Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting Zorgcentrale Noord – Naast B.V.
Ondertekeningsdatum:17-11-2021Publicatiedatum:01-12-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 14 september 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Stichting Espria (hierna: Espria) is (onder meer) via Stichting Icare actief op het gebied van verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg in Noordoost-, Midden- en Noordwest-Nederland. Stichting Zorgcentrale Noord is een onderdeel van Espria en is actief op het gebied van telefonische en online bereikbaarheid, persoonsalarmering, medicatiecheck op afstand en zorg- en leeftechnologie in heel Nederland (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Espria concern).

 

3.Stichting Sensire (hierna: Sensire) is actief op het gebied van wijkzorg (thuiszorg), intramurale zorg (verpleeghuis en verzorgingshuizen), eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en jeugdgezondheidszorg in de Achterhoek en de Liemers. Sensire Participaties (hierna: Sensire Participaties) is een dochteronderneming van Sensire. Sensire Participaties houdt 100% van de aandelen in Naast B.V. (hierna: Naast). Naast is actief op het gebied van telefonische bereikbaarheid, persoonsalarmering, medicatie inname bewaking, medicatie controle, beeldzorg, thuismeten van patiënten van het ziekenhuis in geval van COPD, hartfalen en leefstijlmonitoring in heel Nederland.
 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft de omzetting van Stichting Zorgcentrale Noord in Zorgcentrale Noord B.V. (hierna: Zorgcentrale Noord), waarna er een juridische fusie zal plaatsvinden tussen Zorgcentrale Noord en Naast. Zorgcentrale Noord zal als verdwijnende vennootschap opgaan in Naast als verkrijgende vennootschap. De statutaire naam van Naast zal wijzigen naar Naast & ZCN B.V. (hierna: Naast & ZCN). Tot slot zal 50% van de aandelen in Naast & ZCN worden overgedragen aan Espria.Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieovereenkomst van 8 oktober 2021, een bij de aanvraag overgelegd voorstel tot fusie van 3 september 2021, een bij de aanvraag overgelegde conceptstatutenwijziging van 10 mei 2021 en een bij de aanvraag overgelegde conceptaandeelhoudersovereenkomst van 10 mei 2021.
 

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn Espria, Stichting Zorgcentrale Noord, Sensire Participaties en Naast.

 

6.Betrokken organisaties kwalificeren (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, tweede lid, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Espria en Sensire Participaties gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Naast & ZCN en daarmee een volwaardige gemeenschappelijke onderneming tot stand brengen.  

 

 

Beoordeling

 

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door partijen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.
 

13.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door partijen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.


 

C.Cruciale zorg

 

14.Het Espria concern levert crisisopvang geestelijke gezondheidszorg en zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vormen van zorg.

 

 

Besluit

 

15.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 17 november 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven