Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Eurofins Clinical Diagnostics Netherlands Holding B.V. – onderdeel van Stichting Alrijne Zorggroep
Ondertekeningsdatum:09-07-2021Publicatiedatum:22-10-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 21 mei 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Eurofins Clinical Diagnostics Netherlands Holding B.V. (hierna: Eurofins) is (onder meer) via haar dochteronderneming Eurofins Salux B.V. actief op het gebied van klinisch diagnostische activiteiten waaronder het uitvoeren van bevolkingsonderzoek, moleculaire diagnostische testen en pathologische diagnostische testen in heel Nederland. Eurofins Medische Microbiologie B.V. (hierna: Eurofins Medische Microbiologie) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Eurofins houdt 100% van de aandelen in Eurofins Medische Microbiologie (voornoemde partijen hierna gezamenlijk het Eurofins concern).

 

3.Stichting Alrijne Zorggroep (hierna: Alrijne) is actief op het gebied van ziekenhuiszorg, dagbehandeling, verpleeghuiszorg en medische microbiologie in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn, Katwijk en Sassenheim.

 

Het voornemen

 

4.Het voornemen betreft de overname van de activa en passiva toebehorend aan het medisch microbiologisch laboratorium van Alrijne door Eurofins Medische Microbiologie. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieovereenkomst van 2 november 2019 en in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 29 april 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5.Betrokken organisaties zijn Eurofins en een onderdeel van Alrijne.

 

6.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Eurofins uitsluitende zeggenschap verkrijgt over een onderdeel van Alrijne.

 

 

Beoordeling

 

9.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 

12.Uit artikel 2, onderdeel e, onder 1 en 3, van het Besluit Wmcz 2018 blijkt dat aanbieders die bloed afnemen ten behoeve van onderzoek en het verrichten van onderzoek van bloed, weefsel of andere lichaamsstoffen alsmede aanbieders die bevolkingsonderzoek doen niet verplicht zijn om een cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het Eurofins concern door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

13.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten door Alrijne op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

14.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten door Alrijne overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

Personeel

 

15.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het personeel van het Eurofins concern op basis van de WOR geen adviesrecht heeft ten aanzien van de voorgenomen concentratie. Om die reden is de betrokkenheid van het personeel van het Eurofins concern door de NZa niet beoordeeld.

 

16.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat personeel en andere betrokkenen door Alrijne op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

17.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van het personeel en andere betrokkenen door Alrijne overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

C.Cruciale zorg

 

18.Alrijne levert spoedeisende hulp, acute verloskunde en zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vormen van zorg.

 

 

Besluit

 

19.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 9 juli 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven