Onderwerp: Bezoek-historie

Tariefbeschikking Regionale Ambulancevoorzieningen TB/REG-22629-01
Vaststellingsdatum:16-11-2021Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit

 

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

 

op basis van:

Beleidsregel Regionale ambulancevoorziening 2022 (BR/REG-22152)

 

en gelet op:

artikel 35, artikel 50 lid 1 jo. artikel 51 tot en met 53 Wmg
 

I besloten:
dat rechtsgeldig door regionale ambulancevoorzieningen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet ambulancezorgvoorzieningen

 

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 Wmg (factormaatschappijen)

 

prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven (in euro’s):

de volgende tarieven, vermeld achter de desbetreffende prestaties in rekening kunnen worden gebracht

 

I001 Beladen vervoerskilometer

(per kilometer)

4,48

I002 Niet-spoedeisende ambulancezorg
(B-inzet)

(per inzet)

347,98

I003 Stand-by

(per uur)

143,12

I006 MICU-vervoer

(per inzet)

2.501,27

I010 Spoedeisende ambulancezorg (A1-/A2-inzet)

(per inzet)

784,38

 

Voor onderstaande prestatie mag elk bedrag liggend tussen of gelijk aan het minimum- en het maximumbedrag in rekening worden gebracht:

 

I005     Grensoverschrijdende spoedinzet van ambulances (per uur)  € 913,87 - €1.472,93

 

II besloten:
dat rechtsgeldig door zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 Wmg die in opdracht van de Regionale ambulancezorgvoorziening zorg verlenen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet ambulancezorgvoorzieningen

aan:

 

regionale ambulancevoorzieningen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet ambulancezorgvoorzieningen

prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief:

 

de onderstaande prestatiebeschrijving met bijbehorend tarief in rekening kan worden gebracht


I022     Onderlinge dienstverlening

Voor deze prestatie geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a, van de Wmg.

 

Bijgevoegde toelichting maakt onderdeel uit van deze tariefbeschikking.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

dr. H. Lieverdink

unitmanager Zorgbrede Regulering en Vernieuwing

Prestatiebeschrijvingen

I001 Beladen vervoerskilometer

Het I001-tarief is een tarief per beladen kilometer voor alle spoedeisende en niet-spoedeisende ambulance-inzetten. Het aantal beladen kilo­meters is het aantal kilometers met de patiënt in de ambulance, berekend aan de hand van een postcodetabel, met een hieraan gekoppelde routeplanner. Bij de berekening wordt uitgegaan van de snelste route tussen de locatie waar de patiënt wordt opgehaald en de locatie waar de patiënt wordt afgeleverd.

 

I002 Niet-spoedeisende ambulancezorg (B-inzet)

Het I002-tarief is een tarief per inzet indien er sprake is van planbare ambulancezorg. Het I002 tarief is inclusief het tarief voor de meldkamer.

 

Onder niet-spoedeisende ambulancezorg valt ook:

 

 • Interklinisch vervoer, het vervoer van een klinische patiënt met een ambulance tussen instelling A en instelling B, met uitzondering van MICU-vervoer1De kosten van het interklinisch vervoer zijn voor de verzekeraar, wanneer sprake is van vervoer in verband met:
  1. WBMV functies (ex. Art. 2 en 8) (zogenaamde topklinische zorg) of,
  2. topreferente zorg of,
  3. overname van de patiënt door instelling B (dus bij ontslag in instelling A).


Indien geen sprake is van bovengenoemde drie redenen tot vervoer, is sprake van onderlinge dienstverlening tussen instellingen (uitbesteding van zorg) en zijn de kosten voor het vervoer voor de uitsturende instelling .

 • Intraklinisch vervoer, het vervoer van een klinisch patiënt met een ambulance tussen verschillende locaties van dezelfde instelling of het vervoer terug naar de instelling van verblijf met uitzondering van MICU-vervoer. De kosten voor dit vervoer zijn altijd voor de instelling.

 

I003 Stand-by

Het I003 tarief geldt per uur wachttijd gedurende het stand-by houden van een ambulance in verband met de openbare orde dan wel openbare veiligheid. De opdracht hiervoor wordt gegeven door de meldkamer en valt in het reguliere dienstrooster. Voor uurdelen geldt het tarief naar evenredigheid.

Het I003-tarief kan niet worden gedeclareerd voor wachttijd bij een instelling voor het ophalen van een patiënt.

 

I005 Grensoverschrijdende spoedinzet van ambulances

Het I005-bandbreedtetarief is een tarief per uur inzet van een ambulance voor spoedvervoer in het buitenland. De tijd wordt gemeten vanaf het moment van ontvangst van de opdracht tot het moment van overdracht van de patiënt aan de instelling. Het buitenlandvervoer, de repatriëring van patiënten uit het buitenland, valt hier niet onder. Deze inzet telt niet mee in het budget en wordt ook niet door een Nederlandse zorgverzekeraar betaald.

 

I006 MICU-vervoer

Interklinisch vervoer (tussen instelling A en instelling B) van een IC-patiënt met een MICU-ambulance, begeleid door een MICU-team, bestaande uit een IC-arts of intensivist en een MICU-verpleegkundige, beiden aantoonbaar bekwaam in het uitvoeren van MICU-vervoer. MICU vervoer vindt plaats op verzoek van een MICU-coördinatiecentrum.

 

I010 Spoedeisende ambulancezorg (A1-/A2-inzet)

Het I010-tarief is een tarief per declarabele inzet indien er sprake is van spoedvervoer (A1- of A2-inzet). Het I010 tarief is inclusief het tarief voor de meldkamer.

 

I022 Onderlinge dienstverlening

De prestatie I022 is bedoeld voor de onderaannemer die in opdracht van de Regionale ambulancezorgvoorziening (RAV) ambulancezorg verleent. Er zijn verschillende soorten onderaannemers in de ambulancezorg:

- RAV’s die een coöperatie als rechtsvorm hebben waarbij de leden van de coöperatie daadwerkelijk de ambulancezorg leveren. Deze leden zijn onderaannemers van de RAV.

- Wanneer een RAV ambulancezorg uitbesteedt aan een externe partij, is deze externe partij onderaannemer.
 

De onderaannemer brengt met ingang van 1 januari 2021 de prestatie onderlinge dienstverlening (I022) in rekening bij de RAV. De RAV blijft bij onderaannemerschap verantwoordelijk en brengt (afhankelijk van de soort inzet) een prestatie met vast tarief in rekening bij de instelling of de zorgverzekeraar.

Toelichting

Werkingssfeer

Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die

 • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en
 • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en
 • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg, gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-/Wlz-verzekerde.

 

Bezwaarprocedure

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Naar boven