Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie FGN B.V. en Nieuw Groenendaal B.V.-Nieuw Groenendaal Zorg B.V.-TIGRA Haarlem B.V.
Ondertekeningsdatum:06-08-2021Publicatiedatum:10-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 30 juni 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Harbour Capital Partners B.V. is via FGN B.V. (hierna: FGN) actief op het gebied van fysiotherapie in heel Nederland. FGN heeft uitsluitende zeggenschap over FGN Noord-Holland B.V. (hierna: FGN Noord-Holland). FGN Noord-Holland is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van fysiotherapie in de provincies Noord- en Zuid-Holland.   

 

3.Nieuw Groenendaal B.V. (hierna: Nieuw Groenendaal) is actief op het gebied van sportactiviteiten in Heemstede.

 

4.Nieuw Groenendaal Zorg B.V. (hierna: Nieuw Groenendaal Zorg) is actief op het gebied van fysiotherapie in Heemstede.

 

5.TIGRA Haarlem B.V (hierna TIGRA Haarlem) is actief op het gebied van fysiotherapie in Heemstede.

 

Het voornemen

 

6.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Nieuw Groenendaal, Nieuw Groenendaal Zorg en TIGRA Haarlem door FGN Noord-Holland. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 18 juni 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

7.Betrokken organisaties zijn FGN Noord-Holland, Nieuw Groenendaal, Nieuw Groenendaal Zorg en TIGRA Haarlem.

 

8.FGN Noord-Holland, Nieuw Groenendaal Zorg en TIGRA Haarlem kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

9.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

10.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 6 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat FGN Noord-Holland  uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Nieuw Groenendaal, Nieuw Groenendaal Zorg en TIGRA Haarlem.

 

 

Beoordeling

 

11.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

12.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

13.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

14.Nieuw Groenendaal Zorg en TIGRA Haarlem doen door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Nieuw Groenendaal Zorg en TIGRA Haarlem door de NZa niet beoordeeld.

 

15.Nieuw Groenendaal is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Nieuw Groenendaal door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

16.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat FGN Noord-Holland weliswaar geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 heeft ingesteld, maar zij wel cliënten over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

 

Personeel

 

17.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat FGN Noord-Holland geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

 

C.Cruciale zorg

 

18.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

19.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 6 augustus 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven