Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking individueel MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022 - TB/REG-22635-01
Geldigheid:01-01-2022 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

TB/REG-22635-01

1 januari 2022

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

18 november 2021

Directie Regulering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, tweede lid, aanhef en onder c, 52 aanhef en onder e, van de Wmg,

alsmede haar beleidsregel:

Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022;

de regeling:

Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022;

en:

de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister van VWS) aan de NZa inzake de beschikbare macrobedragen sectoren curatieve zorg 2022, d.d. 12 november 2021, met kenmerk 3283217-1020005-CZ,

voor elk(e) afzonderlijk(e) zorgaanbieder:

– van geriatrische revalidatiezorg,

– van eerstelijnsverblijf,

– van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen,

- die de prestatie(s) inzake de medische verklaring als omschreven in artikel 5.5, 5.6 en/of 5.7 van de Beleidsregel overige geneeskundige zorg declareert,

ambtshalve besloten:

voor het kalenderjaar 2022 per instelling een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg, vast te stellen voor de door die instelling gerealiseerde individuele omzet1, indien:

(a) de minister van VWS aan de NZa meedeelt dat er geen sprake is van overschrijding van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar t (2022). In dat geval geldt:

individuele bovengrens (2022) = individuele omzet (2022)

(b) de minister aan de NZa meedeelt dat er wel sprake is van een overschrijding2 van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar t (2022). In dat geval geldt:

Individuele omzet (2022) x

landelijke omzet (2022) -/- overschrijding (2022)

landelijke omzet (2022)

Status oude beschikking

De Beschikking individueel MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021, blijft ook na 2021 van toepassing, indien en voor zover de minister van VWS toepassing van het macrobeheersinstrument (MBI) over het jaar 2021 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2021, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2022.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking individueel MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,

E. de Kogel Msc

unitmanager Eerstelijnszorg

Voetnoten

  1. Onder individuele omzet wordt verstaan:

- de individuele gerealiseerde omzet grz;

- de individuele gerealiseerde omzet elv;

- de individuele gerealiseerde omzet gzsp;

- de individuele gerealiseerde omzet proeftuin kortdurende zorg;

- de individuele gerealiseerde omzet medische verklaring,

als bedoeld in artikel 1 en artikel 5, achtste lid, van de Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022.

  1. Onder overschrijding wordt verstaan: het door de minister van VWS vastgestelde en aan de NZa meegedeelde bedrag dat de NZa als basis dient te nemen voor de handhaving van het landelijke MBI-omzetplafond.

Naar boven