Onderwerp: Bezoek-historie

IB-REG-2021-01 Intrekkingsbesluit beleidsregel expertisecentra
Vaststellingsdatum:26-10-2021Geldigheid:26-10-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1. Doel van dit besluit

Dit besluit beoogt de in artikel 2 genoemde beleidsregel in te trekken.

2. Intrekking beleidsregel

De Nederlandse Zorgautoriteit besluit met ingang van 1 januari 2022 de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden beleidsregel in te trekken:

Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief expertise geleverd door expertisecentra Wlz, kenmerk BR/REG-22130

3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.

de Nederlandse Zorgautoriteit,

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Toelichting

Dit besluit beoogt een beleidsregel in te trekken die nog niet in werking is getreden. De wetswijziging van de artikelen van de Regeling langdurige zorg waarnaar wordt verwezen in de beleidsregel zijn ingetrokken, waardoor de beleidsregel niet in werking kan treden.

Naar boven