Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking landelijk MBI-Omzetplafond MSZ 2022 - TB/REG-22640-01
Ondertekeningsdatum:26-11-2021Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Integraal macrobeheersmodel

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, tweede lid, aanhef en onder c, 52 aanhef en onder e, van de Wmg,

 

alsmede haar beleidsregel(s):

 • Beleidsregel integraal macrobeheersmodel, kenmerk BR/CU-2128,

 

de nadere regel(s):

 • Regeling integraal macrobeheersmodel, NR/CU-255,

 

en:

 • de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport d.d. 12 november 2021, kenmerk 3283217-1020005-CZ, inzake de vaststelling van de macrokaders 2022 voor de curatieve zorg,

 

voor:

 1. instellingen1 die geneeskundige zorg leveren als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv), voor zover deze omvat:
  • zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden;
  • zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a Bzv;
  • geriatrische revalidatie als bedoeld in artikel 2.5c Bzv;
 2. instellingen die mondzorg leveren als bedoeld in artikel 2.7 Bzv, voor zover deze wordt geleverd door kaakchirurgen (tandheelkundige specialistische zorg);
 3. solisten2;

 

ambtshalve besloten dat:

 • voor het kalenderjaar 2021 een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg, geldt van € 25.974,7 miljoen (zegge: vijfentwintig miljard negenhonderdvierenzeventig miljoen zevenhonderdduizend euro), prijsniveau 2021, exclusief de beschikbaarheidbijdragen als bedoeld in artikel 56a van de Wmg voor medisch specialistische zorg;
 • deze bovengrens betrekking heeft op de som van de door de hierboven genoemde instellingen, solisten en laboratoria gezamenlijk in rekening gebrachte tarieven voor medisch specialistische zorg, waarop ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Zorgverzekeringwet, aanspraak bestaat.

 

Status oude beschikking

 

De beschikking landelijk MBI-omzetplafond medisch-specialistische zorg 2021, kenmerk: TB/REG-21646-01, blijft ook na 2021 van toepassing, indien en voor zover de Minister van VWS toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 2021 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze tariefbeschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Indien de Staatscourant, waarin de mededeling als bedoeld in de vorige zin wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2021, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2022.

 

Bezwaar

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via een e-mail in te dienen.

 

Adres:  Nederlandse Zorgautoriteit

            t.a.v. unit Juridische Zaken

            Postbus 3017

            3502 GA  UTRECHT

            (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:     030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 


drs. J. Rijneveld

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Naar boven