Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie B. Braun Medical B.V. – Inzorg Nederland B.V.
Ondertekeningsdatum:12-08-2021Publicatiedatum:29-10-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 30 juni 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.B. Braun SE is een producent van medische instrumenten en farmaceutische producten en services en is wereldwijd actief. B. Braun SE houdt (indirect) 100% van de aandelen in B. Braun Medical B.V. (hierna: B. Braun Medical). B. Braun Medical is via Elyse Holding B.V. (hierna: Elyse Holding) actief op het gebied van nierzorg vanuit klinieken in Amstelveen, Emmeloord, Gorinchem, Kerkrade en Woerden (B. Braun Medical en Elyse Holding hierna gezamenlijk: het B. Braun concern).

 

3.Inzorg Nederland B.V. (hierna: Inzorg Nederland) is via haar dochterondernemingen ExperTcare B.V., Villa ExpertCare B.V. en Nurse & Care B.V. actief in heel Nederland. ExperTcare B.V. is actief op het gebied van gespecialiseerde en hoog complexe zorg thuis, Villa ExpertCare B.V. is actief op het gebied van kinderverpleegkunde en Nurse & Care B.V. verzorgt de staftaken van Inzorg Nederland.

 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Inzorg Nederland door B. Braun Medical. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 14 juni 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn B. Braun Medical en Inzorg Nederland.
 

6.Betrokken organisaties kwalificeren (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat B. Braun Medical uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Inzorg Nederland.

 

 

Beoordeling

 

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 

12.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door het B. Braun concern en Inzorg Nederland op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

13.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door het B. Braun concern en Inzorg Nederland overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
 

C.Cruciale zorg

 

14.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

15.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 12 augustus 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven