Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie Dental Clinics Nederland B.V. - Tandartspraktijk Geurst B.V. - Digitaal Tandheelkundig Laboratorium Geurst B.V.
Ondertekeningsdatum:27-08-2021Publicatiedatum:10-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 30 juli 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Dental Clinics Nederland B.V. (hierna: Dental Clinics) is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van mondzorg in heel Nederland.

 

3.Geurst Holding B.V. (hierna: Geurst Holding) is via haar dochteronderneming Tandartspraktijk Geurst B.V. (hierna: Tandartspraktijk Geurst) actief op het gebied van mondzorg in Leidschendam. Geurst Holding exploiteert daarnaast via haar dochteronderneming Digitaal Tandheelkundig Laboratorium Geurst B.V. (hierna: Digitaal Tandheelkundig Laboratorium Geurst) een tandtechnisch laboratorium in Leidschendam.

 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft de overname van […]% van de aandelen in Tandartspraktijk Geurst en Digitaal Tandheelkundig Laboratorium Geurst door Dental Clinics. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 7 juli 2021 en in door partijen ondertekende aandeelhoudersovereenkomsten van 7 juli 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn Dental Clinics, Tandartspraktijk Geurst en Digitaal Tandheelkundig Laboratorium Geurst. Daar Geurst Holding geen andere economische activiteiten verricht dan binnen Tandartspraktijk Geurst en Digitaal Tandheelkundig Laboratorium Geurst, wordt zij niet beschouwd als betrokken organisatie in de zin van de Mededingingswet.[1]
 

6.Dental Clinics en Tandartspraktijk Geurst kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Dental Clinics zeggenschap verkrijgt over Tandartspraktijk Geurst en Digitaal Tandheelkundig Laboratorium Geurst.
 

 

Beoordeling

 

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[2]
 

12.Tandartspraktijk Geurst doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Tandartspraktijk Geurst door de NZa niet beoordeeld.

 

13.Digitaal Tandheelkundig Laboratorium Geurst is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Digitaal Tandheelkundig Laboratorium Geurst door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

14.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Dental Clinics geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar cliënten over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

Personeel

 

15.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Dental Clinics geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

C.Cruciale zorg

 

16.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

17.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 27 augustus 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zaak COMP/M.6411, Advent/Maxam, randnummer 6.

[2] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven