Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende intrekking van de Prestatie-en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 (kenmerk TB/REG-22622-02) - IB/REG-2022-01
Geldigheid:01-01-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum ingang

 

IB/REG-2022-01

1 januari 2022

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

2 december 2021

 

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

Besluit:

 

Artikel 1 Intrekken prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022, met kenmerk TB/REG-22622-02, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2022.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Indien de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van dit besluit ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2021, treedt het besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van dit besluit wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2022.

Het besluit ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende intrekking van de Prestatie-en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 (kenmerk TB/REG-22622-02).

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

E. de Kogel Msc

unitmanager Eerstelijnszorg

 

Toelichting

Dit besluit beoogt een Prestatie- en tariefbeschikking in te trekken die nog niet in werking is getreden.

Door de intrekking van de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022, met kenmerk TB/REG-22622-02, wordt de voorganger van deze beschikking, de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022, met kenmerk TB/REG-22622-01, weer van kracht en treedt deze in werking met ingang van 1 januari 2022.

Naar boven