Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting WilgaerdenLeekerweide Groep
Ondertekeningsdatum:01-10-2021Publicatiedatum:27-10-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 24 augustus 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (hierna: Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

2.Bij brief van 21 november 2019, binnengekomen bij de NZa op 22 november 2019, is door Familievereniging Leekerweide bezwaar gemaakt tegen het concentratiebesluit in de zaak Stichting LeekerweideGroep – Stichting Ouderenzorg Wilgaerden van 1 november 2019, met kenmerk 338589-534321.

 

3.In haar vergadering van 31 maart 2020 heeft de NZa besloten dat Familievereniging Leekerweide niet als (derde)belanghebbende kan worden aangemerkt bij het besluit, omdat naar het oordeel van de NZa Familievereniging Leekerweide niet kon worden aangemerkt als stakeholder (overige betrokkene) bij de voorgenomen concentratie. Derhalve is het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Het besluit is op 1 april 2020 aan partijen verzonden.

 

4.Tegen de beslissing op bezwaar van 1 april 2020 heeft Familievereniging Leekerweide beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het CBb)[1]. Bij brief van
27 augustus 2020, met kenmerk 370321-616570, heeft de NZa een verweerschrift ingediend.

 

5.Het CBb heeft bij uitspraak van 9 februari 2021 het beroep van Familievereniging Leekerweide gegrond verklaard. Daarbij heeft het CBb overwogen dat familieleden van cliënten van een zorginstelling voor mensen met een beperking betrokkenen in de zin van artikel 49b en artikel 49c van de Wmg zijn en daarmee Familievereniging Leekerweide belanghebbende is bij het besluit tot verlening van goedkeuring aan het tot stand brengen van de voorgenomen concentratie van twee zorginstellingen. Het CBb heeft het bestreden besluit vernietigd en de NZa opgedragen een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen, met inachtneming van de uitspraak.
 

6.In haar nieuwe beslissing op bezwaar met kenmerk 393062-865520 heeft de NZa Familievereniging Leekerweide deels in het gelijk gesteld. Naar het oordeel van de NZa bood de rapportage onvoldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, ondanks het oordeel van de NZa dat Familievereniging Leekerweide wel op zorgvuldige wijze is betrokken bij de voorbereiding van de concentratie en het oordeel en de aanbevelingen van Familievereniging Leekerweide overtuigend en beargumenteeerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

7.Het onderhavige besluit betreft een nieuw besluit tot goedkeuring van de concentratie.  

 

Partijen

 

8.De aanvraag betreft de voorgenomen concentratie tussen Stichting LeekerweideGroep (hierna: LeekerweideGroep) en Stichting Ouderenzorg Wilgaerden (hierna: Wilgaerden). De concentratie is thans op 1 januari 2020 tot stand gekomen na een eerdere goedkeuring door de NZa op 1 november 2019. Stichting WilgaerdenLeekerweideGroep (hierna: WilgaerdenLeekerweideGroep) is de rechtsopvolger van Leekerweidegroep en Wilgaerden. WilgaerdenLeekerweideGroep is actief op het gebied van ouderenzorg en biedt ondersteuning aan kwetsbare burgers die ten gevolge van tijdelijke of blijvende beperkingen ondersteuning, begeleiding en advies behoeven. WilgaerdenLeekerweideGroep is actief in de regio’s West-Friesland, Noord-Kennemerland en Noord-Holland Noord.

 

Het voornemen

 

9.Het voornemen betreft een juridische fusie tussen LeekerweideGroep en Wilgaerden, waarbij LeekerweideGroep de verkrijgende stichting is en Wilgaerden de verdwijnende stichting. Het voornemen is vastgelegd in bij de aanvraag overgelegde conceptstatuten van 13 september 2019 en een conceptvoorstel tot fusie van 13 september 2019. 

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

10.Betrokken organisaties zijn LeekerweideGroep en Wilgaerden.

 

11.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

12.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

13.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, Mededingingswet. De hierboven onder punt 8 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat betrokken organisaties fuseren.

 

 

Beoordeling

 

14.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

15.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

16.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[2]
 

17.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel, en andere betrokkenen waaronder Familievereniging Leekerweide, door partijen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

18.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel, en andere betrokkenen waaronder Familievereniging Leekerweide, door partijen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

C.Cruciale zorg

 

19.Betrokken organisaties leveren zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

Besluit

 

20.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 1 oktober 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] CBb 9 februari 2021, ECLI:NL:CBB:2021:142.

[2] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven