Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie Dutch Dental Group B.V. – Orthospecialist Alphen aan den Rijn B.V. – Orthospecialist Leidschenveen B.V. – Orthospecialist Waddinxveen B.V.
Ondertekeningsdatum:19-10-2021Publicatiedatum:10-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 15 september 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Dutch Dental Group B.V. (hierna: DDG) is een indirecte dochteronderneming van Harbour Capital Partners B.V. DDG is via (onder meer) haar dochteronderneming DTG Amersfoort B.V. (hierna DTG Amersfoort) actief op het gebied van mondzorg in Delft, Venlo, Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Veenendaal, Epe, Valkenswaard, Helmond, Eersel, Bussum, Roermond en Posterholt. DTG Ortho B.V. (hierna: DTG Ortho) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. DDG houdt 100% van de aandelen in DTG Ortho (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het DDG concern).
 

3.Orthospecialist Alphen aan den Rijn B.V. (hierna: Orthospecialist Alphen aan den Rijn) is actief op het gebied van orthodontie in Alphen aan den Rijn.
 

4.Orthospecialist Leidschenveen B.V. (hierna: Orthospecialist Leidschenveen) is actief op het gebied van orthodontie in Leidschenveen.

 

5.Orthospecialist Waddinxveen B.V. (hierna: Orthospecialist Waddinxveen) is actief op het gebied van orthodontie in Waddinxveen.

 

Het voornemen

 

6.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Orthospecialist Alphen aan den Rijn, Orthospecialist Leidschenveen en Orthospecialist Waddinxveen door DTG Ortho. Vervolgens zal een (minderheids)deel van de aandelen in DTG Ortho uitgegeven worden aan de oorspronkelijke aandeelhouder van Orthospecialist Alphen aan den Rijn, Orthospecialist Leidschenveen en Orthospecialist Waddinxveen. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 7 september 2021 en in een bij de aanvraag overgelegde  conceptaandeelhoudersovereenkomst van 7 september 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

7.Betrokken organisaties zijn DDG, Orthospecialist Alphen aan den Rijn, Orthospecialist Leidschenveen en Orthospecialist Waddinxveen.

 

8.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

9.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

10.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 6 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat DDG uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Orthospecialist Alphen aan den Rijn, Orthospecialist Leidschenveen en Orthospecialist Waddinxveen.

 

 

Beoordeling

 

11.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

12.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

13.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

14.Orthospecialist Alphen aan den Rijn, Orthospecialist Leidschenveen en Orthospecialist Waddinxveen doen (ieder) door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Orthospecialist Alphen aan den Rijn, Orthospecialist Leidschenveen en Orthospecialist Waddinxveen door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

15.Het DDG concern heeft beargumenteerd overeenkomstig de Wmcz 2018 niet gehouden te zijn een cliëntenraad in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het DDG concern door de NZa niet beoordeeld.

 

Personeel

 

16.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het DDG concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al het personeel van DTG Amersfoort over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.


 

C.Cruciale zorg

 

17.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

Besluit

 

18.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 19 oktober 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven