Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie OneMed Netherlands Holding B.V. – HuCo B.V. – Holding Empé B.V.
Ondertekeningsdatum:22-10-2021Publicatiedatum:12-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 13 september 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie
(hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.OneMed Sverige AB is een Zweedse vennootschap en actief als leverancier van medische hulpmiddelen in Noord- en Centraal-Europa. OneMed Sverige AB is via haar (indirecte) dochteronderneming OneMed Netherlands Holding B.V. (hierna: OneMed) actief als leverancier van medische hulpmiddelen en aanverwante zorgverlening in heel Nederland.

 

3.HuCo B.V. (hierna: HuCo) is via haar dochteronderneming MediReva B.V. (hierna: MediReva) actief als leverancier van medische hulpmiddelen, mobiliteitshulpmiddelen, medische voeding en aanverwante dienstverlening in heel Nederland.
 

4.Holding Empé B.V. (hierna: Empé) is via haar indirecte dochteronderneming Qualityzorg B.V. (hierna: Qualityzorg) actief als leverancier van medische hulpmiddelen en het bieden van dienst- en zorgverlening rondom de medisch hulpmiddelen in heel Nederland.
 

Het voornemen

 

5.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in HuCo en Empé door OneMed. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 31 augustus 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

6.Betrokken organisaties zijn OneMed, HuCo en Empé.

 

7.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

8.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

9.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat OneMed uitsluitende zeggenschap verkrijgt over HuCo en Empé.

 

Beoordeling

 

10.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

11.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

12.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden  verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

13.OneMed doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van OneMed door de NZa niet beoordeeld.
 

Cliënten
 

14.Gelet op de definitie van het begrip zorg in de Wmcz 2018 zijn instellingen die zorg als bedoeld in artikel 2.1 Uitvoeringsbesluit Wkkgz aanbieden, niet verplicht om een cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van MediReva door de NZa niet beoordeeld.

 

15.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten door Qualityzorg op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

16.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten door Qualityzorg overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

Personeel

 

17.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het personeel door MediReva en Qualityzorg op een zorgvuldige wijze is betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

18.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van het personeel door MediReva en Qualityzorg overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

C.Cruciale zorg

 

19.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

Besluit

 

20.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 22 oktober 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven