Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen en Omstreken U.A. – Coöperatie Stielo U.A.
Ondertekeningsdatum:30-12-2020Publicatiedatum:05-11-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 17 november 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen en Omstreken U.A. (hierna: CIHN) is actief op het gebied van ontwikkelen en vaststellen van gemeenschappelijk strategisch beleid inzake integrale huisartsenzorg, alsmede het organiseren, leveren en ondersteunen van integrale huisartsenzorg door haar dochterondernemingen Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer B.V., Organisatie voor Chronische Eerstelijnszorg Nijmegen B.V. en OCE Praktijkondersteuning B.V. in de regio Nijmegen-Stad, Nijmegen Noord, Rijk van Nijmegen, Maas en Waal en Land van Cuijk/Noord-Limburg.

 

3.Coöperatie Stielo U.A. (hierna: Stielo) is actief op het gebied van multidisciplinaire eerstelijnszorg in de regio Nijmegen-Noord en Oosterhout en omstreken.

 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft de volgende gelijktijdige transacties:

- CIHN fuseert met LHV-Huisartsenkring Nijmegen en omstreken tot Vereniging NEO Huisartsenzorg; en
- Oprichting van NEO Huisartsenzorg B.V. (hierna: NEO Huisartsenzorg). Vereniging NEO Huisartsenzorg houdt 100% van de aandelen    in NEO Huisartsenzorg.
- Stielo wordt omgezet tot Stielo B.V. NEO Huisartsenzorg verkrijgt alle aandelen in Stielo B.V.

 

Het voornemen is vastgelegd in:

- Een bij de aanvraag overgelegde conceptstatuten van Vereniging NEO Huisartsenzorg van 16 november 2020; en
- Een bij de aanvraag overgelegde conceptstatuten van NEO Huisartsenzorg B.V. van 6 november 2020; en
- Een bij de aanvraag overgelegde conceptstatuten van Stielo B.V. van 6 november 2020; en
- Een bij de aanvraag overgelegde notulen van de algemene ledenvergadering van Stielo van 3 december 2020; en 
- Een bij de aanvraag overgelegde notulen van de algemene ledenvergadering van LHV Kringledenraad – CIHN van 14 december           2020.     

  

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn CIHN en Stielo.

 

6.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat CIHN uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Stielo.

 

 

Beoordeling

 

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op de ondernemingsradenverankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door partijen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

13.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door partijen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
 

C.Cruciale zorg

 

14.CIHN levert (indirect) spoedeisende hulp. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

 

Besluit

 

15.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 30 december 2020

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven