Onderwerp: Bezoek-historie

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden 2021
Ondertekeningsdatum:02-12-2021Geldigheid:01-01-2021 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bij het formulier verantwoording spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden

Versie 1.0

December 2021

1. Uitgangspunten

1.1 Inleiding

Dit accountantsprotocol heeft betrekking op de beschikbaarheidbijdrage voor ‘Spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden’ (hierna: spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter) 2021 zoals bedoeld in de ‘Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag’ met als kenmerk BR/REG-21150 (hierna: de beleidsregel) en de beleidsregel ‘Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa’ met als kenmerk BR/REG-21141 (hierna: het Uniform kader). De regelgeving en overige relevante documentatie over deze beschikbaarheidbijdrage zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

De zorgaanbieder die een beschikbaarheidbijdrage ontvangt voor spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter heeft hiervoor een verleningsbeschikking ontvangen. In deze beschikking en in de beleidsregel staat onder welke voorwaarden de zorgaanbieder in aanmerking komt voor een beschikbaarheidbijdrage spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter. Met zorgaanbieder wordt bedoeld de instelling die de beschikbaarheidbijdrage voor spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter ontvangt. In dit geval is dat de instelling Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslân u.a. Voor overige definities van de in dit accountantsprotocol gehanteerde begrippen wordt verwezen naar artikel 3 en artikel 15 van de beleidsregel.

1.2 Doelstelling

Het doel van dit accountantsprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de reikwijdte en diepgang van het onderzoek door de accountant en de in dat kader af te geven controleverklaring ten aanzien van het door de zorgaanbieder ingevulde formulier ‘Verantwoording spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden 2021’ (hierna: het formulier). De controleverklaring moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zekerheid geven over de juistheid van de gedeclareerde kosten en de juistheid van de gerealiseerde opbrengsten, zoals verantwoord in het formulier.

Hiertoe verricht de accountant werkzaamheden ten aanzien van de verantwoordingsinformatie van de beschikbaarheidbijdrage Spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter die door de zorgaanbieder op het formulier is aangeleverd.

In het Uniform kader is vastgelegd dat voor de vaststelling een accountantsproduct wordt gevraagd in geval van een beschikbaarheidbijdrage met een verleend bedrag van € 125.000 of hoger en waarvan de hoogte van de bijdrage is gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte kosten of op de realisatie (pxq). 

1.3 Proces aanvraag tot vaststelling

Zoals volgt uit het Uniform kader, dient een zorgaanbieder een aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheid­bijdrage in te dienen vóór 1 juni na afloop van het jaar waarvoor de beschikbaarheidbijdrage wordt verleend. Door de zorgaanbieder moet hiervoor gebruik worden gemaakt van het formulier, dat aan de zorgaanbieder ter beschikking is gesteld op het aanvraagportaal van de NZa https://aanvragen.nza.nl.

Dit formulier moet vergezeld gaan van een controleverklaring door een accountant (RA of AA) met certificerende bevoegdheid (hierna: de accountant). 

De accountant hanteert het accountantsprotocol als basis voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en Beroepscode accountants (VGBA), de verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij assurance-opdrachten (ViO) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS).

De accountant rapporteert aan de zorgaanbieder naar aanleiding van zijn bevindingen en informeert de zorgaanbieder wat betreft de controle van de verantwoordingsinformatie over tijdens het onderzoek geconstateerde afwijkingen (fouten) en onzekerheden. De zorgaanbieder brengt op basis hiervan correcties aan in het formulier. Het kan voorkomen dat het doorvoeren van correcties niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld onzekerheden niet of niet voldoende nauwkeurig kunnen worden gekwantificeerd. Het is van belang dat de zorgaanbieder in een bijlage bij het formulier onderbouwt welke correcties niet doorgevoerd konden worden.

De accountant waarmerkt de aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter 2021 en de toelichting(en) hierbij ter identificatie.

Voor vragen over de regeling en/of het onderzoek door de accountant kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa (zie www.nza.nl/contact).

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft de uitgangspunten weer van het accountantsprotocol.

Hoofdstuk 2 geeft het toetsingskader en de materialiteit voor de accountant van de zorgaanbieder weer.

In bijlage 1 is een modeltekst opgenomen voor een goedkeurende Controleverklaring. Bij een andersluidende verklaring past de accountant de inhoud van de verklaring aan overeenkomstig de voorschriften van de NV COS.

2. Onderzoeksaanpak

2.1 Inleiding

De accountant voert werkzaamheden uit op de gegevens zoals door de zorgaanbieder opgenomen in het formulier. In artikel 15, derde lid van de beleidsregel is bepaald op welke posten de beschikbaarheidbijdrage spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter is gebaseerd. In het formulier wordt  gevraagd naar de kosten behorende bij een 24/7 beschikbaarheid van de ambulancehelikopter.

In onderstaande tabel is de verantwoordingsinformatie weergegeven. Dit kan de accountant als uitgangspunt hanteren voor de inrichting van zijn werkzaamheden.

Tabel 1: verantwoordingsinformatie (Standaard 805)

Informatie in het formulier Verantwoordings-informatie (Standaard 805)
 1. Kosten leasecontract helikopter inclusief piloot
 
Gerealiseerde kosten contract 2021 x
Gerealiseerde opbrengsten helikopter x
   
 1. Kosten personele inzet
 
Gerealiseerde kosten ambulanceverpleegkundige x
Gerealiseerde kosten ambulancechauffeur/navigator x
21% BTW ivm detachering x
   
 1. Kosten standplaats helikopter
 
Gerealiseerde kosten standplaats helikopter onderscheiden naar huur, dienstverlening en nutsvoorzieningen x
   
 1. Directe overige kosten
 
Gerealiseerde kosten dienstkleding x
Gerealiseerde directe overige kosten per categorie, onderscheiden naar reiskosten, opleidingskosten, patiëntgebonden kosten en hotelmatige kosten x
   
 1. Investeringen
x
   
 1. Indirecte kosten (opslag)
x

 

2.2 De controle van verantwoordingsinformatie

De accountant onderzoekt of de verantwoordingsinformatie zoals opgesomd in tabel 1 van dit accountantsprotocol en zoals door de zorgaanbieder opgenomen in het formulier, is opgesteld in overeen­stemming met de voorwaarden zoals opgenomen in de hieraan ten grondslag liggende beleidsregel.

In artikel 15, derde lid van de beleidsregel is bepaald hoe de beschikbaarheid­bijdrage voor spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter wordt vastgesteld. De scope van de controleopdracht van de accountant is de verantwoordingsinformatie zoals opgesomd in tabel 1 van dit accountantsprotocol.

De onderzoeksaanpak is primair de verantwoordelijkheid van de accountant. Dit accountantsprotocol schrijft dan ook niet een aanpak van de controleopdracht voor.

De accountant voert zijn onderzoek uit in overeenstemming met  Nederlands recht, waaronder Standaard 805 ‘Speciale overwegingen - Controles van een enkel financieel overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of items van een financieel overzicht.’

De accountant belast met het onderzoek van het formulier zorgt voor een adequate onderzoeksaanpak. Hiervoor zal hij zich onder meer richten op de opzet, het bestaan en de werking van de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) van de zorgaanbieder en de daaraan ten grondslag liggende registratieprocessen. Van de accountant wordt geen expliciet oordeel over de kwaliteit van de AO/IC verwacht, noch een detailcontrole op medewerker- of patiëntniveau.

Regelgeving en overige relevante documentatie over deze beschikbaarheidbijdrage zijn alleen relevant voor dit accountantsprotocol en de daarop gebaseerde controle wanneer er bepalingen in staan die de grondslag vormen voor de toetsingscriteria in de volgende paragraaf. Van de accountant wordt niet verwacht dat hij de verantwoordingsinformatie toetst aan alle bepalingen die zijn opgenomen in de hiervoor genoemde regelgeving. Dat doet hij uitsluitend indien en voor zover deze bepalingen zijn uitgewerkt in de toetsingscriteria van paragraaf 2.3. Indien in de regelgeving bepalingen zijn opgenomen die verder gaan dan of afwijken van de toetsingscriteria van paragraaf 2.3, dan vallen deze buiten de reikwijdte van het onderzoek en de verklaring van de accountant.

2.3 Toetsingscriteria

Op basis van de ‘Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag’ (BR/REG-21150) voert de accountant zijn controle uit op de verantwoordingsinformatie in het formulier voor wat betreft de gegevens zoals opgesomd in tabel 1 van paragraaf 2.1 van het accountantsprotocol.

Dit betekent dat de accountant zijn controle uitvoert op (zie tabel 1, kolom Verantwoordingsinformatie):

 

A. Kosten helikopter

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten contract 2021
 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde opbrengsten helikopter

 

B. Kosten personele inzet

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten ambulanceverpleegkundige
 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten ambulancechauffeur/navigator
 • de juistheid van de verantwoorde 21% BTW ivm detachering

 

C. Kosten standplaats helikopter

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten standplaats helikopter onderscheiden naar huur, dienstverlening en nutsvoorzieningen

 

D. Directe overige kosten

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten dienstkleding
 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde directe overige kosten per categorie, onderscheiden naar reiskosten, opleidingskosten, patiëntgebonden kosten en hotelmatige kosten

 

E. Investeringen

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde investeringen

 

F. Indirecte kosten (opslag)

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde indirecte kosten

 

Specifieke controlepunten hierbij zijn:

 • de gerealiseerde kosten en opbrengsten sluiten aan met de financiële administratie van de zorgaanbieder en zijn onderbouwd middels brondocumentatie (bijvoorbeeld facturen en contracten/overeenkomsten);
 • de gerealiseerde kosten sluiten, voor zover deze betrekking hebben op personele inzet en opleiding, aan met onderliggende basis­administraties, bijvoorbeeld salarisadministratie, personeelsadmini­stratie of rooster;
 • de gedeclareerde kosten hebben betrekking op het verantwoordingsjaar 2021. De kosten zijn gemaakt en betaald door de zorgaanbieder. Met ‘betaald en gemaakt’ wordt het volgende bedoeld: Het moment van betaling is ondergeschikt aan het jaar van verantwoording. Het moment van verantwoording wordt bepaald op basis van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. Voor wat betreft overlopende kosten worden deze verantwoord naar rato van het jaar waarop deze betrekking hebben;
 • de gerealiseerde opbrengsten die gegenereerd worden met de helikopter zijn gebaseerd op de gerealiseerde dienstverlening in het jaar 2021.

2.4 Materialiteit (controletolerantie) en betrouwbaarheid

Voor de verantwoordingsinformatie, zoals opgesomd en toegelicht in tabel 1 in paragraaf 2.1 van dit accountantsprotocol, dient een redelijke mate van zekerheid te worden verkregen dat het formulier geen afwijkingen (fouten) en onzekerheden van materiaal belang bevat (waarbij de normen voor invulling van het formulier zijn gegeven in de beleidsregel en in de toelichting op het formulier).

Voor de controle van de verantwoordingsinformatie dient de accountant uit te gaan van een betrouwbaarheid van 95%.

Een goedkeurende controleverklaring impliceert dat, gegeven de hierboven genoemde betrouwbaarheid, in het formulier ten aanzien van de verantwoordingsinformatie, zoals opgesomd en toegelicht in tabel 1 kolom Verantwoordingsinformatie van paragraaf 2.1 van dit accountantsprotocol, geen afwijkingen (fouten) en onzekerheden voorkomen met een materieel belang dat groter is dan de voorgeschreven toleranties.

De toleranties die worden weergegeven in onderstaande tabel, worden uitgedrukt in een percentage van het totaal van de in het formulier opgenomen kosten voor de beschikbaarheidbijdrage spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter 2021.

 

 

Goedkeurend

Beperking

Oordeel-onthouding

Afkeurend

Fouten in het formulier

≤ 1%

> 1% en ≤ 3%

n.v.t.

> 3%

Onzekerheden in de controle

≤ 3%

> 3% en ≤ 10%

>10%

n.v.t.

Tabel 2: toleranties controle verantwoordingsinformatie

 

Indien de accountant zowel fouten in de informatie in het aanvraagformulier als onzekerheden in de controle aantreft, dan weegt hij deze bij zijn oordeelsvorming altijd in onderlinge samenhang.

Van fouten in de verantwoording is sprake indien naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de verantwoordingsinformatie in het formulier onjuistheden bevat omdat deze niet voldoen aan de toetsingscriteria van paragraaf 2.3 van dit accountantsprotocol.

Van een onzekerheid in de controle is sprake als er onvoldoende (controle-)informatie beschikbaar is om de ingevulde verantwoordings­informatie in het formulier als goed of fout aan te merken. Kortom als onzekerheid bestaat over het wel of niet voldoen aan de toetsingscriteria van paragraaf 2.3 van dit accountantsprotocol.

De accountant rapporteert de uit zijn controle geconstateerde afwijkingen (fouten) en onzekerheden aan de zorgaanbieder, omdat de zorgaanbieder deze dient te corrigeren.

Alle fouten ten aanzien van de verantwoordingsinformatie moeten in het formulier door of namens het bestuur van de zorgaanbieder worden gecorrigeerd en onzekerheden ten aanzien van de verantwoordings­informatie in het formulier moeten nader worden onderzocht. Niet gecorrigeerde fouten betrekt de accountant in zijn oordeel.

De NZa benadrukt dat de nauwkeurigheidstolerantie, die de accountant hanteert voor de controle c.q. onderzoek van het formulier, alleen bedoeld is voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de controlewerk­zaamheden van de accountant. Het is de zorginstelling niet toegestaan om de nauwkeurigheidstolerantie te gebruiken als acceptabele foutmarge voor het opstellen van het formulier. Niet gecorrigeerde fouten dienen in de toelichting bij het formulier door de zorgaanbieder gekwantificeerd te zijn opgenomen. 

2.5 De controleverklaring

Voor de controleverklaring dient het model controleverklaring in de bijlage bij dit accountantsprotocol gehanteerd te worden. Indien de bevindingen uit de controle daartoe aanleiding geven, wordt de tekst van de controleverklaring aangepast overeenkomstig de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS). 

2.6 Verenigbaarheid andere informatie

Het formulier omvat naast de verantwoordingsinformatie ook andere informatie, die bestaat uit:

 • het ‘ondertekeningsdocument’
 • de toelichting(en) bij de verantwoording.

 

Wat betreft de verenigbaarheid van deze andere informatie met het formulier 2021 geldt het volgende.

De accountant stelt vast dat de andere informatie verenigbaar is met de informatie in het ingevulde formulier en geen materiële afwijkingen bevat. Indien blijkt dat het door de zorgaanbieder ingevulde ondertekeningsdocument, dan wel de toelichting(en) bij het formulier niet in lijn zijn met het formulier vermeldt de accountant dit in de controleverklaring.

Bijlage 1: Modeltekst goedkeurende controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Raad van Bestuur van Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslân u.a.

 

Verklaring over het formulier ‘Verantwoording spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden 2021’

Ons oordeel

Wij hebben het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte formulier ‘Verantwoording spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden 2021’ (hierna ‘het formulier’) van Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslân u.a. te Drachten over 2021 gecontroleerd.

Naar ons oordeel is het formulier wat betreft de bedragen zoals opgesomd en uitgewerkt in tabel 1 kolom Verantwoordingsinformatie van paragraaf 2.1 van het Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden 2021 met een totaal van < € …………> in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de verleningsbeschikking en de ‘Beleidsregel Beschikbaarheid­bijdrage op aanvraag’ (met als kenmerk BR/REG-21150) van de NZa.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het formulier’.

Wij zijn onafhankelijk van Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslân u.a. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheids­regels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het formulier opgenomen andere informatie

Het formulier omvat andere informatie, die bestaat uit:

 • het ‘ondertekeningsdocument’
 • de gewaarmerkte toelichting(en) bij het formulier.

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met het formulier verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij het formulier.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

Beperking in gebruik en verspreidingskring

Het formulier is opgesteld voor de Nederlandse Zorgautoriteit met als doel Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslân u.a. in staat te stellen te voldoen aan de verleningsbeschikking en de ‘Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag’ (met als kenmerk BR/REG-21150) van de NZa. Hierdoor is het formulier mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslân u.a. en de NZa en dient niet te worden verspreid aan, of te worden gebruikt door anderen.

Verantwoordelijkheden van de  Raad van Bestuur 1 voor het formulier

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen het formulier in overeenstemming met de verleningsbeschikking en de ‘Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag’ (met als kenmerk BR/REG-21150) van de NZa.

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van het formulier mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van het formulier

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van het formulier nemen.De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisend ambulancevervoer per ambulancehelikopter 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat het formulier afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken, of het doorbreken van de interne beheersing;
 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de coöperatie;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het formulier, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Raad van Bestuur;
 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het formulier; en
 • het evalueren of het formulier de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

<plaats, datum>
<naam accountantspraktijk>
<naam accountant>

Naar boven