Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit FutureLife a.s. – Bearc Holding B.V.
Ondertekeningsdatum:26-10-2021Publicatiedatum:19-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 7 september 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.FutureLife a.s. (hierna: FutureLife) is een holdingmaatschappij en is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van fertiliteit, genetica en gynaecologie in Tsjechië, Slowakije, Ierland, Finland, Estland, Verenigd Koninkrijk en Roemenië.

 

3.Bearc Holding B.V. (hierna: Bearc Holding) is via haar dochterondernemingen Nij Geertgen Centrum voor vruchtbaarheid B.V. (hierna: Nij Geertgen Centrum voor vruchtbaarheid), Nij Barrahûs B.V (hierna: Nij Barrahûs), Nij Linge kinderwenscentrum B.V. (hierna: Nij Linge kinderwenscentrum) en Nij Apotheek B.V. (hierna: Nij Apotheek) actief op het gebied van fertiliteitszorg en farmaceutische zorg in Elsendorp, Wolvega en Gorinchem (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Nij concern). 

 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft betreft de overname van % van de aandelen in Bearc Holding door FutureLife. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieovereenkomst van 21 april 2021, een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 23 september 2021 en een bij de aanvraag overgelegde conceptaandeelhoudersovereenkomst van 23 september 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn FutureLife en Bearc Holding.

 

6.Bearc Holding kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat FutureLife uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Bearc Holding.

 

Beoordeling

 

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12.FutureLife is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van FutureLife door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

13.Nij Linge kinderwenscentrum en Nij Apotheek zijn overeenkomstig de Wmcz 2018 niet gehouden een cliëntenraad in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van Nij Linge kinderwenscentrum en Nij Apotheek door de NZa niet beoordeeld.

 

14.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Nij Geertgen Centrum voor vruchtbaarheid en Nij Barrahûs geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 hebben ingesteld, maar dat zij wel cliënten over de voorgenomen concentratie hebben geïnformeerd en de mogelijkheid hebben gegeven hierop te reageren.

 

Personeel

 

15.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het personeel en andere betrokkenen door het Nij concern op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

16.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van het personeel en andere betrokkenen door het Nij concern overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

C.Cruciale zorg

 

17.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

Besluit

 

18.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 26 oktober 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:   Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven