021, met in het zorgprofiel de zorgactiviteitcode 190015;

 

Acute verloskunde

 • het gerealiseerde aantal fte gynaecologen en obstetrisch professional 2021 naar rato en binnen het maximaal toegestane aantal fte;
 • de gerealiseerde opbrengsten 2021 Acute verloskunde.

Ten aanzien van andere informatie, zoals opgenomen in het formulier, wordt verwezen naar paragraaf 2.6 van dit accountantsprotocol.

2.2 De controle van de verantwoordingsinformatie

De accountant onderzoekt of de verantwoordingsinformatie zoals door de zorgaanbieder opgenomen in het formulier, is opgesteld in overeenstemming met de voorwaarden zoals opgenomen in de hieraan ten grondslag liggende beleidsregel.

In artikel 7.4 en artikel 8.4 van de beleidsregel is bepaald hoe de beschikbaarheid­bijdragen voor SEH en Acute verloskunde worden berekend. De scope van de controleopdracht van de accountant is de verantwoordingsinformatie.

Het controle-object bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen, te weten SEH respectievelijk Acute verloskunde. Hierover geeft de accountant, indien beide onderdelen van toepassing zijn, in zijn controleverklaring twee afzonderlijke oordelen. De accountant waarmerkt de twee onderdelen ‘realisatie Spoedeisende hulp’ en/of ‘realisatie Acute verloskunde’ en neemt in dit waarmerk een verwijzing op naar de afgegeven controleverklaring (behorend bij de verklaring met datum/kenmerk ……).

De onderzoeksaanpak is primair de verantwoordelijkheid van de accountant. Dit accountantsprotocol schrijft dan ook niet een aanpak van de opdracht voor.

De accountant voert zijn onderzoek uit in overeenstemming met het Nederlands recht waaronder Standaard 805 ‘Speciale overwegingen - Controles van een enkel financieel overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of items van een financieel overzicht.’

De accountant belast met het onderzoek van het formulier zorgt voor een adequate onderzoeksaanpak. Hiervoor zal hij zich onder meer richten op de opzet, het bestaan en de werking van de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) van de zorgaanbieder en de daaraan ten grondslag liggende registratie- en declaratieprocessen. Van de accountant wordt geen expliciet oordeel over de kwaliteit van de AO/IC verwacht, noch een detailcontrole op medewerker- of cliëntniveau.

Regelgeving en overige relevante documentatie over deze beschikbaarheidbijdragen zijn alleen relevant voor dit accountantsprotocol en de daarop gebaseerde controle wanneer er bepalingen in staan die de grondslag vormen voor de toetsingscriteria in de volgende paragraaf. Van de accountant wordt niet verwacht dat hij de verantwoordingsinformatie toetst aan alle bepalingen die zijn opgenomen in de hiervoor genoemde regelgeving. Dat doet hij uitsluitend indien en voor zover deze bepalingen zijn uitgewerkt in de toetsingscriteria van paragraaf 2.3. Indien in de regelgeving bepalingen zijn opgenomen die verder gaan dan of afwijken van de toetsingscriteria van paragraaf 2.3, dan vallen deze buiten de reikwijdte van het onderzoek en de verklaring van de accountant.

2.3 Toetsingscriteria

Op basis van de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag (BR/REG-21150) voert de accountant zijn controle uit op de verantwoordingsinformatie in het formulier.

De accountant toetst de juistheid van de opgegeven onregelmatigheidstoeslag voor de obstetrisch professional, de juistheid van het verantwoorde aantal fte gynaecoloog en obstetrisch professional en de volledigheid van de verantwoorde gerealiseerde SEH-consulten met in het zorgprofiel de zorgactiviteitcode 190015 en/of gerealiseerde zorgproducten Acute verloskunde in relatie tot de toelichting zoals opgenomen in het formulier.

Specifieke controlepunten hierbij zijn:

SEH

 1. De volledigheid van de verantwoorde gerealiseerde SEH-consulten2 met in het zorgprofiel de zorgactiviteitcode 190015. De accountant  stelt dit vast door het aansluiten van het verantwoorde aantal gerealiseerde SEH-consulten op totaalniveau op de onderliggende registratiesystemen voor SEH-consulten bij de zorgaanbieder.

Acute verloskunde

 1. De verantwoorde aantallen fte gynaecoloog in loondienst, vrijgevestigde gynaecoloog en obstetrisch professional dienen te worden verantwoord op basis van de werkelijke personele inzet en sluiten aan met onderliggende urenregistratie, dan wel roosters.
 2. De verantwoorde gerealiseerde aantallen fte dienen in overeenstemming te zijn met de toelichting in het formulier. Indien het fte-aantal voor de gynaecologen minder dan 5,09 fte bedraagt, dan dient de fte voor de obstetrisch professional in verhouding te zijn meegenomen, zoals beschreven in de beleidsregel.
 3. De volledigheid van de verantwoorde gerealiseerde zorgproducten Acute verloskunde3. De opbrengsten Acute verloskunde zijn gebaseerd op de gerealiseerde zorgproducten Acute verloskunde. Dit betreffen de in het boekjaar geopende dbc-codes overeenkomstig artikel 8, vierde lid onder d en bijlage 1 van de beleidsregel. De betreffende dbc-codes hoeven nog niet in het boekjaar te zijn afgesloten. De accountant stelt dit vast door het aansluiten van de verantwoorde zorgproducten Acute verloskunde op de onderliggende registratiesystemen voor zorgproducten Acute verloskunde bij de zorgaanbieder.

2.4 Materialiteit (controletolerantie) en betrouwbaarheid

Voor de verantwoordingsinformatie (paragraaf 2.2) dient een redelijke mate van zekerheid te worden verkregen dat het formulier geen afwijkingen (fouten) en onzekerheden van materiaal belang bevat (waarbij de normen voor invulling van het formulier zijn gegeven in de toelichting op het formulier).

Voor de controle van de verantwoordingsinformatie dient de accountant uit te gaan van een betrouwbaarheid van 95%.

Een goedkeurende controleverklaring impliceert dat, gegeven de hierboven genoemde betrouwbaarheid, in het formulier geen afwijkingen (fouten) en onzekerheden voorkomen met een materieel belang dat groter is dan de voorgeschreven toleranties. De accountant hanteert voor de bepaling van de materialiteit en zijn oordeelsvorming de volgende uitgangspunten voor de SEH en Acute verloskunde afzonderlijk. Omdat de accountant in zijn verklaring een afzonderlijk oordeel geeft over de SEH en Acute verloskunde geldt de tabel per zorgfunctie. De toleranties die worden weergegeven in onderstaande tabel, worden uitgedrukt in een percentage van het totaal van de in het formulier opgenomen beschikbaarheidbijdrage SEH respectievelijk beschikbaarheidbijdrage Acute verloskunde 2021.

 

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in het formulier

≤ 3%  

> 3% en ≤ 5%

n.v.t.

> 5%

Onzekerheden in de controle

≤ 5%  

> 5% en ≤ 10%

>10%

n.v.t.

Tabel 1: toleranties controle verantwoordingsinformatie

Indien de accountant zowel fouten in de informatie in het aanvraagformulier als onzekerheden in de controle aantreft, dan weegt hij deze bij zijn oordeelsvorming altijd in onderlinge samenhang.

Van fouten in de verantwoording is sprake indien naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de verantwoordingsinformatie in het formulier onjuistheden bevat omdat deze niet voldoen aan de toetsingscriteria van paragraaf 2.3 van dit accountantsprotocol.

Van een onzekerheid in de controle is sprake als er onvoldoende controle informatie beschikbaar is om de ingevulde informatie in het  formulier als goed of fout aan te merken. Kortom als onzekerheid bestaat over het wel of niet voldoen aan de toetsingscriteria van paragraaf 2.3 van dit accountantsprotocol.

De accountant rapporteert de uit zijn onderzoek geconstateerde afwijkingen (fouten) en onzekerheden aan de zorgaanbieder, omdat de zorgaanbieder deze dient te corrigeren.

Alle fouten moeten in de verantwoording door of namens het bestuur van de zorgaanbieder worden gecorrigeerd en onzekerheden in de verantwoording moeten nader worden onderzocht. Niet gecorrigeerde fouten betrekt de accountant in zijn oordeel.

De NZa benadrukt dat de nauwkeurigheidstolerantie, die de accountant  hanteert voor de controle c.q. onderzoek van het formulier, alleen bedoeld is voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de controlewerkzaamheden van de accountant. Het is de zorginstelling niet toegestaan om de nauwkeurigheidstolerantie te gebruiken als acceptabele foutmarge voor het opstellen van het formulier. Niet gecorrigeerde fouten dienen in de toelichting bij het formulier door de zorgaanbieder gekwantificeerd te zijn opgenomen. 

2.5 De controleverklaring

Voor de controleverklaring dient de modelcontroleverklaring in de bijlage bij dit accountantsprotocol gehanteerd te worden. Indien de bevindingen uit de controle daartoe aanleiding geven wordt de tekst van de controleverklaring aangepast overeenkomstig de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS).

2.6 Verenigbaarheid andere informatie

Het formulier omvat naast de verantwoordingsinformatie ook andere informatie, die bestaat uit:

 • het ‘ondertekeningsdocument’;
 • de toelichting(en) bij de verantwoording.

 

Wat betreft de verenigbaarheid van de andere informatie met het formulier 2021 geldt het volgende.

De accountant stelt vast dat de andere informatie verenigbaar is met de informatie in het ingevulde formulier en geen materiële afwijkingen bevat. Indien blijkt dat het door de zorgaanbieder ingevulde ‘ondertekeningsdocument’ dan wel de toelichting(en) bij het formulier niet in lijn zijn met het formulier vermeldt de accountant dit in de controleverklaring.

Bijlage 1. Modeltekst goedkeurende controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

 

Aan: de Raad van Bestuur4 van <naam zorgaanbieder>

Verklaring over het formulier ‘Verantwoording  Spoedeisende hulp en/of Acute verloskunde’

Ons oordeel

Wij hebben het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte formulier ‘Verantwoording  Spoedeisende hulp en/of Acute verloskunde’ (hierna ‘het formulier’) van <naam zorgaanbieder> te <statutaire zetel> over 2021 gecontroleerd.

Naar ons oordeel is het formulier wat betreft het opgenomen bedrag ten aanzien van de beschikbaarheidbijdrage Spoedeisende hulp ten bedrage van < € …………> in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de verleningsbeschikking en de ‘Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag’ (met als kenmerk BR/REG-21150) van de NZa.

Naar ons oordeel is het formulier wat betreft het opgenomen bedrag ten aanzien van de beschikbaarheidbijdrage Acute verloskunde ten bedrage van < € …………> in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de verleningsbeschikking en de  ‘Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag’ (met als kenmerk BR/REG-21150) van de NZa.

 

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisende hulp en/of Acute verloskunde 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het formulier'.

Wij zijn onafhankelijk van <naam zorgaanbieder> zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

 

Verklaring over de in het verantwoordingsformulier opgenomen andere informatie

Het verantwoordingsformulier omvat andere informatie, die bestaat uit:

 • het ’ondertekeningsdocument’;
 • de gewaarmerkte toelichting(en) bij het formulier.

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met het verantwoordingsformulier verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij het verantwoordingsformulier.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

 

Beperking in gebruik en verspreidingskring

Het verantwoordingsformulier is opgesteld voor de Nederlandse Zorgautoriteit met als doel <naam zorgaanbieder> in staat te stellen te voldoen aan de verleningsbeschikking en de ‘Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag’ (met als kenmerk BR/REG-21150) van de NZa. Hierdoor is het verantwoordingsformulier mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor <naam zorgaanbieder> en de NZa en dient niet te worden verspreid aan, of te worden gebruikt door anderen.

 

Verantwoordelijkheden van de  Raad van Bestuur 5 voor het formulier

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het formulier in overeenstemming met de verleningsbeschikking en de ‘Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag’ (met als kenmerk BR/REG-21150) van de NZa.

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van het verantwoordingsformulier mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het formulier

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van het verantwoordingsformulier nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisende hulp en/of Acute verloskunde 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat het formulier afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken, of het doorbreken van de interne beheersing;
 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het formulier, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Raad van Bestuur;
 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het formulier; en
 • het evalueren of het verantwoordingsformulier de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

<Plaats, datum>
<Naam accountantspraktijk>
<Naam accountant>

 

Naar boven