Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg - TB/REG-22624-02
Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Versie:vergelijk Vergelijk met Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg - TB/REG-21628-01, versie: 1: 01-01-2021 t/m 31-12-2021  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg

Nummer Datum inwerkingtreding
TB/REG-2162822624-0102 1 januari 20212022
Datum vaststellingondertekening Geldig tot Behandeld door
10 juni 202003-11-2021 1 januari 20222023 directie Regulering

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen c en d jo. artikelen 51 tot met 53, van de Wmg,

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg (BR/REG-20146),

besloten dat:

rechtsgeldig,

door:

- zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals huisartsen en verloskundigen die bieden;

- zorgaanbieders die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) leveren, niet zijnde gespecialiseerde ggz (basis-ggz);

- zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten die bieden;

- zorgaanbieders die farmaceutische zorg leveren zoals apotheekhoudende die bieden;

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen),

aan:

- ziektekostenverzekeraars en

- (niet-)verzekerden1

In rekening mag worden gebracht:

de prestatiebeschrijving en bijbehorend maximumtarief (in euro’s), zoals hieronder omschrevenomschreven in de bij deze prestatie- en tariefbeschikking behorende bijlage 1, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatieprestatiebeschrijving beschreven voorschriften en beperkingen. .

Maximumtarief

Module Regionale ondersteuning eerstelijnszorg

€ 1,75

Vervallen en intrekken van oude prestatie- en tariefbeschikkingen

Voorschriften en beperkingen

  • De module kan alleen in rekening worden gebracht als voor deze module een overeenkomst is gesloten met de ziektekostenverzekeraar.
  • De module kan per verzekerde maar één keer in rekening worden gebracht.

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

DeGelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatie- en tariefbeschikking wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg, met kenmerk TB/REG-2063322624-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking goldingetrokken.

Vervallen oude prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwalititeitsontwikkeling, met kenmerk TB/REG-2063321628-01, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 20202021, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg, met kenmerk TB/REG-21628-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 20212022 en vervalt met ingang van 1 januari 20222023.

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel db, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg.

BezwaarBezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 - 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drsE. J. Rijneveldde Kogel Msc
unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1 bij Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg

Prestatiebeschrijving Maximumtarief
Module regionale ondersteuning eerstelijnszorg€ 1,80

Voorschriften en beperkingen

  • De module kan alleen in rekening worden gebracht als voor deze module een overeenkomst is gesloten met de ziektekostenverzekeraar.
  • De module kan per verzekerde maar één keer in rekening worden gebracht.