Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart transmuraal samenwerken en casemanagement 2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Hoe bekostig ik als zorgaanbieder transmuraal samenwerken en casemanagement?

Om als zorgprofessional aan te sluiten bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt is samenwerken met andere professionals in andere instellingen belangrijk (transmurale samenwerking). Om het voor de patiënt overzichtelijk te houden kunt u als adviseur optreden richting en namens de patiënt ('casemanagement'); dit geldt ook voor zorg uit andere zorgsectoren. Hoe u transmuraal samenwerken en casemanagement bekostigt, dat delen we in deze informatiekaart.

Wanneer er voor palliatieve zorg extra mogelijkheden zijn in de bekostiging, dan noemen we deze specifiek in aparte tekstkaders. Voor een volledige uitwerking van de mogelijkheden in de bekostiging van palliatieve zorg verwijzen wij u naar de Handreiking financiering palliatieve zorg 2022 van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland.

1 Huisarts

1.1 Ik wil casemanagement voeren voor mijn patiënt

Casemanagement (of regie voeren) voor de patiënt is een belangrijk onderdeel van de zorg die huisartsen verlenen. De tijd is onderdeel van de tarieven voor reguliere huisartsenzorg in segment 1 (inschrijftarief en consulten). Er zijn geen aparte prestaties voor casemanagement in onze regels. Wilt u aanvullende afspraken maken over casemanagement? Dat kan binnen segment 3. Hier heeft u de vrijheid om met de zorgverzekeraar prestaties en tarieven af te spreken.

Voor casemanagement binnen palliatief terminale zorg mag u als huisarts de prestatie 'intensieve zorg' declareren. Dit is een consult met uw patiënt waarvoor een hoger tarief geldt dan voor het reguliere consult. Voor de prestatie 'intensieve zorg' stellen we maximumtarieven vast in onze regels. Een voorwaarde om deze prestatie te declareren is dat de patiënt thuis woont of verblijft in een instelling voor eerstelijnsverblijf.

1.2 Ik wil transmuraal samenwerken met een …

andere (kader) huisarts

Vraagt u voor een patiënt een consult aan bij een andere (kader)huisarts? Dan zit de tijd die u hiermee kwijt bent als indirecte tijd verrekend in de reguliere tarieven voor consulten in segment 1.

Vraagt een (kader)huisarts bij u een consult aan voor een palliatieve patiënt? Dan kunt u uw tijd vergoed krijgen via twee prestaties in de 'M&I verrichtingen':

  • palliatieve consultatie, visite

  • palliatieve consultatie, telefonisch

Dit is een prestatie per consult en er gelden maximumtarieven wanneer er geen overeenkomst is met de zorgverzekeraar. Dit is een prestatie per consult. Als er geen contract is met de zorgverzekeraar kan deze tot aan het maximum tarief van de NZa vergoeden.

wijkverpleegkundige

Wilt u de zorg voor een patiënt met een wijkverpleegkundige afstemmen? Dan zit de tijd die u hieraan besteedt als indirecte tijd verrekend in het tarief van het regulier consult in segment 1. Indien gewenst kunt u maatwerkafspraken (Zie 'Maatwerkafspraken maken met de zorgverzekeraar') maken met de zorgverzekeraar in segment 3.

Zo kunt u voor deelname aan Palliatieve thuiszorg (PaTz)-overleggen voor uw palliatieve patiënten maatwerkafspraken maken met de zorgverzekeraar in segment 3. Zie voor andere mogelijkheden voor de bekostiging van de PaTz-overleggen pagina 15 van de handreiking financiering palliatieve zorg 2022 van PZNL.

instelling voor eerstelijnsverblijf (elv-instelling)

Zorg die u levert aan patiënten in een elv-instelling kunt u apart in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. De huisartsenzorg heeft prestaties in segment 1 voor de visites van de huisarts aan zijn patiënt in het eerstelijnsverblijf. Deze prestaties bestaan uit een tijdsduur (korter of langer dan 20 minuten) en een tijdstip (dag of avond, nacht en weekend (anw)). Is uw patiënt opgenomen in het eerstelijnsverblijf en wilt u als huisarts de zorg voor deze patiënt afstemmen met de instelling? Dan is deze afstemmingstijd als indirecte tijd verrekend in de reguliere tarieven van de huisartsenzorg.

medisch/verpleegkundig specialist / physician assistant

Wilt u een medisch of verpleegkundig specialist bij de zorg voor een patiënt betrekken dan kan dat via een meekijkconsult. Dan blijft u als huisarts hoofdbehandelaar. U kunt zo een specialist consulteren zonder dat er sprake is van een doorverwijzing. Dit meekijkconsult dient om een doorverwijzing te voorkomen, of om tot een doelgerichte doorverwijzing te komen. Over het declareren van een meekijkconsult kunt u afspraken ( Zie 'Maatwerkafspraken maken met de zorgverzekeraar' ) maken met de zorgverzekeraar. Via onderlinge dienstverlening kan de inzet van de specialist tegen vrij tarief worden bekostigd.

Ook kunt u maatwerkafspraken maken in segment 3 om uw samenwerking met een medisch of verpleegkundig specialist te bekostigen. Zo houdt een kinderarts in de gemeente Pekela spreekuur in de huisartsenpraktijk om doorverwijzingen naar het ziekenhuis te voorkomen. Een initiatief van Huisartsenpraktijk Het Dokhuis, het Ommelander ziekenhuis en Menzis. Het Martini ziekenhuis ging met de Groninger Huisartsen Coöperatie aan de slag met een nieuwe werkwijze waarbij huisartsen medisch specialisten via digitale consultatie kunnen raadplegen. Voor beide initiatieven zijn maatwerkafspraken gemaakt in Segment 3.

Bent u aangesloten bij een zorggroep? Dan kan deze zorggroep u mogelijk ondersteunen bij het organiseren en declareren van een meekijkconsult of andere maatwerkafspraken maken.

een langdurige zorginstelling

Als een (Wlz)-cliënt verblijf en behandeling krijgt van dezelfde instelling dan valt de huisartsenzorg doorgaans onder de Wlz.

Het regelen van zorg voor de cliënt is de verantwoordelijkheid van de Wlz-instelling.

Als de Wlz-instelling de huisartsenzorg niet zelf heeft geregeld kan deze een overeenkomst met huisartsen sluiten, maar dit is niet verplicht. Een Wlz-instelling kan daar met u afspraken over maken onder de prestatie 'onderlinge dienstverlening'. U declareert vervolgens uw inzet aan de Wlz-instelling.

Alleen als de cliënt verblijf en behandeling van dezelfde Wlz-instelling ontvangt, valt huisartsenzorg onder de Wlz. In alle andere situaties is huisartsenzorg onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en kunt u gewoon declareren bij de zorgverzekeraar. Aan patiënten in een Wlz-instelling zonder behandeling, kunt u dus zorg leveren en de geleverde zorg declareren bij de zorgverzekeraar.

Maatwerkafspraken maken met de zorgverzekeraar

Naast onze landelijke regels kunnen zorgverzekeraars in hun standaard contracten aanvullende mogelijkheden voor de zorg aan specifieke patiëntgroepen bieden. Neem contact op met de zorgverzekeraar om de aanvullende mogelijkheden die er al zijn te bespreken.

Als de mogelijkheden in de standaardcontracten niet volstaan kunt u maatwerkafspraken maken. Hiervoor adviseren we u contact op te nemen met de organisatie (zorggroep, thuiszorgorganisatie, ziekenhuis, samenwerkingsverband, etc.) die jaarlijks de afspraken met de zorgverzekeraars maakt. Met hen kunt u bekijken of uw behoefte breder gedeeld wordt binnen uw organisatie en meegenomen kan worden bij het maken van contractafspraken voor het volgende jaar.

Per 2021 is de facultatieve prestatie in de medisch-specialistische zorg ingevoerd die meer ruimte biedt voor maatwerkafspraken. Met de facultatieve prestatie kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over nieuwe initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere dbc's. In combinatie met de facultatieve prestatie in de paramedische zorg en segment 3 in de huisartsenzorg biedt de NZa dan meer ruimte om sectoroverstijgend maatwerkafspraken te maken voor goede transmurale samenwerking in de regio. Zie voor meer informatie de Informatiekaart Aanvragen facultatieve prestatie medisch-specialistische zorg

Past uw zorg of uw manier van (samen)werken nog niet goed in de huidige bekostiging en wilt u dat dit een plek krijgt in de structurele bekostiging? Dan is de beleidsregel innovatie waarschijnlijk een goede start. Hier vindt u meer informatie over deze beleidsregel en hoe u samen met een zorgverzekeraar een aanvraag hiervoor kunt indienen.

2 Eerstelijnsverblijf

2.1 Ik wil casemanagement voeren voor mijn patiënt

Casemanagement voeren voor uw patiënt kan binnen de bestaande prestaties voor eerstelijnsverblijf (elv). U krijgt als zorgverlener van elv-patiënten een dagtarief waaruit u de zorg voor uw patiënt, inclusief het casemanagement, kunt bekostigen.

2.2 Ik wil transmuraal samenwerken met een…

huisarts

De tijd die u besteedt aan de samenwerking maakt onderdeel uit van de dagtarieven voor eerstelijnsverblijf (elv). U kunt hiervoor geen aparte prestatie in rekening brengen. De huisarts kan zorgprestaties voor patiënten in het elv apart in rekening brengen bij de zorgverzekeraar. De huisartsenzorg heeft specifieke prestaties voor de visites van de huisarts aan zijn patiënt in het elv. Deze prestaties bestaan uit een tijdsduur (korter of langer dan 20 minuten) en een tijdstip (dag of avond, nacht en weekend (anw)).

wijkverpleegkundige

Gespecialiseerde verpleging zit in het dagtarief voor eerstelijnsverblijf (elv) en mag niet naast de prestaties voor elv gedeclareerd worden. Als u voor een patiënt in het elv een gespecialiseerd verpleegkundige bij de zorg voor deze patiënt wilt betrekken, dan kan dat. Hiervoor kan uw organisatie onderling afspraken maken. U kunt de inzet en vergoeding van een gespecialiseerd verpleegkundige van een andere organisatie regelen via de prestatie 'onderlinge dienstverlening'.

Voor voorbeelden van onderlinge dienstverlening en hoe het kan bijdragen aan het organiseren van zorg leest u in de informatiekaart over onderlinge dienstverlening.

paramedische zorgverlener

Paramedische zorg - zoals fysiotherapie, oefentherapie mensendieck/cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie - die samenhangt met de indicatie voor eerstelijnsverblijf (elv), zit in het elv-tarief opgenomen. Als uw patiënt thuis al paramedische zorg ontving voor een andere indicatie dan die waarvoor hij in het elv is opgenomen en deze zorg wordt doorgezet, dan kan deze zorg apart via de reguliere prestaties en tarieven van de paramedische zorg gedeclareerd worden.

medisch/verpleegkundig specialist / physician assistant

Als u een adviesvraag heeft voor één van uw patiënten die eerder in behandeling is geweest bij een medisch en/of verpleegkundig specialist, dan zit uw inzet in de reguliere prestaties en tarieven voor het elv verwerkt. Ook voor de specialist geldt dat het beantwoorden van een adviesvraag verrekend is in de tarieven van de medisch-specialistische zorg die de patiënt gedurende de opname in het ziekenhuis heeft ontvangen.

specialist ouderen geneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde (so) kan hoofdbehandelaar zijn binnen het elv. De zorg die de so levert maakt onderdeel uit van de integrale prestaties voor het eerstelijnsverblijf (elv) en kan niet apart in rekening worden gebracht.

arts verstandelijk gehandicapten in de langdurige zorg

De arts verstandelijk gehandicapten (avg) kan hoofdbehandelaar zijn binnen het eerstelijnsverblijf (elv). De zorg die de avg levert maakt onderdeel uit van de integrale prestaties elv en kan niet apart in rekening worden gebracht.

3 Wijkverpleegkundige

3.1 Ik wil casemanagement voeren voor mijn patiënt

Casemanagement maakt onderdeel uit van verpleegkundige zorg. Maakt uw organisatie afspraken met de zorgverzekeraar via de Beleidsregel experiment cliëntprofielen bekostiging verpleging en verzorging? Dan wordt in het contract afgesproken onder welke prestatie(s) casemanagement valt en welk tarief voor deze prestatie geldt.

Werkt u bij een organisatie die een contract met de zorgverzekeraar heeft afgesloten waarin de prestaties en tarieven van de Beleidsregel verpleging en verzorging worden gevolgd? Dan krijgt u de tijd voor casemanagement vergoed onder de prestatie 'verpleging'. Biedt deze prestatie onvoldoende ruimte, dan kunt u aanvullende afspraken (Zie 'Maatwerkafspraken maken met de zorgverzekeraar') met de zorgverzekeraar maken onder de prestatie 'Beloning op maat'.

3.2 Ik wil samenwerken met een…

huisarts

Multidisciplinaire samenwerking zoals deelname aan een MDO's is geen directe zorgverlening. De activiteit zit wel verdisconteerd in de vastgestelde maximumtarieven in de Beleidsregel verpleging en verzorging. Onder de prestatie 'verpleging' valt bijvoorbeeld ook de regie en coördinatie bij multidisciplinaire zorgverlening.

Indien nodig kunt u aanvullende maatwerkafspraken (Zie 'Maatwerkafspraken maken met de zorgverzekeraar') maken met de zorgverzekeraar via de prestatie 'Beloning op maat'. Wanneer u via de Beleidsregel experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging een contract afsluit met de zorgverzekeraar dan zijn de contractvoorwaarden die uw organsatie overeenkomt leidend voor de mate waarin samenwerking met de huisarts gedeclareerd kan worden.

andere wijkverpleegkundige

medisch/verpleegkundig specialist

verpleegkundige in de langdurige zorg

specialist ouderengeneeskunde

arts voor verstandelijk gehandicapten

instelling voor eerstelijnsverblijf (elv-instelling)

Gespecialiseerde verpleging zit in het dagtarief voor elv en mag niet naast de prestaties voor eerstelijnsverblijf gedeclareerd worden.

Als u voor een patiënt in het elv een gespecialiseerd verpleegkundige bij de zorg voor deze patiënt wilt betrekken vanuit een andere organisatie, dan kan dat. U kunt de inzet en vergoeding van een gespecialiseerd verpleegkundige van een andere organisatie regelen via de prestatie 'onderlinge dienstverlening'.

Voor voorbeelden van onderlinge dienstverlening en hoe het kan bijdragen aan het organiseren van zorg leest u in de informatiekaart over onderlinge dienstverlening.

Kan ik als wijkverpleegkundige ook wijkverpleegkundige zorg declareren, terwijl de patiënt nog in het ziekenhuis (of een instelling eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg of een hospice) verblijft?

Dat mag, zolang er sprake is van de volgende voorwaarden:

  • er is sprake van directe zorgverlening gericht op patiëntgebonden afstemming;

  • er is sprake van indicatiestelling en (warme) overdracht bij ontslag;

  • er is sprake van opname van de patiënt terwijl de patiënt nog elders verblijft (bijvoorbeeld in het ziekenhuis, elv, grz of hospice).

Hier moet dubbele bekostiging voorkomen worden. Reguliere verpleging gedurende het verblijf valt onder de bekostiging voor verblijf.

4 Medisch/verpleegkundig-specialist / physician assistant

4.1 Ik wil casemanagement voeren voor mijn patiënt

Als u casemanagement voert voor uw patiënt binnen het ziekenhuis, dan zit de tijd die u hiervoor nodig heeft verwerkt in de dbc-tarieven.

Generalistische palliatieve zorg (zie kwaliteitskader palliatieve zorg) past binnen de reguliere dbc's. Als u specialistisch advies wilt voor uw patiënt dan kunt u het team palliatieve zorg inzetten. De bekostiging voor het inzetten van dit team kan via zes zorgproducten:

Zorgproduct

Omschrijving

990040003

Ziekenhuisopname i.v.m. palliatieve zorg

990040004

Meer dan 1 consult/consultaties op afstand met onderzoek(en) i.v.m. palliatieve zorg

990040005

Dagbehandeling met een ingreep i.v.m. palliatieve zorg

990040006

Meer dan 1 consult/consultaties op afstand met een ingreep i.v.m. palliatieve zorg

990040007

Meer dan 2 consulten/consultaties op afstand i.v.m. palliatieve zorg

990040009

1 of 2 consulten/consultaties op afstand i.v.m. palliatieve zorg

Het team palliatieve zorg kan voor overleg en advies betrokken worden bij de organisatie van de transfer van het ziekenhuis naar een locatie waar de vervolgzorg plaatsvindt. Daarvoor kan een consult geregistreerd worden.

Een voorwaarde om deze zorgproducten te kunnen declareren is de registratie van de dbc-diagnose Palliatieve zorg en het 'Overleg palliatieve zorg (190006). Dit kan geregistreerd worden door de volgende specialismen: inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, longgeneeskunde, neurologie, klinische geriatrie en anesthesiologie.

4.2 Ik wil transmuraal samenwerken met een…

Samenwerken via onderlinge dienstverlening

De mogelijkheden voor onderlinge dienstverlening zijn per 1 januari 2020 verruimd. Zorgverleners uit de eerste en tweede lijn kunnen dan, op verzoek van de hoofdbehandelaar in het ziekenhuis, zorg leveren als onderdeel van een dbc-zorgproduct. Het ziekenhuis waar de patiënt onder behandeling is brengt het hele dbc-zorgproduct bij de zorgverzekeraar in rekening. De zorgverlener die buiten het ziekenhuis werkt, brengt deze zorg in rekening bij het ziekenhuis. Het ziekenhuis en de desbetreffende zorgverlener(s) kunnen hier zelfstandig afspraken over maken.

Daarnaast heeft de NZa een evaluatie uitgevoerd naar onderlinge dienstverlening. Daarin staan voorbeelden hoe onderlinge dienstverlening wordt ingezet voor het organiseren van zorg. Ook zijn de kansen en knelpunten opgehaald.

Samenwerken via de facultatieve prestatie

Per 2021 is de facultatieve prestatie in de medisch-specialistische zorg ingevoerd. Dit biedt meer ruimte voor maatwerkafspraken. Met de facultatieve prestatie kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over nieuwe initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere dbc's. In combinatie met de facultatieve prestatie in de paramedische zorg en segment 3 in de huisartsenzorg biedt de NZa dan meer ruimte om sectoroverstijgend maatwerkafspraken te maken voor goede transmurale samenwerking in de regio.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden in de bekostiging voor nieuwe manieren van (samen)werken in de zorg binnen de medisch-specialistische zorg.

huisarts

U kunt kort betrokken worden bij de zorgvraag van een patiënt die onder behandeling is bij de huisarts, zonder het hoofdbehandelaarschap over te nemen. Het gaat dan om een meekijkconsult. Dit is een specifieke prestatie in de huisartsenbekostiging met een vrij tarief. Over het declareren van een meekijkconsult kunt u afspraken Zie 'Maatwerkafspraken maken met de zorgverzekeraar') maken met de huisarts waarmee u samenwerkt en de zorgverzekeraar.

Indien het een vraag betreft die gaat over een patiënt die bij u in behandeling is geweest dan is de tijd voor uw betrokkenheid verrekend in de tarieven voor de medisch-specialistische zorg.

Tijd die u besteedt aan samenwerken met een huisarts voor advies over patiënten of patiëntgroepen, wordt niet vanuit de reguliere prestaties bekostigd. Wilt u dit wel, dan kunt u maatwerkafspraken maken met zorgverzekeraars via de facultatieve prestatie of onderlinge dienstverlening.

wijkverpleegkundige

Indien u de zorg voor uw patiënt wilt afstemmen met een wijkverpleegkundige, dan zit uw tijd verrekend in tarieven voor de medisch specialistische zorg. Dit geldt ook wanneer een wijkverpleegkundige u om advies vraagt voor een patiënt die eerder bij u in behandeling is geweest.

Tijd die u besteedt aan samenwerken met een wijkverpleegkundige voor advies over patiënten die niet bij u in behandeling zijn geweest of over patiëntgroepen, wordt niet vanuit de reguliere prestaties bekostigd. Wilt u dit wel, dan kunt u verkennen of een experiment mogelijk is via de beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten of maatwerkafspraken maken met zorgverzekeraars via de facultatieve prestatie of met aanbieders van wijkverpleging via onderlinge dienstverlening.

instelling voor eerstelijnsverblijf (elv-instelling)

Indien u de zorg voor uw patiënt wilt afstemmen met een zorgprofessional van een instelling voor eerstelijnsverblijf (elv), dan zit uw tijd verrekend in de tarieven voor de medisch specialistische zorg. Dit geldt ook wanneer een zorgprofessional van een elv-instelling u om advies vraagt voor een patiënt die eerder bij u in behandeling is geweest.

Tijd die u besteedt aan samenwerken met een zorgprofessional in het elv voor advies over patiënten die niet bij u in behandeling zijn geweest of over patiëntgroepen, wordt niet vanuit de reguliere prestaties bekostigd. Wilt u dit wel, dan kunt u verkennen of een experiment mogelijk is via de beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten of maatwerkafspraken maken met zorgverzekeraars via de facultatieve prestatie of met aanbieders van elv via onderlinge dienstverlening.

Voor voorbeelden van onderlinge dienstverlening en hoe het kan bijdragen aan het organiseren van zorg kunt u hier de informatiekaart over onderlinge dienstverlening lezen.

medisch/verpleegkundig specialist / physician assistant in een ander ziekenhuis

Als u wilt samenwerken met een medisch of verpleegkundig specialist of een physician assistant (PA) in een ander ziekenhuis dan kunt u deze arts of verpleegkundige vragen zorg te verlenen voor het dbc-zorgtraject dat u heeft geopend. Bijvoorbeeld in het geval dat het andere ziekenhuis beschikt over de nodige faciliteiten voor een behandeling. Om deze zorg onderling te verrekenen kunt u afspraken maken via de zorgactiviteit 'onderlinge dienstverlening (190064)'. Daarnaast kunt u een medisch of verpleegkundig specialist of PA uit een andere instelling om advies vragen voor één van uw patiënten. Uw inzet zit in de tarieven voor de medisch specialistische zorg verwerkt. De geraadpleegde specialist of PA kan zijn inzet in rekening brengen via zorgactiviteit 190064.

verpleegkundige of arts in de langdurige zorg

Indien u de zorg voor uw patiënt wilt afstemmen met een verpleegkundige of arts in de langdurige zorg, dan zit uw tijd verrekend in de msz-tarieven. Dit geldt ook wanneer een verpleegkundige of arts in een langdurige zorginstelling u om advies vraagt voor een patiënt die eerder bij u in behandeling is geweest.

Tijd die u besteedt aan samenwerken met een zorgprofessional in de langdurige zorg voor advies over patiënten die niet bij u in behandeling zijn geweest of over patiëntgroepen, wordt niet vanuit de reguliere prestaties bekostigd. Wilt u dit wel, dan kunt u verkennen of een experiment mogelijk is via de beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten of eventueel maatwerkafspraken maken met zorgverzekeraars via de facultatieve prestatie..

5 Arts of verpleegkundige in de langdurige zorg

5.1 Ik wil casemanagement voeren voor mijn patiënt

Casemanagement is een belangrijk onderdeel van de zorgverlening in de langdurige zorg. Het past bij de persoonsgerichte zorg zoals onder andere omschreven in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Tijd die u als zorgprofessional in de langdurige zorg besteedt aan casemanagement voor uw cliënt is verrekend in de zzp-, mpt- en vpt-tarieven. Kiest een cliënt voor een persoonsgebonden budget (pgb), dan is de cliënt (of zijn mantelzorger) aan zet om de zorg waar hij behoefte aan heeft te organiseren.

5.2 Ik wil transmuraal samenwerken met een…

huisarts

Voor u geldt dat uw tijd om samen te werken met een arts die huisartsenzorg biedt verwerkt zit in de integrale tarieven van de langdurige zorg.

Huisartsenzorg maakt onderdeel uit van algemene geneeskundige behandeling in de reguliere tarieven in de langdurige zorg wanneer uw cliënt is opgenomen 'met behandeling'. Wanneer uw cliënt is opgenomen in de langdurige zorg 'zonder behandeling' zijn de reguliere prestaties en tarieven uit de huisartsenzorg van toepassing voor de inzet van de huisarts.

wijkverpleegkundige

Indien u voor een cliënt van u wilt afstemmen of samenwerken met een wijkverpleegkundige, dan zit de tijd die u hieraan besteedt verrekend in de integrale tarieven van de langdurige zorg.

De inzet van de wijkverpleegkundige kan niet gedeclareerd worden en zit ook niet in de integrale tarieven indien de cliënt geen patiënt is geweest van de wijkverpleegkundige.

medisch/verpleegkundig specialist / physician assistant

U kunt advies vragen bij een medisch of verpleegkundig specialist uit het ziekenhuis wanneer uw cliënt bij deze specialist in behandeling is geweest. De tijd die u hieraan besteedt is verrekend in de integrale tarieven van de langdurige zorg. De tijd die de specialist ermee kwijt is, is verrekend in de reguliere tarieven voor de medisch-specialistische zorg.

Bovenstaande is ook van toepassing indien u voor een palliatieve cliënt een beroep wilt doen op de expertise van het team palliatieve zorg uit het ziekenhuis. Wanneer uw cliënt bekend is bij het specialistisch team in het ziekenhuis kunt u een beroep doen op de expertise van dit team en is de tijd die zij hieraan besteden verrekend in de tarieven van de msz.

zorgverleners van andere aanbieders in de langdurige zorg

Indien u voor een cliënt van u wilt samenwerken met een verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten van een andere langdurige-zorgorganisatie, dan zit de tijd die u hieraan besteedt verrekend in de integrale tarieven van de langdurige zorg. Levert u zorg aan een cliënt van een andere aanbieder van langdurige zorg, dan kunt u via de prestatie 'onderlinge dienstverlening' onderling afspraken maken over uw inzet en de vergoeding van de zorg die u heeft geleverd.

Naar boven